ဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနည်းဥပဒေများ

အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နည်းဥပဒေများကို  ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြေငြာစာအမှတ် (၂၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဖြင့်  ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါသည်။Downloads

sme_development_rule_2016.pdf

sme_development_rule_2016.pdf