စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကွပ်ကဲမှုလက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နည်းပညာ၊ စျေးကွက်နှင့် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ရရှိရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအား တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဘွိုင်လာနှင့် လျှပ်စစ်သုံးလုပ်ငန်းများ ဘေးကင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

နောက်ဆုံးထုတ်သတင်းများ

Online Knowledge Sharing Workshop for...

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Read More

ASEAN Online Say Day (AOSD)...

Read More

စက်မှုမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း

  • မြင်းကောင်ရေ သုံးကောင်အားနှင့်အထက်ရှိသော အားတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ လုပ်ခစားအလုပ်သမား တစ်ဆယ်ဦးနှင့် အထက်ဖြင့် ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်နေသူသည် စက်မှုမှတ်ပုံတင်ရပါမည်။
  • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အစုစပ်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်၍ဖြစ်စေ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အစိုးရနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ မပါဝင်ပါ။
  • စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ အားတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ အဆောက်အအုံတစ်ခုခုတွင် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းမှ ကုန်ချောပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း (အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ မပါဝင်)ကို ဆိုလိုသည်။

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

စုံစမ်းရန်

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊နေပြည်တော်

တယ်လီဖုန်း

၀၆၇-၄၀၈၄၄၅၊ ၀၆၇-၄၀၈၂၉၁၊
၀၆၇-၄၀၈၃၉၁(FAX)၊
၀၉-၈၉၇၇၈၈၇၃၇

အီးမေးလ်

disimyanmar@gmail.com