သတင်းများ

Showing 71-71 of 71 items.

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဌာန Website အား လွှင့်တင်ခြင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဌာန Website အား Update ဖြစ်သော သတင်းအချက်အလက်များဖြင့်  ထုတ်လွှင့်ထားပါသည်။

posted date : ၂၆-၀၉-၂၀၁၆

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်