ဌာနများ

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန


စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိပါသည်။


.