ဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ဘွိုင်လာဥပဒေ(၂၀၁၅)

၁၉၈၄ ဘွိုင်လာဥပဒေကို အခြေခံ၍ ခေတ်စနစ်နှင့် လျော်ညီအောင် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့သော ဘွိုင်လာဥပဒေ(၂၀၁၅) (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃၉/၂၀၁၅ )ကို ၁၄.၇.၂၀၁၅ တွင်ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။Downloads

BI Law (2015).pdf

BI Law (2015).pdf