သတင်းများ

ERP System for Digital Plat form (ERP Solution Software) အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Posted Date : ၀၄-၀၄-၂၀၂၂
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/6763048c069587491418c189b183d5fa.jpg

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။       စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ERP System for

Digital Platform (ERP Solution Software)တည်ထောင် ခြင်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

Item

လုပ်ငန်းတည်နေရာ

လုပ်ငန်းအမည်

Lot-1

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်

ERP System for Digital Platform (ERP Solution Software) တည်ထောင် ခြင်း

၂။       (က)    တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက်၊ အချိန်  -    (၅.၄.၂၀၂၂) ရက်နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီ

          (ခ)     တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ အချိန်                -    (၂၀.၄.၂၀၂၂) ရက် (၁၆:၀၀) နာရီ

          (ဂ)     တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ               -    ရုံးအမှတ် (၃၇)၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်                                                  

                                                                               စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

၃။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၇)၊ နေပြည်တော်၌ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်

အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၀၈၃၉၄ ၊ ၀၆၇-၃၄၀၈၃၇၈ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန6763048c069587491418c189b183d5fa.jpg