ဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စက်မှုဇုန်ဥပဒေ(၂၀၂၀)

၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် စက်မှုဇုန်ဥပဒေ(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊  ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေဥပဒေ အမှတ် ၇)ကို ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။Downloads

Industrial Zone Law (2020).pdf

Industrial Zone Law (2020).pdf