logo

Directorate of Industrial Supervision and Inspection

Myanmar
The Republic of the Union of Myanmar
Ministry of Industry

Contact

Contact Us

If you have business inquiries or other questions, please fill out the following form to contact us. Thank you.

contactus
အီးမေးလ်

disimyanmar@gmail.com

contactus
တယ်လီဖုန်း

၀၆၇-၄၀၈၄၄၅၊ ၀၆၇-၄၀၈၂၉၁၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၉၁(FAX)

contactus

Enquiry

Industrial Supervision and Inspection Department

Ministry of Industry

Office 41, Naypyidaw

၁။ကချင်ပြည်နယ်
(က) ကချင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ဧရာရပ်ကွက်၊မြစ်ကြီးနားမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၄-၂၂၄၁၅၊ ၀၇၄-၂၉၃၈၆
( ခ) မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ၁၃၉/ဃ-၁၈၊ မြို့မ(၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၄-၂၈၀၇၂
( ဂ) ဗန်းမော်ခရိုင်၊ အမှတ် (၂၇)၊ ဆင်ဖြူရှင်လမ်း၊ မင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ဗန်းမော်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၄-၅၀၉၅၅

၂။ကယားပြည်နယ်
(က) ကယားပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၉)၊ ၁၁ လမ်း နှင့် ခွန်လီလမ်းဒေါင့်၊ နောင်ယား(က)ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၃-၂၂၂၁၀၉၁၊ ၀၈၃-၂၂၂၁၀၂၅၊ ၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၈၁၊ ၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၈၂၊ ၀၈၃-၂၂၂၁၀၀၆
( ခ) လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ အမှတ်(၅၃)၊ ဦးသီရိလမ်း၊ ဒေါ်ဥခူရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပြား စက်ရုံဝင်း၊ လွိုင်ကော်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၁၂၊၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၁၃

၃။ကရင်ပြည်နယ်
(က)ကရင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၄၀)၊ ဇွဲကပင်လမ်း၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၈-၂၁၁၄၀၊၀၅၈-၂၃၄၃၉
( ခ) ဘားအံခရိုင်၊မြေကွက်အမှတ် (N/၉)၊ သီတာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၈-၂၁၆၉၂၊ ၀၅၈-၂၃၄၂၆၊ ၀၅၈-၂၂၆၉၇
( ဂ) မြဝတီခရိုင်၊အမှတ်(၅၃-c)၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဓိဌာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊မြဝတီမြို့။ တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၈-၅၁၃၉၀

၄။ချင်းပြည်နယ်
(က) ချင်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၉၁) ၊ မီးသတ်ရုံးလမ်း၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၀-၂၂၅၅၉၊ ၀၇၀-၂၁၀၇၄
( ခ) ဟားခါးခရိုင်၊အိုးအိမ်လမ်း၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၀-၂၂၅၆၆

၅။စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
(က) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ် (၆၆၇)၊ ကျန်စစ်သားနှင့်အနော်ရထာလမ်းကြား၊ ရတနာလမ်း သွယ်၊ နန္ဒာဝန်ရပ်ကွက် ၊ မုံရွာမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၁-၂၃၂၀၄၊၀၇၁-၂၆၅၀၆
( ခ) ရွှေဘိုခရိုင်၊အမှတ်(၅)ရပ်၊ စားသုံးသူရေးရာရုံးဝန်းအတွင်း၊ ရွှေဘိုမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၇၅-၂၂၇၅၈
( ဂ) မုံရွာခရိုင်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြသလ္လာဈေး၊ ဒုတိယထပ်၊ မုံရွာမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၁-၂၆၂၄၆
(ဃ) ကလေးခရိုင်၊ လေယာဉ်ကွင်းတိုးချဲ့ကွက်သစ်၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၃-၂၂၈၂၀

၆။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
(က)တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီး ကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်၊ ကုဿိန္နာရုံကျောင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၉-၂၀၂၄၀၁၉၊ ၀၅၉-၂၀၂၁၁၄၆၊ ၀၉-၄၉၈၇၃၅၇၄
( ခ) ထားဝယ်ခရိုင်၊ ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်၊ ကုဿိန္နာရုံကျောင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။ တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၉-၂၀၂၁၈၆၈
( ဂ) မြိတ်ခရိုင်၊ MRE ရေခဲစက်ဝင်းအတွင်း၊ ပိတောက်ပင်လမ်းဆုံ၊ ကန်ဖျား ရပ်ကွက်၊ မြိတ်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၉-၂၀၄၂၁၁၆

၇။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
(က) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ် ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၉)၊သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၂-၂၂၃၀၃၂၅၊၀၅၂-၂၂၃၀၈၅၂၊၀၅၂-၂၂၃၀၂၄၈၊၀၅၂-၂၂၃၀၂၂၈၊ ၀၅၂-၂၂၃၀၀၀၉
( ခ) ပဲခူးခရိုင်၊ စက်ရုံလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၉)၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၂-၂၂၃၀၉၈၇
( ဂ) ပြည်ခရိုင်၊ပန်းတိမ်တန်းလမ်းနှင့်လက်သမားလမ်းထောင့်၊ ကျောင်းကြီးအိုးတန်း ရပ်ကွက်၊ ပြည်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၃-၂၄၃၀၇
(ဃ) တောင်ငူခရိုင်၊ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ထီးလှိုင်ရပ်၊ တောင်ငူမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၄-၂၆၁၇၆

၈။မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
(က) မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ပြည်တော်သာလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့် ၊ ရွာသစ်ပွဲကြို ရပ်ကွက်၊ ဝင်းသူဇာ အပေါ်ထပ်၊ မကွေးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၃-၂၀၂၇၄၃၃၊ ၀၆၃-၂၀၂၃၃၉၅၊ ၀၆၃-၂၀၂၅၁၄၃၊ ၀၆၃-၂၀၂၈၆၄၃၊ ၀၆၃-၂၀၂၈၆၄၂
(ခ) မကွေးခရိုင်၊ အမှတ်(၉) စီ ၊ တာပတ်ကွင်းလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံဝင်း၊ မကွေးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၃-၂၀၂၇၄၂၂
( ဂ) ပခုက္ကူခရိုင် ၊ အမှတ်(၁)၊ ဗုဒ္ဓကုန်းရပ်၊ ပခုက္ကူ-ရေစကြိုကားလမ်းမဘေး၊ ပခုက္ကူမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၂-၂၀၂၃၉၉၀

၉။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
(က) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၂၉)၊ ကွင်းအမှတ်(၉၀၂)၊ သီတာအေးရပ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ချမ်းမြေ့သာစည်တောင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၂-၃၉၁၃၃ ၊ ၀၂-၆၃၁၁၉ ၊ ၀၂-၃၉၅၇၃၊ ၀၂-၆၀၈၂၁
( ခ) မန္တလေးခရိုင်၊အကွက်အမှတ် (၂၈၁) ၊ ၄၁ လမ်း ၊ ၈၆x၈၇ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၂-၆၈၂၁၀၊၀၂-၂၁၀၉၇
( ဂ) မိတ္ထီလာခရိုင်၊အရှေ့ပြင်ရပ်ကွက်၊ ဒုတိယလမ်းမတော်လမ်း၊ ယခင်ဝင်းသူဇာ အရောင်း ဆိုင် အပေါ်ထပ်၊ မိတ္ထီလာမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၄-၂၆၄၇၄
(ဃ) မြင်းခြံခရိုင်၊အကွက်အမှတ်(၂၂၅)၊ စက်မှုဇုန်၊ ၁၉ ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၆-၃၀၄၉၃

၁၀။မွန်ပြည်နယ်
(က) မွန်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ် ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၅၀) အထက်လမ်းမကြီး၊ စစ်တဲကုန်းရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၇-၂၀၂၇၀၄၁၊၀၅၇-၂၀၂၁၂၀၂၊၀၅၇-၂၀၂၂၁၆၆
( ခ) မော်လမြိုင်ခရိုင်၊မင်းရွာရော်ဘာခြံ၊ စိုက်ကွက်အမှတ်(၁)၊ မော်လမြိုင်-ကျိုက်မရော ကား လမ်းမဘေး၊ မော်လမြိုင်မြို့။

၁၁။ရခိုင်ပြည်နယ်
(က) ရခိုင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ တက္ကသိုလ်ဆရာများလေးထပ်ဆောင် ရုံးရှေ့၊ စစ်တွေမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၄၃-၂၃၇၉၃၊ ၀၄၃-၂၃၇၄၂
( ခ) စစ်တွေခရိုင်၊အကွက်အမှတ် (၄၅၈/၄၅၉)၊ ဆက်ရိုးကျ စက်မှုရပ်ကွက် ၊ စစ်တွေမြို့။
( ဂ) ကျောက်ဖြူခရိုင် ၊ စေတီတောင်ရပ်ကွက်၊ ဘုရားကြီးကွင်း၊ ကျောက်ဖြူမြို့။

၁၂။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(က) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၅၅၇၄၁၆၊၀၁-၅၅၅၁၀၀၊၀၁-၅၅၁၉၇၃၊၀၁-၅၅၄၄၆၆
( ခ) အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၅၅၁၀၁၄
( ဂ) အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ အမှတ် ၃၂/၃၄ (၁၈)လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၂၁၇၀၀၈
( ဃ) တောင်ပိုင်းခရိုင်၊အမှတ် ၃၂/၃၄ (၁၈)လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၂၁၆၆၇၈
( င) မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၅၅၁၇၈၉

၁၃။ရှမ်းပြည်နယ်
(က) ရှမ်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၂၀/၂၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြို့မရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၁၊ ၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၀၊ ၀၈၁-၂၁၂၂၄၄၄
( ခ) တောင်ကြီးခရိုင်၊ သစ်ပင်ထောင်လမ်း၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ အေးသာယာ(ထုံးဖို) ။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၁-၂၀၈၅၅၇၊ ၀၈၁-၂၀၈၅၅၈
( ဂ) လားရှိုးခရိုင်၊ အကွက်အမှတ်(၆၄)၊ နားမခေါ်ရပ်၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ နယ်မြေ(၉)၊ လားရှိုးမြို့။ တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၂-၂၃၈၂၈၊ ၀၈၂-၂၃၆၉၂
(ဃ) ကျိုင်းတုံခရိုင် ၊ကျိုင်းငမ်း(၄)လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ကျိုင်းတုံမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၄-၂၃၂၁၅၊ ၀၈၄-၂၃၂၂၀
( င) လွိုင်လင်ခရိုင် ၊လွိုင်လင်-ပင်လုံကားလမ်းမဘေး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၂ မိုင် ၄ ဖာလုံ)၊ လွိုင်လင်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၁-၃၁၀၁၅၇၊ ၀၈၁-၃၁၀၂၆၇

၁၄။ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
(က) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်-ရန်ကုန် ကားလမ်း၊ ပုသိမ် လေဆိပ်ရှေ့၊ ခလရ(၂၇၁)အနီး၊ ပုသိမ်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၄၂-၂၉၀၉၁၊၀၄၂-၂၉၁၃၈၊၀၄၂-၂၉၀၉၀၊၀၄၂-၂၉၀၂၁
( ခ) ပုသိမ်ခရိုင်၊အမှတ်(၅၂)၊ မဉ္ဇူလမ်း၊ ရကအ(၁၃)၊ ပုသိမ်မြို့။ တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၄၂-၂၉၂၁၅
( ဂ) ဟင်္သာတခရိုင်၊အမှတ် (၄၃၊၄၄) ၊ သီရိအောင်မြေ (၆) လမ်း၊ လယ်တီကွင်း ရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၄၄-၂၂၇၅၇
(ဃ) ဖျာပုံခရိုင်၊အမှတ် (၄၅၂)(ခ)၊ ချောင်းကွင်းကျေးရွာ၊ ဖျာပုံမြို့။ တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၄၅-၄၀၄၉၇

၁၅။ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ(နေပြည်တော်)
(က) ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ် (၁၁) ၊ သပြေလမ်း ၊ ရွာသစ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ပုပ္ပသီရိ မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၅၅၀၁၇၈၊ ၀၆၇-၅၅၀၁၇၉၊ ၀၆၇-၅၅၀၃၆၂
( ခ) ဥတ္တရခရိုင် ၊ မြေကွက်အမှတ် (ပခ-၀၀၈)၊ ၁၂/ချင်းတွင်းအနောက်ရပ်၊ မင်္ဂလာဒီပ ရပ်ကွက်၊ ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်၊ ဥတ္တရခရိုင်၊ နေပြည်တော်။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၅၁၀၁၇၄၊ ၀၆၇-၅၁၀၁၇၅
( ဂ) ဒက္ခိဏခရိုင်၊ မြေကွက်အမှတ် (ပခ-၅၇)၊ နေပြည်တော်ကောင်စီလမ်း၊ အောင်သုခ ကျေးရွာ၊ ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏခရိုင်၊ နေပြည်တော်။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၅၅၀၃၄၂၊၀၆၇-၅၅၀၃၄၃