ဌာနများ

မူဝါဒနှင့်ပြည်ပရေးရာဌာန


မူဝါဒနှင့် ပြည်ပရေးရာဌာနသည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဥပဒေ၊ မူဝါဒ၊ နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အာဆီယံအပါအဝင်  ပြည်ပရေးရာဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိုလည်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။


.