သတင်းများ

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက် (Version 3.0)

Posted Date : ၂၇-၀၄-၂၀၂၀
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/3ff830017a07f98de5f43454eea0266e.jpg

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက်များ
3ff830017a07f98de5f43454eea0266e.jpg
138f544df95c20b9e4c6ad2f3b98df67.jpg
dae60a0c616728ca57fbb7c6f8a21810.jpg
52b30f79309c5eb48911f972b6a21aad.jpg
c09a2db2780236bd50a1cdd0d6f357d8.jpg
0a13abc14d297fd62d936ad8ce98e000.jpg
58f683b45918bca8c6a7dcf6d3417bb1.jpg
3b6191dfa1bdf483fbad50567b2d887f.jpg
b22c2ef960aae9f949037d06448ee70b.jpg
94c2db93dce1c9e69d426a732735bad7.jpg
de9f69cc24616954f90c4ee55701d342.jpg
ac7bc58857f92a0173f159833831b3e0.jpg
b86ec6d87cc43dd3627225d5a1082ecb.jpg