ဌာနများ

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန


စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနသည် ၁၉၉၀ပြည့်နှစ် ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေးကြီးကြပ်၍ မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊ နှစ်စဉ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်း အချက်အလက်ပြောင်းလဲမှုများကို စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ပြီး ပုဂ္ဂလိက စက်မှု လုပ်ငန်းများ၏ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကို စိစစ်ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။


ရည်ရွယ်ချက်

     ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများအား အောက်ဖေါ်ပြပါ ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ၏ အခြေခံမူများနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ရန် ရည်မှန်းချက် ထားရှိပါသည်-      

 • တစ်မျိုးသားလုံး၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးတွင် စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ၏ အသားတင်ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုးပါဝင်မှု အချိုးအစား မြင့်မား တိုးတက်စေရန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်နွယ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အသီးသီးတွင် ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်၊

 • စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာစေရေးအတွက် ခေတ်မီနည်းပညာ များရရှိစေရန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ်သော ကုန်ချောပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်း စျေးကွက်တွင်သာမက ပြည်ပစျေးကွက်တွင်လည်း အခြေချစေရန်၊

 • ပြည်တွင်းသယံဇာတပစ္စည်းကို အဓိကအားထား၍ အသုံးပြုစေရန်၊

 • စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းဖြင့် ကျေးလက်ဒေသနှင့် မြို့ပြဒေသတို့ ဖွံဖြိုး တိုးတက်မှုကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်းစေရန်၊

 • အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ပေါ်ပေါက်စေရန်၊

 • ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းစေသောနည်းပညာအသုံးပြုမှုကိုရှောင်ရှားစေရန် သို့မဟုတ် လျော့ချစေရန်၊

 • စွမ်းအင်ကို ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုစေရန်။


လုပ်ငန်းတာဝန်
 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအား ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်အညီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင် လုပ်ငန်းအချက်အလက် ပြောင်းလဲမှုများကို စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 • မှတ်ပုံတင်ပြီး ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို စိစစ်ပြုစု ထိန်းသိမ်းခြင်း၊


ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှု

(က)  ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန

 • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ဦးစီးဌာနရုံးများမှ ပုဂ္ဂလိကစက်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကနဦး စိစစ်တင်ပြချက်များအား ပုဂ္ဂလိကစက်မှု လုပ်ငန်း ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်၊

 •  စိစစ်တွေ့ရှိချက်များအရ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(ခ )  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေဦးစီးဌာနရုံးများ၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေး ဌာန

 • ဒေသအတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ကနဦးတင်ပြချက်များအား လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အထောက်အထားများစိစစ်ခြင်းနှင့် ကွင်းဆင်းစိစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။

 • စိစစ်ရရှိချက်များအား ဒေသကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြ၍ ဒေသကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် အငယ်စား ပုဂ္ဂလိကစက်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် အလတ်စားပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအား ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပါသည်။ အကြီးစား ပုဂ္ဂလိကစက်မှု လုပ်ငန်းများအား မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရနိုင်ရန် ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်သို့ တင်ပြပါသည်

 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအရ ပေးအပ်သော လုပ်ငန်း တာဝန်များဆောင်ရွက်ပါသည်။


တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် / ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှု

         တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေများရှိ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအား ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဒေသဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်-

(က)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူး

ဥက္ကဌ

(ခ)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှူး

အဖွဲ့ဝင်

(ဂ)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှူး

(ဃ)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ပြည်တွင်းအခွန် ဦးစီးဌာနမှူး

(င)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူး

(စ)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှူး

(ဆ)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာ

(ဇ)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှူး

(စျ)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးနှင့်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှူး

(ည)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ သစ်တောဦးစီးဌာနမှူး

(ဋ)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့

(ဌ)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှူး

(ဍ)

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

(ဎ)

ဥက္ကဋ္ဌ မှ တာဝန်ပေးသည့်  စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း

အတွင်းရေးမှူး


ဒေသဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် / ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
 • ဤဥပဒေပြဌာန်းသည့်နေ့တွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများကို  စစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ခံချက် ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့စေခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းစေခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်သိမ်း စေခြင်းအတွက် သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခြင်း၊
 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းအသစ်များ မှတ်ပုံတင်ပေးရန် လျှောက်ထားလာသော ကိစ္စများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ခံချက်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊
 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ထောက်ခံချက်ပေးရာတွင် အောက်ပါ အချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်-
  • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ပြည်သူ များ ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်မှုမရှိခြင်း၊

  • မီးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းခြင်း၊

  • ပတ်ဝန်းကျင်အား အနှောင့််အယှက်မဖြစ်ခြင်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်း၊

  • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှ အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်မှု မရှိသည့်အပြင် အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှုလည်း မရှိခြင်း၊

  • တည်ဆဲဥပဒေများကိုလည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိခြင်း၊

 • စက်မှုလုပ်ငန်းများကို အခြေခံမူများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းရှင်များက လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိစေရေးအတွက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုခုသည် တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ညီညွတ်မှုမရှိ ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် ယင်းလုပ်ငန်း၏လုပ်ငန်းရှင်ကို အရေးယူနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနသို့ အကြောင်းကြားခြင်း၊

 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် စက်မှုနယ်မြေများ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်မြေအငှား ချထားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ 

 • လုပ်ငန်းရှင်များအား စက်မှုနယ်မြေကို မြေအငှားချထားရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ 

 • ဝန်ကြီးဌာနကဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကဖြစ်စေ၊ ပေးအပ်သည့်တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။