ရည်မှန်းချက်များ

  • တစ်မျိုးသားလုံး၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတို့တွင် စက်မှုကဏ္ဍ၏အသားတင်  ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးပါဝင်မှု အချိုးအစားမြင့်မားလာ စေရန် နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်နွယ်သောစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊
  • တည်ထောင်ပြီးနှင့်တည်ထောင်ဆဲစက်မှုလုပ်ငန်းများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပြည်သူလူထု၏ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများလျော့နည်း စေရန် စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊ အကြံပြုလမ်းညွှန်ခြင်း နှင့် ပြုပြင်စေခြင်း၊
  • နိုင်ငံတော်အတွင်းဘွိုင်လာများအား မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွန်း(သို့မဟုတ်) အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အညီသုံးစွဲစေရန်၊ လောင်စာစွမ်းအင်ကို အကျိုးရှိ ထိရောက်စွာအသုံးပြုစေရန်၊ သက်တမ်းကြာရှည်စွာအသုံးပြုရန်၊ သဘာဝလူမှု ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျှော့ချ စေ ရန်နှင့် ဘွိုင်လာထုတ်လုပ်ပြုပြင်ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်သော ကျွမ်းကျင်သူ များ တိုးတက်များပြားလာစေရန်၊
  • အဆင့်မီ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိရိယာ သက်တမ်းကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာအသိပညာတိုးတက်စေခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကာ  အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းစေရန်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ် အားကို ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ စနစ်တကျသုံးစွဲတတ်စေရန်နှင့် ကျေးရွာအဆင့် လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန်၊
  • ကဏ္ဍအသီးသီးရှိ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ဒေသ တွင်း စီးပွားရေးကွန်ယက် အတွင်း၌ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများနှင့် ယှဉ်ပြိုင် နိုင်မှု စွမ်းရည်ကောင်းများမြင့်မားလာလျှက် နိုင်ငံသားများ၏ အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း တိုးပွားရေးနှင့် လူမှုစီးပွားရေးဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအား ဦးဆောင် သွား နိုင်ရေး တို့ အတွက်အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများအား ထောက်ပံ့ ကူညီ အားပေးမြှင့်တင်ခြင်းများကို ပြည်တွင်း ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန် ၊