သတင်းများ

စက်မှုဇုန်ဥပဒေပြဌာန်းခြင်း

Posted Date : ၂၈-၀၅-၂၀၂၀
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/8b18a82c061db8a1636e19518ccca880.jpg

၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ စက်မှုဇုန်ဥပဒေ(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊  ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေဥပဒေ အမှတ် ၇) အား ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
8b18a82c061db8a1636e19518ccca880.jpg
ef5f4a6d3f2ab709847eddfdea26c0ba.jpg
3a2c8f733f819c030e9f3551567d2c16.jpg
4dc4c8a0bf3a5a6cd257c0cd9f71cafc.jpg
d06092407c8d0eba5f0154eaef764319.jpg
38a043f4f031ba0a5c8ab57d156175a5.jpg
c48a98db733ba089f993a50e766c8c47.jpg
c32d0f4c23eeeec94e73d7927bcd3ea8.jpg
cd22bc9fd9770773eefd255ce27d8419.jpg
e8d1b53327c70a336f93286cca0da3ce.jpg
1557a916592f38c22ab0c0069c9bfb48.jpg
6931f75a0fb4b91115fb0575d1727bad.jpg
ce6a9e2282037fc3f8431b3397a2be9f.jpg
533ea4ff2af34d9379ea0c173eb13862.jpg
bf975b2a596da53c9289297ff431ef41.jpg
0668d7258578f5adea7b8a61acfd9b56.jpg
b4a4fb92bcc991f9d004a547b95b38de.jpg
3262d0b53d512d0b7d45cd390e39619a.jpg
58b0359162f286f312be462799090031.jpg