ရည်မှန်းချက်များ

  • တစ်မျိုးသားလုံး၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတို့တွင် စက်မှုကဏ္ဍ၏အသားတင်  ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးပါဝင်မှု အချိုးအစားမြင့်မားလာ စေရန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရန်၊
  • တည်ထောင်ပြီးနှင့် တည်ထောင်ဆဲ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း များ ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများ လျော့နည်းစေရန် စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊ အကြံပြုလမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ပြုပြင် စေခြင်း၊
  • နိုင်ငံတော်အတွင်း ဘွိုင်လာများအား မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွန်း (သို့မဟုတ်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန် စံညွှန်းနှင့် အညီသုံးစွဲစေရန်၊ လောင်စာစွမ်းအင်ကို အကျိုးရှိထိရောက်စွာ အသုံးပြုစေရန်၊ သက်တမ်း ကြာရှည်စွာအသုံးပြုရန် နှင့် ဘွိုင်လာထုတ်လုပ်ပြုပြင် ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်သော ကျွမ်းကျင်သူများ တိုးတက် များပြားလာစေရန်၊
  • အဆင့်မီလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ ထုတ်လုပ်လာနိုင်စေရန်နှင့် သက်တမ်း ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာအသိပညာ တိုးတက်စေခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကာ  အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းစေရန်၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ စနစ်တကျ သုံးစွဲ တတ်စေရန် နှင့် ကျေးရွာအဆင့် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ပေါ်ထွန်း လာစေရန်၊
  • ကဏ္ဍအသီးသီးရှိ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ဒေသ တွင်း စီးပွားရေးကွန်ယက် အတွင်း၌ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများနှင့် ယှဉ်ပြိုင် နိုင်မှု စွမ်းရည်ကောင်းများ မြင့်မားလာလျှက် နိုင်ငံသားများ ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းတိုးပွားရေးနှင့် လူမှုစီးပွားရေးဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအား ဦးဆောင် သွား နိုင်ရေးတို့အတွက် အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများအား ထောက်ပံ့ ကူညီ အားပေးမြှင့်တင် ခြင်းများကို ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့ အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန် ၊