ဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

လျှပ်စစ်ဥပဒေ(၂၀၁၄)

၁၉၈၄ ခုနှစ်လျှပ်စစ်ဥပဒေကို အခြေခံ၍ ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ လျော်ညီအောင် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရေးဆွဲခဲ့သော လျှပ်စစ်ဥပဒေ(၂၀၁၄)(ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄၄) ကို ၂၇.၁၀.၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။Downloads

Electricity law(2014).pdf

Electricity law(2014).pdf