ဌာနများ

စက်မှုစစ်ဆေးရေးဌာန


စက်မှုစစ်ဆေးရေးဌာနသည် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေများရှိ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံးများတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ရုံးချုပ်၏ ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ပြီး/ တည်ဆောက်ဆဲစက်ရုံများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများ လျော့ပါးစေရန် ဌာနအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍လည်းကောင်း စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊ အကြံပြုခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


(၁)    စက်မှုလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

         တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရုံး(၁၅)ခုအား တစ်နှစ်(၂)ကြိမ် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းအပြင် ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းတာဝန်ကိုပါ တစ်ပါတည်းတာဝန်ယူ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(၂)    စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

        ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပြည်သူလူထု၏ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများ လျော့ပါးစေရန် လိုအပ်သည့် စက်မှုဇုန်အတွင်းနှင့် ဇုန်ပြင်ပရှိစက်ရုံများအား စစ်ဆေးကြပ်မတ်လမ်းညွှန်ခြင်းတို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 


 ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျော့ပါးစေရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေများတွင်

နှစ်အလိုက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့သော စက်ရုံ/လုပ်ငန်းများစာရင်း

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်(နိုဝင်ဘာလအထိ)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျော့ပါးစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့သောစက်ရုံများစာရင်း

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်(နိုဝင်ဘာလအထိ)

တိုင်ကြားမှုအရသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခဲ့သောစက်ရုံများစာရင်း

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်(နိုဝင်ဘာလအထိ) 

အမျိုးသားအဆင့်ရေမူဝါဒအတွက် စစ်ဆေးခဲ့သောစက်ရုံများစာရင်း