လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေနှင့်အညီစက်မှုလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပြီး ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များအား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အားပေးမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
  • ဘွိုင်လာဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံပိုင်၊ သမဝါယမပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကဏ္ဍများရှိ ဘွိုင်လာများအား မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးကြီးကြပ်ပေးခြင်း၊
  • လျှပ်စစ်ဥပဒေနှင့်အညီနိုင်ငံပိုင်၊ သမဝါယမပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကဏ္ဍများတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းတို့တွင် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေးအတွက် စစ်ဆေးကြီးကြပ်ပေးခြင်း၊
  • SMEများ၏ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားစေရန် ASEAN SME Working Group အပါအ၀င် ပြည် တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ SMEsများ လိုအပ်သော လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ် များကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်းချိတ်ဆက်ခြင်း၊ International Supply Chain ထဲဝင် ရောက်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးခြင်း၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် နည်းပညာများ တိုးတက်စေရန် ပံ့ပိုးခြင်း၊