လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ

Original Posted Date : ၀၂-၀၂-၂၀၁၇
Modified Posted Date : ၀၂-၀၂-၂၀၁၇
Posted By : DISI

 • လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆေးခြင်း
  • အသစ်တည်ဆောက်ပြီးဓာတ်အားလိုင်းဓာတ်အားခွဲရုံနှင့် ပါဝါမီတာအသစ်များစစ်ဆေးခြင်း
  • (၁)နှစ် (၁)ကြိမ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စစ်ဆေးရမည့် စက်ရုံများ၊ အဆောက်အဦးနှင့် စက်ကိရိယာများ
  • (၂) နှစ် (၁)ကြိမ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်ရေး စစ်ဆေးမည့်စက်ကိရိယာများ
  • (၄)နှစ် (၁) ကြိမ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆေးရမည့် စက်ကိရိယာများ 
  • လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း
 • လျှပ်စစ်စစ်ဆေးခနှုန်းထားများ
 • ဓာတ်လိုက်မှုများအားစစ်ဆေးခြင်း

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆေးခြင်း
အသစ်တည်ဆောက်ပြီးဓာတ်အားလိုင်းဓာတ်အားခွဲရုံနှင့် ပါဝါမီတာအသစ်များစစ်ဆေးပြီး ဓာတ်အားဖြန့် ဖြူးခွင့်/သုံးစွဲခွင့်ပြု ခြင်း

ဓာတ်အားဖြန့် ဖြူးခွင့်/သုံးစွဲခွင့်ပြု ခြင်းအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ 

၁။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားမလွှတ်မီ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးရန်လျှောက်ထားခြင်း ၊

၂။ လျှပ်စစ်ပုံစံများ( Single Line Diagram )ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း ၊

၃။ တပ်ဆင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ စံချိန်စံညွှန်းများ(Standards and Specifications) ပြု စုတင်ပြခြင်း၊

၄။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက် လက်မှတ်များ ( Test Certificate ) ပူးတွဲတင်ပြခြင်း၊

၅။ Catalogue များ တင်ပြခြင်း၊

၆။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့် ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း ၊

စစ်ဆေးရာတွင်ကြာမြင့်ချိန် သတ်မှတ်ချက်များ

စဉ်  လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ ကြာမြင့်ချိန်

၁။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့် ဖြူးရေးလုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) ရန်ကုန်မြို့တော်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူမှ စစ်ဆေးပေးပါရန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်ရုံးများသို့ လျှပ်စစ်ပုံစံများနှင့်အတူ လျှောက်ထားခြင်း၊

-

၂။

လျှောက်လွှာပါ ဓာတ်အားလိုင်း/ဓာတ်အားခွဲရုံတွင် တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ လျှပ်စစ်ပုံစံများ ၊ စစ်ဆေးချက် မှတ်တမ်းများကို စိစစ်ခြင်း၊ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ပြုလုပ်ရန် အချက်များရှိပါက (၇)ရက် အတွင်း ပြုပြင်စေ၍ ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊

၁ ရက်

၃။

စစ်ဆေးပြီးပါက စမ်းသပ်စစ်ဆေးခများကို သက်ဆိုင်ရာဘဏ်သို့ ပေးသွင်း၍ မူရင်းချလံ(၁)စောင်ကို ဌာနသို့ပေးပို့စေခြင်း ၊

-

၄။

လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကိုက်ညီပါက စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြ၍ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်မှ စစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းများကို စိစစ်ပြီးနောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့် ဖြူးခြင်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်းလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း ၊

၁ ရက်


 တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စစ်ဆေးရမည့် စက်ရုံများ၊ အဆောက်အဦးနှင့် စက်ကိရိယာများ

 စစ်ဆေးရမည့်စက်ရုံများ၊ အဆောက်အဦးများ၊ စက်ကိရိယာများ 

(၁) နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံ

(၂) သမဝါယမပိုင်စက်ရုံ

(၃) ပုဂ္ဂလိကပိုင်စက်ရုံ

(၄) ဖွဲနုဆီစက်

(၅) ရုပ်ရှင်ရုံ

(၆) ဟိုတယ်/ မိုတယ် တည်းခိုခန်းများ

(၇) အဆင့်မြင့်ဈေးနှင့်ကုန်တိုက်များ

(၈) နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အဦးကြီးများ

(၉) သမဝါယမနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဆောက်အဦးများ

(၁၀) ယာယီသွယ်တန်းမှုများ

(၁၁) စက်လှေကား

(၁၂) ဓာတ်လှေကား

စစ်ဆေးခံရန် လျှောက်ထားရမည့် နည်းလမ်းများ 

 • စစ်ဆေးခံလိုသူမှ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကို စစ်ဆေးပေးပါရန် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနသို့ သွားရောက်၍ လျှောက်ထားရမည်။
 • လျှောက်ထားရာတွင် လျှပ်စစ် ပုံစံများနှင့် အတူ ပူးတွဲလျှောက်ထားရမည်။
 • ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ပြုပြင်ရန်အချက်များရှိပါက (၇)ရက်အတွင်း ပြု ပြင်စေ၍ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း ၊
 • စစ်ဆေးပြီးပါက စမ်းသပ်စစ်ဆေးခများကို သက်ဆိုင်ရာဘဏ်သို့ ပေးသွင်း၍ မူရင်းချလံ (၁)စောင်ကို ဌာနသို့ ပေးပို့စေခြင်း ၊
 • လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကိုက်ညီပါက လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
 • လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်း လက်မှတ် (၁)နှစ်ပြည့်သည့်အခါ ထပ်မံစစ်ဆေးခံစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
(၂) နှစ်တစ်ကြိမ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်ရေး စစ်ဆေးမည့်စက်ကိရိယာများ

စစ်ဆေးရမည့်စက်ကိရိယာများ 

(၁) သံဂဟေဆော်စက်

(၂) အပူပေးကိရိယာ

     စစ်ဆေးခံရန်လျှောက်ထားရမည့်နည်းလမ်းများ 

 • စစ်ဆေးခံလိုသူမှ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ကိရိယာများကို စစ်ဆေးပေးပါရန် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ် စစ်ဆေးရေးဌာနသို့ သွားရောက်၍ လျှောက်ထားရမည်။
 • လျှောက်ထားရာတွင် လျှပ်စစ်ပုံစံများနှင့် အတူ ပူးတွဲလျှောက်ထားရမည်။ 
 • ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း ၊ ပြု ပြင်ရန် အချက်များရှိပါက (၇)ရက်အတွင်း ပြုပြင်စေ၍ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊
 • စစ်ဆေးပြီးပါက စမ်းသပ်စစ်ဆေးခများကို သက်ဆိုင်ရာဘဏ်သို့ပေးသွင်း၍ မူရင်းချလံ(၁)စောင်ကို ဌာနသို့ ပေးပို့စေခြင်း၊
 • လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကိုက်ညီပါက လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 
 •  လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်း လက်မှတ် သက်တမ်း(၂)နှစ်ပြည့်သည့်အခါ ထပ်မံစစ်ဆေးခံစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 (၄)နှစ်တစ်ကြိမ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆေးရမည့် စက်ကိရိယာများ 

      လျှပ်ထုတ်စက်များ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်း လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များလျှောက်ထားခြင်း 

 • လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက် စစ်ဆေးပေးပါရန် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် အတူ လျှောက်ထားခြင်း၊
 • လျှပ်စစ်အား ထုတ်လုပ်မည့် နည်းလမ်း၊ ထုတ်လုပ်မည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ပမာဏ၊ လျှပ်ထုတ်စက်၏ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ လျှပ်စစ်ပုံစံများ (Single Line) နှင့် တပ်ဆင်အသုံး ပြုမည့် လျှပ်စစ်စက်ကိရိယာများစာရင်း ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့၏ သဘောထား မှတ်ချက်၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု မရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ထားမှု အစီအမံနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၏ သဘောထားမှတ်ချက် ပူးတွဲတင်ပြခြင်း ၊
 • လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်း လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်း လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်သက်တမ်း (၄) နှစ်ပြည့်သည့် အခါတွင် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးရာတွင် ကြာမြင့်ချိန်သတ်မှတ်ချက်မျာ

ဉ်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

ကြာမြင့်ချိန်

၁။

စစ်ဆေးခံသူမှ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရုံးများတွင် သတ်မှတ်ချက်များ ပူးတွဲ၍လျှောက်ထားခြင်း

-

၂။

လျှောက်လွှာပါ လျှပ်ထုတ်စက်၏ လျှပ်စစ်ပုံစံ၊ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ အထောက်အထားများကို စိစစ်ခြင်း ၊ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြုပြင်ရန်အချက်များရှိပါက (၇) ရက်အတွင်း ပြုပြင်စေ၍ ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၁ ရက်

၃။

စစ်ဆေးပြီးပါက စမ်းသပ်စစ်ဆေးခများကို သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်သို့ ပေးသွင်း၍ မူရင်းချလံ(၁) စောင်ကို ဌာနသို့ ပေးပို့စေခြင်း ၊

-

၄။

လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်းတွေ့ရှိပါက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးနိုင်ရန် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြခြင်း၊ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်မှ စိစစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊

၁ ရက်

လျှပ်စစ် စစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း

ပြည်တွင်းပြည်ပမှ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း 

 • လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးရန် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ လျှောက်လွှာပေးပို့ရမည်။
 • ပစ္စည်းနမူနာ ၊ Circuit Diagram ၊ စံချိန်စံညွှန်း ၊ Test Certificate နှင့် Catalogue များပေးပို့ရမည်။
 • လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်း လက်မှတ်ရရှိမှသာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရမည်။
 • ထုတ်လုပ်သော ပစ္စည်းအမျိုးအစား သို့မဟုတ် ပုံစံ တစ်ခုခုကို ပြန်လည် ပြုပြင်လိုပါက ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာအား ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ထပ်မံစမ်းသပ်စစ်ဆေးရမည်။
လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စစ်ဆေးခြင်းအတွက် စစ်ဆေးခနှုန်းထားများ 

 

စဉ်

စစ်ဆေးသည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

စစ်ဆေးခနှုန်းထား(ကျပ်)

စက်ရုံအလုပ်ရုံများ

(၁)

လျှပ်တားခုခံမှု(တစ်ကြိမ်)

၁၀၀၀

(၂)

မြေဓာတ်ခုခံမှု(တစ်ကြိမ်)

၅၀၀

လျှပ်ထုတ်စက်များ

(၁)

kVA ၁ မှ ၂၅ ထိ

၁၀၀၀

(၂)

kVA ၂၆ မှ ၅၀ ထိ

၁၂၀၀

(၃)

kVA ၅၁ မှ ၁၀၀ ထိ

၁၄၀၀

(၄)

kVA ၁၀၁ မှ ၂၀၀ ထိ

၁၆၀၀

(၅)

kVA ၂၀၁ မှ ၅၀၀ ထိ

၂၀၀၀

(၆)

kVA ၅၀၀ အထက်

၃၀၀၀

လျှပ်ထုတ်စက်များမှတ်ပုံတင်ကြေး

(၁)

kVA ၁ မှ ၂၅ ထိ

၁၀၀၀

(၂)

kVA ၂၆ မှ ၅၀ ထိ

၂၀၀၀

(၃)

kVA ၅၁ မှ ၁၀၀ ထိ

၅၀၀၀

(၄)

kVA ၁၀၁ မှ ၂၀၀ ထိ

၇၅၀၀

(၅)

kVA ၂၀၁ မှ ၅၀၀ ထိ

၁၀၀၀၀

(၆)

kVA ၅၀၀ အထက်

၁၅၀၀၀

ဓာတ်လှေကား၊စက်လှေကား

(၁)

လူစီး

၁၀၀၀၀

(၂)

ကုန်တင်

၃၀၀၀၀

(၃)

လုပ်ငန်းသုံး

၂၀၀၀၀

ဓာတ်လှေကား၊စက်လှေကားမှတ်ပုံတင်ကြေး

(၁)

လူစီး

၂၀၀၀၀

(၂)

ကုန်တင်

၆၀၀၀၀

(၃)

လုပ်ငန်းသုံး

၂၀၀၀၀

(၄)

ခွင့်ပြုမိန့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခ

၅၀၀

လျှပ်စစ်ကိရိယာများ

(၁)

သံဂဟေဆော်စက် kVA ၁ မှ ၅ ထိ

၁၂၀၀

(၂)

သံဂဟေဆော်စက် kVA ၆ မှ ၁၅ ထိ

၁၅၀၀

(၃)

သံဂဟေဆော်စက် kVA ၁၆ မှ အထက်

၃၀၀၀

(၄)

ဘက်ထရီအားသွင်းစက်

၅၀၀

(၅)

အပူပေးကိရိယာ(တစ်ယူနစ်)

၆၀၀

လူအများစုဝေးရာအဆောက်အဦများစစ်ဆေးခြင်း

(၁)

သာမန်တည်းခိုခန်း

၆၀၀၀

(၂)

ထရန်စဖော်မာသုံးတည်းခိုခန်း

၁၅၀၀၀

(၃)

ဟိုတယ်/မိုတယ်ကြီးများ

၅၀၀၀၀

(၄)

သာမန်ရုပ်ရှင်ရုံ

၁၀၀၀၀

(၅)

အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ

၃၀၀၀၀

ဓာတ်အားခွဲရုံ အသစ်နှင့် ပါဝါမီတာ အသစ်များ စစ်ဆေးခြင်း

(၁)

၃၀၀ kVA အောက်

၂၀၀၀၀

(၂)

၃၀၀ kVA မှ ၅၀၀ kVA အောက်

၃၀၀၀၀

(၃)

၅၀၀ kVA မှ ၇၅၀ kVA အောက်

၄၀၀၀၀

(၄)

၇၅၀ kVA မှ ၁၀၀၀ kVA အောက်

၅၀၀၀၀

(၅)

၁၀၀၀ kVA နှင့်အထက်

၆၀၀၀၀

(၆)

၆၆/၃၃/၁၁ ကေဗွီဓာတ်အားခွဲရုံကြီးများ

၂၀၀၀၀၀

(၇)

ပါဝါမီတာအသစ်စစ်ဆေးခ

၁၀၀၀၀

 

ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် စစ်ဆေးခနှုန်းထားများ
စဉ် စစ်ဆေးသည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား စစ်ဆေးခနှုန်းထား(ကျပ်)

(၁)

Stove/Iron/Heater/Rice Cooker
Vacuum Cleaner

၁၀၀၀

(၂)

1 ф Step-Up/Step-Down Transformer

၁၂၀၀

(၃)

3 ф Step-Up/Step-Down Transformer

၃၆၀၀

(၄)

1 ф Voltage Regulator

၁၂၀၀

(၅)

3 ф Voltage Regulator

၃၆၀၀

(၆)

Voltage Safeguard

၆၀၀

(၇)

Battery Charger (Lab)

၁၂၀၀

(၈)

Welding Transformer (Lab)

၁၂၀၀

(၉)

Alternator/Dynamo

၁၂၀၀

(၁၀)

Amplifier

၆၀၀

(၁၁)

Battery

၄၀၀

(၁၂)

Inverter/U.P.S

၁၂၀၀

(၁၃)

Emergency Lamp

၆၀၀

(၁၄)

Wire/Coaxial Cable

၁၀၀၀

(၁၅)

H.T/L .T Cable

၄၀၀၀

(၁၆)

Water-Heater

၅၀၀၀

(၁၇)

Water-Pump Controller

၆၀၀

(၁၈)

Fan/Pump Motor

၆၀၀

(၁၉)

Refrigerator

၅၀၀၀

(၂၀)

Washing- Machine

၅၀၀၀

(၂၁)

Fan(Stand,Table,Ceiling)

၆၀၀

(၂၂)

Phase Preventer

၆၀၀

(၂၃)

F/L Lamp(tube),Bulb,LED

၁၀၀၀

(၂၄)

Ballast

၆၀၀

(၂၅)

Switch/Socket/Plug/Adaptor/Holder/ Dimmer/Lamp Starter

၄၀၀

(၂၆)

L .T Switch Board/Panel

 
 

Ampere 100 A အထိ

၆၀၀

 

Ampere 101 A မှ  500 A အထိ

၆၀၀

 

Ampere 500 A အထက်

၆၀၀

(၂၇)

H.T Panel

၇၅၀၀

(၂၈)

Insulator/L . A

 
 

11 kV အောက်

၈၀၀

 

11 kV နှင့် အထက်

၁၂၀၀

(၂၉)

1 ф kWh Meter

၁၂၀၀

(၃၀)

1 ф kWh Meter3 ф kWh Meter

၃၆၀၀

(၃၁)

D.S (3 ф)

၁၂၀၀

(၃၂)

ACSR/HDBC Wire

၁၀၀၀

(၃၃)

Volt Meter/P.T

၈၀၀

(၃၄)

Ammeter/C.T

၈၀၀

(၃၅)

Watt Meter

၁၂၀၀

(၃၆)

Ohm Meter/Megger

၁၂၀၀

(၃၇)

P.F Meter/Frequency Meter

၆၀၀

(၃၈)

အလင်းရောင် ၊ တုန်ခါနှုန်း ၊ အသံဆူညံနှုန်း တိုင်းတာခြင်း

၈၀၀

(၃၉)

Soil Resistivity တိုင်းတာခြင်း

၁၀၀၀

(၄၀)

Dielectric Strength Test

၄၀၀

(၄၁)

1 фPhase Sequence Test

၁၂၀၀

(၄၂)

Viscosity Test

၁၀၀၀

(၄၃)

r.p.m Test

၁၂၀၀

(၄၄)

Gas Leakage Test

၁၂၀၀

(၄၅)

Relay Test

၂၀၀၀

(၄၆)

Condenser/Capacitor Test

၄၀၀

(၄၇)

Wave Form measuring

၂၀၀၀

(၄၈)

.T Circuit Breaker

၁၅၀၀၀

(၄၉)

L .T Circuit Breaker(1 ф, 3 ф, C.O.S)

၁၅၀၀

(၅၀)

3 ф Power Transformer(Lab)

 
 

(a)66/11 kV

၁၀၀၀၀၀

 

(b)33/11 kV

၅၀၀၀၀

 

(c)11-6.6/0.4 kV

၃၀၀၀၀

မှတ်တမ်းတင်ခြင်း

(၁)

(Current, Voltage, P.F, Hz,Temperature, Watt)

၆၀၀

 

ဓာတ်လိုက်မှုများစစ်ဆေးခြင်း

၁။ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ညှိနှိုင်းပေးပို့လာသော ဓာတ်လိုက်မှုများအား စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း

၂။ မည့်သူ့တွင်တာဝန်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊

၃။ အလားတူထပ်မံ မဖြစ်ပွားရန် ဆောင်ရွက်သင့်သော နည်းလည်းများ အကြံပြုခြင်း၊

၄။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ(လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန) သို့ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်း၊