ဌာနများ

စက်မှုဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန


စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။