ဌာနများ

ဘဏ္ဍာရေးဌာန


စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား စီမံခန့်ခွဲခြင်းအားလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။


.