ဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၅)

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေကို ၉.၄.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်(၂၃)အဖြစ် ပြ ဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။

 Downloads

SME Law (2015).pdf

SME Law (2015).pdf