သတင်းများ

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက် (Version 2.0)

Posted Date : ၀၁-၀၄-၂၀၂၀
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/43ab5fa3f0628728382b767c1d3238a0.jpg

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက်များ
43ab5fa3f0628728382b767c1d3238a0.jpg
1e87149ee40e11f0e9a7b9a90f3b6fb0.jpg
ff44dd9f7e7477bac6e1eb22d656565e.jpg
b6e644fb9f2ef53328fe9d7773723b71.jpg
c94bc40cf11d0216839a743c518fd9e7.jpg
b7c0f24b0fb1bf1f036d153fe1f72ece.jpg