ဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ(၁၉၉၀)

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင်ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။Downloads

Private industrial enterprise Law(myanmar).pdf

Private industrial enterprise Law(myanmar).pdf