သတင်းများ

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပြင်ဆင်ခေါ်ယူခြင်း

Posted Date : ၁၆-၀၇-၂၀၁၉
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/edab50dd175aeb499b3029d41d7263f5.png

.
 


.edab50dd175aeb499b3029d41d7263f5.png