သမိုင်းအကျဉ်း

၁၉၁၀  -  လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စနစ်တကျသုံးစွဲနိုင်ရန် အတွက်  လျှပ်စစ်အက်ဥပဒေ (Electricity Act (1910)) ကိုပြဌာန်း ၍ “လျှပ်စစ် စစ်ဆေးရေးဌာန” ဖွဲ့စည်းခြင်း၊

၁၉၁၄  -  ဘွိုင်လာများစနစ်တကျသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် “Burma Boiler Commission”  ဖွဲ့စည်းခြင်း၊

၁၉၂၄  -  Burma Boiler Commission အား “ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန” အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊

၁၉၅၀   -  မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်စီမံခန့်ခွဲရန်  “စက်မှုလက်မှု ညွှန် ကြား ရေးဝန်ဌာန” ဖွဲ့စည်းခြင်း၊

၁၉၇၂  -  စက်မှုလက်မှုညွှန်ကြားရေးဝန်ဌာနအား အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး "ဒေသန္တရ စက်မှု လက်မှု ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန" အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း၊

၁၉၇၂  -  လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနနှင့် ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာနတို့ကို ပူးပေါင်း၍ "လုပ်ငန်းစစ်ဆေးမှု ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန " အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊

၁၉၇၃   -  ဒေသန္တရစက်မှုလက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးမှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန တို့ကိုပူးပေါင်း၍အရာထမ်းရာထူး(၁၉၉)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၁၁၇၄)နေရာ၊ စုစုပေါင်း ရာထူး(၁၃၇၃)နေရာဖြင့်“ဒေသန္တရစက်မှုလက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးမှု ညွှန်ကြား ရေး ဦးစီးဌာန”အဖြစ် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊

၂၆.၁၁.၁၉၉၀  -  ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေနှင့်အညီ “ဒေသန္တရစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်း စစ်ဆေးမှု ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန”အဖြစ် “အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန” လက်အောက် တွင် ရပ်တည်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၂၃.၁၂.၁၉၉၈  -  ပြောင်းလဲလာသည့် စျေးကွက်စီးပွားရေးနှင့်အညီ အရာထမ်း ရာထူး (၂၄၉)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၈၈၇)နေရာ၊ စုစုပေါင်း(၁၁၃၆)နေရာဖြင့် “စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေး ရေးဦး စီးဌာန” ဟု အမည်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်း၊

၂.၁၂.၂၀၁၁  -  ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် “စက်မှုဝန်ကြီးဌာန” လက်အောက်တွင် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေး ရေးဦးစီးဌာန အဖြစ် ရပ်တည်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၄.၄.၂၀၁၂  -  အရာထမ်းရာထူး (၁၉) နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၂၈)နေရာ ၊ စုစုပေါင်းရာထူး(၄၇) နေရာဖြင့် “အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာန”အား  တည်ထောင် ခြင်း၊

၁.၄.၂၀၁၄  -  အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနအား စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းသို့သွတ်သွင်း၍ အရာထမ်းရာထူး (၇၂၇) နေရာ၊အမှုထမ်း ရာထူး(၁၇၇၃)နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး(၂၅၀၀)ဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊