လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့်အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီ (ACC)

Original Posted Date : ၁၂-၁၂-၂၀၁၈
Modified Posted Date : ၁၂-၁၂-၂၀၁၈
Posted By : DISI

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့်အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီ (ACC)

 

 

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့်အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီ (ACC) ဖွဲ့စည်းပေါ်လာပုံ

 • မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု“စံ”သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့(NSSA)ကို ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၃)ရက်​နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော (၂၉/၂၀၀၇) ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှ သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
 • အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပေဒ ကို ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဥပေဒ အမှတ် ၂၉ အရ  ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ ဩဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြု ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့၏ ၆.၆.၂၀၁၂ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၀၆၀၄/ ၁/ အလည(လူအင်အား-၁) ၂၀၁၂ (၅၅၆၉) အရ  ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေး ကော်မ်မ(ACC) ကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူ၍ သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနများမှ အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
 • NSSA  ရှိ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီများမှ အာဆီယံ ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အ‌သွေး  မူဘောင်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီရေးဆွဲထားသော အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ”  များကို အသုံးပြု၍ လုပ်သားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအား အကဲဖြတ်စစ်ဆေး လျှက်ပါသည် ။
 • ACC အနေဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါ အသိအမှတ်ပြုအဆင့် ၄ ဆင့်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအား အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရေး  မျှော်မှန်းချက်အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

          အဆင့် ၁  -  တစိတ်တဒေသကျွမ်းကျင်လုပ်သား(သို့) အခြေခံကျွမ်းကျင်လုပ်သား

          အဆင့် ၂  -  ကျွမ်းကျင်လုပ်သား

          အဆင့် ၃  -  အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား

          အဆင့် ၄  -  အတတ်ပညာရှင် / ကြီးကြပ်သူအဆင့်

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီ (ACC) ၏ တာဝန်များ

 • •အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စစ်ဆေးနိုင်ရေးအတွက် စစ်ဆေးမည့် “စံ” သတ်မှတ်ခြင်း။
 • •ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာနများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေး အကဲဖြတ်ရေး အစီအစဉ်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
 • •မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း။
 • •အကဲဖြတ်ပုံစံသတ်မှတ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန များ၏ အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိရေးအတွက် အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးစနစ်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရား များ သတ်မှတ်ခြင်း။
 • •ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • •အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်၍ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲ များ ပြုလုပ်ခြင်း။
 • •ပြိုင်ပွဲတွင် ထူးချွန်ပါက ထူးချွန်သူဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း။

 

ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက(Level  of Skills)

Level(1) -Semi Skilled worker

 ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်(၁) အခြေခံကျွမ်းကျင် လုပ်သား (သို့) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကျွမ်းကျင်လုပ်သား

-  ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာအချက်များအား သိရှိ နားလည်ရမည်။

-  လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကွက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံ လက်တွေ့ ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းဗဟုသုတများ ရှိရမည်။

-  ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင် ရမည်။

-  လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား နားလည် သိရှိပြီး အသုံး ပြု ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။

-  သတင်းအချက် အလက်များ လက်ခံခြင်း၊ မှတ်တမ်းထား ရှိခြင်း ဆောင်ရွက် တတ်ရမည်။

-  လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတရှိရမည်။

- ပေးအပ်သည့် သတ်မှတ်တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ လုပ်ကိုင် နိုင်ရမည်။

Level(2) - Skilled Worker

ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်(၂) ကျွမ်းကျင်လုပ်သား

-  လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်မှု  နှင့် လုပ်ငန်း ဗဟုသုတ များ ရှိရမည်။

-   အလုပ်ဧရိယာတစ်ခုလုံး၏ အခြေခံဆောင်ရွက်မှု ဗဟုသုတနှင့် လုပ်ငန်း အချက် အလက်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများရှိရမည်။

-  အဆင့်မြင့်သော  လုပ်ငန်းလုပ်ကွက်များကို လုပ်ကိုင် နိုင်ရမည်။

-   သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။

Level(3)- Advanced Skilled Worker

ဘက်စုံကျွမ်းကျင်လုပ်သား(သို့)အဆင့်မြင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား (ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်-၃)

-   လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အတွေးအမြင် ဗဟုသုတရှိရမည်၊

-  လုပ်ငန်း တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ဆောင်ရွက်နိုင် သော ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်း ရှိရမည်၊

-  လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်၊

-  လုပ်ငန်းတွင်းမှ ရရှိလာသော သတင်းအချက်အလက် များကို အသုံးပြုလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်၊

-  လုပ်ငန်းပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး အခြားသူများကိုလည်း ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။

Level (4) -Supervisory

  ကြီးကြပ်သူအဆင့် (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၄)

-လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျယ်ပြန့်သော ဗဟုသုတရှိပြီး မိမိ၏ အတွေးအမြင် ခံယူချက်များအား အသုံးချ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်၊

-  လုပ်ငန်းပိုင်း ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဗဟုသုတများကို ခွဲခြားသိရှိ အသုံးပြု ဆောင်ရွက် နိုင်ရမည်၊

-  သတင်းအချက်အလက်များအား ခွဲခြားစိတ်ဖြာ သုံးသပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်၊

-  လုပ်ငန်း၏ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရေး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ကိစ္စရပ်များကို နားလည်သိရှိကာ တာဝန်ယူလုပ်ကို င်နိုင်ရမည်။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့မှ

အလုပ်အကိုင်အလိုက် အသိအမှတ်ပြုပြီးသည့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ

စဉ်

အလုပ်အကိုင်

စုစုပေါင်း

ဖြေဆို

အောင်မြင်

က

စုစုပေါင်း

ရာခိုင်နှုန်း

သတ္တုနှင့်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ

လျှပ်ပန်းဂဟေလုပ်သား  (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၁၀၃၀

၇၄၉

၇၅၁

၇၂.၉၁

အဲကွန်းတပ်ဆင်သူ (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၁၀၈၃

၉၆၂

          -

၉၆၂

၈၈.၈၃

မော်တော်ယာဉ်စက်ပြင် (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၇၆၁

၆၄၄

၆၄၇

၈၅.၀၂

သံရည်ကျို ပုံသွန်း/ ပုံလောင်း (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၃၃

၃၂

၃၃

၁၀၀.၀၀

စက်ကိရိယာကိုင်တွယ်မောင်းနှင်သူ (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၂၁၄

၁၈၁

၁၇

၁၉၈

၉၂.၅၂

အင်ဂျင်ငယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၂၃၂

၂၁၉

၂၂၁

၉၅.၂၆

ဓါတ်ငွေ့ကာလျှပ်ပန်းဂဟေလုပ်သား  (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၆၄၀

၅၅၇

၅၅၈

၈၇.၁၉

FCAW (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၂၈၂

၂၅၅

          -

၂၅၅

၉၀.၄၃

အဲကွန်းတပ်ဆင်သူ(ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၂)

၃၂၃

၃၀၉

          -

၃၀၉

၉၅.၆၇

၁၀

လျှပ်ပန်းဂဟေလုပ်သား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၂)

၂၅

၁၅

          -

၁၅

၆၀.၀၀

၁၁

Pneumatic Technician(ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၂)

၃၀၄

၂၂၄

၃၁

၂၅၅

၈၃.၈၈

၁၂

သံရည်ကျို ပုံသွန်း/ ပုံလောင်း (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၂)

          -

၁၀၀.၀၀

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ

၁၃

ဆောက်လုပ်ရေးလက်သမား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၉၉၁

၇၉၅

၁၄

၈၀၉

၈၁.၆၃

၁၄

အုတ်စီလုပ်သား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၁၀၁၂

၈၄၆

၈၅၁

၈၄.၀၉

၁၅

ကြွေပြားကပ်လုပ်သား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၄၁၀

၃၂၅

 

၃၂၅

၇၉.၂၇

၁၆

မြေတူးစက်မောင်းလုပ်သား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၄၉၂

၄၇၂

 

၄၇၂

၉၅.၉၃

၁၇

ဝန်ပင့်ယာဉ်မောင်းလုပ်သား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၁၈၉

၁၈၁

 

၁၈၁

၉၅.၇၇

၁၈

သံချည်သံကွေးလုပ်သား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၄၄

၄၀

 

၄၀

၉၀.၉၁

၁၉

အုတ်စီလုပ်သား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၂)

၆၇

၃၇

 

၃၇

၅၅.၂၂

၂၀

ဆောက်လုပ်ရေးလက်သမား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၂)

၆၉

၅၉

 

၅၉

၈၅.၅၁

 ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ 

၂၁

အစားအသောက်ဧည့်ခံကျွေးမွေးသူ
(ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၆၇၀

၃၇၇

၂၆၄

၆၄၁

၉၅.၆၇

၂၂

အိပ်ခန်းဆောင်ထိန်းသိမ်းရေး
(ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၅၇၇

၂၅၁

၂၈၈

၅၃၉

၉၃.၄၁

၂၃

Bell Person (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၁၁

          -

၈၁.၈၂

 ိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတ

၂၄

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာစက်ပြင် (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၄၅၅

၄၃၆

          -

၄၃၆

၉၅.၈၂

၂၅

ရော်ဘာအစေးခြစ်လုပ်သား(ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၂၉၇

၂၂၅

၅၃

၂၇၈

၉၃.၆၀

၂၆

ငွေကိုင်ဝန်ထမ်း (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၂၂

          -

၂၂

၂၂

၁၀၀.၀၀

၂၇

အရောင်းသမား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၂၄

-

၂၁

၂၁

၈၇.၅၀

လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ

၂၈

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား(အဆောက်အဦ)

(ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၂၆၄၃

၂၅၁၆

၃၄

၂၅၅၀

၉၆.၄၈

၂၉

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား(အဆောက်အဦ) (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၂)

၄၄၄

၄၃၃

၄၃၅

၉၇.၉၇

 သစ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ

၃၀

ပရိဘောဂလက်သမား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၅၇

၄၄

၄၆

၈၀.၇၀

၃၁

ပရိဘောဂလက်သမား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၂)

၁၆

၁၆

          -

၁၆

၁၀၀.၀၀

 ုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ

၃၂

အထည်ချုပ်စက်ချုပ်လုပ်သား

(ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၄၉၄၈

၃၃၅

၄၂၄၁

၄၅၇၆

၉၂.၄၈

၃၃

ဝါးခွေထည်လုပ်သား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၇၅.၀၀

၃၄

စက်ရက်ကန်းလုပ်သား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

၁၀၀.၀၀

၃၅

လက်ရက်ကန်းလုပ်သား (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

          -

၁၀၀.၀၀

၃၆

အချိတ်ရက်ကန်းလုပ်သား(ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)

          -

၁၀၀.၀၀

၃၇

အထည်ချုပ်စက်ချုပ်လုပ်သား

(ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၂)

၄၀

          -

၄၀

၄၀

၁၀၀.၀၀

 မွေးမြူရေးနှင်ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ 

၃၈

ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်သား
(ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၂)

၂၀

၁၁

၂၀

၁၀၀.၀၀

 

စုစုပေါင်း

၁၈၄၅၆

၁၁၅၆၉

၅၀၆၇

၁၆၆၃၆

၉၀.၁၄

 

 

 

စဉ်

Center

  Electrician

 

STC(Yankin)

No.298, Myanandar Street, (13) Ward, Yankin Township, Yangon

 

STC(North Dagon)

Corner of Min Ye Kyaw Swar Street & Bo Min Yaung Street, 43 Ward, North Dagon Township, Yangon

 

CVT(North Dagon)

No.674, 36th Quarter, Pinlone Street, North Dagon Township, Yangon

 

CVT(Botataung)

No.42, Stand Road, Second Floor, Myanmar Red Cross Building, Botataung Township, Yangon

 

STC(MOLIP)(Satsae)

Satsae Village, ThanPhyuZayat Township, Mon

 

STC(Mandalay)

H-250, Industrial Zone -2, Kanaungminthargyi Street, Between 47x48, Pyigyi Takhon Township, Mandalay

 

Thu Kha Su San Training Center

Kyan Sit Thar Street, No.6 Ward, Hlaingtharyar Township, Yangon

 

SMVTI Vocational Training Institute

(123), Nat Mauk Road, Bahan Township, Yangon.

 

No.(3) Industrial Training Center (Thargaya)

Thagaya Industrial Complex Yadashe Township, Bago Region

 

၁၀

SMVTI Vocational Training Institute

(123), Nat Mauk Road, Bahan Township, Yangon.

 

Brick Layer

 

CCTC(Thuwunna),

29 Ward, Myawuttyi Street, Thuwunna, Thingangyun Township, Yangon

 

STC(MOLIP)(Satsae)

Satsae Village, ThanPhyuZayat Township, Mon

 

Htet Oo Training Center, Htet Oo Co.,Ltd

No(24), Nawaday Street Industrial Zone(3), Hlaing Thar Yar Township
01-685382, 01-685430 (fax)
htetoo@cybertech,net,mm

 

Myanmar Construction Entrepreneurs Association (Mandalay Region),

MCEA (Mandalay Region)

80 Road, 26 x 27 Best Street, Chanayetharzan Township, Mandalay

 

Community Vocational Training Center (CVTC)

Kayin Chaung Village, Thayet Chaung Township, Tanintharyi Region

 

Carpenter

 

CCTC(Thuwunna)

32 Ward, Myawuttyi Street, Thuwunna, Thingangyun Township, Yangon

 

STC(MOLIP)(Satsae)

Satsae Village, ThanPhyuZayat Township, Mon

 

Community Vocational Training Center (CVTC)

Kayin Chaung Village, Thayet Chaung Township, Tanintharyi Region

 

Tiler

 

CCTC(Thuwunna)

31 Ward, Myawuttyi Street, Thuwunna, Thingangyun Township, Yangon

 

Htet Oo Training Center
Htet Oo Co.,Ltd

No(24), Nawaday Street Industrial Zone(3), Hlaing Thar Yar Township

 

Cabinet Maker

CVT(North Dagon)

No.674, 36th Quarter, Pinlone Street, North Dagon Township, Yangon

 

Waiting Staff

 

TRC Hotel & Vocational Training School

Bld-209, Room-101, Kabaraye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon

 

Star Resources Tourism & Hospitality Management Academy

No.267,Pyay Road, San Chaung Township, Yangon

 

CVT(Botataung)

No.42, Stand Road, Second Floor, Myanmar Red Cross Building, Botataung Township, Yangon

 

Holly Hotel Myanmar

Thiri Yadanar Market, ThuDaMa Street, North Okkalar Township, Yangon

 

Mandalay Hotel & Vocational Training School

Theikpan Street, Between 66 x 68, Mahar Aung Myay Township, Mandalay

 

Inle Heritage Hospitality Vocational Training Center npawkhone Village, Inle, Nyaung Shwe Township, Southern Shan State

 

Ngwe Moe Hotel

Corner of Kyite Thote Pagoda & Kan Nar Street, Mawlamyine, Mon

 

Taungapuri Hotel

No.9/10, Yarzar Thingaha Street, Datkhina Thiri Township, Nay Pyi Taw

 

Mingalar Thiri Hotel

Yarzar Thingaha Street, Hotel Zone (1), Datkhina Thiri Township, Nay Pyi Taw

 

၁၀

Amazing Academy

Chaung Thar Village, Pathein, Ayeyarwady Division, Myanmar

 

၁၁

SWEN Hotel

No. 72, Mahar Bandula Street, Pathein, Ayeyarwaddy division

 

၁၂

MHTi M Hospitality & Tourism Institute

No.(647), MyaKan Thar 1st st, 5.5 miles, Pyay Road, Kamaryut Township

 

၁၃

Amazing Academy (Bagan)

Bagan, Mandalay Division, Myanmar

 

၁၄

Hospitality and Catering Training Academy (HCTA)

No.(61), Ma Gyee Kan Village, Kawhmu Township, Yangon.

 

၁၅

Vintage Luxury Yacht Hotel

No.6, Botahtaung Jetty (near Botahtaung Pagoda), Seik Kan Tsp; Yangon

 

၁၆

SMVTI Vocational Training Institute

(123), Nat Mauk Road, Bahan Township, Yangon.

 

Room Attendant

 

Star Resources Tourism & Hospitality Management Academy

No.267,Pyay Road, San Chaung Township, Yangon

 

Holly Hotel Myanmar

Thiri Yadanar Market, ThuDaMa Street, North Okkalar Township, Yangon

 

Mandalay Hotel & Vocational Training School

Theikpan Street, Between 66 x 68, Mahar Aung Myay Township, Mandalay

 

Inle Heritage Hospitality Vocational Training Center

Inpawkhone Village, Inle, Nyaung Shwe Township, Southern Shan State

 

Hpa-an Lodge Hotel

Hpa-An- Zwekabin Main Road, Hpa - An, Kayin State

 

Ngwe Moe Hotel

Corner of Kyite Thote Pagoda & Kan Nar Street, Mawlamyine, Mon

 

Taungapuri Hotel

No.9/10, Yarzar Thingaha Street, Datkhina Thiri Township, Nay Pyi Taw

 

Mingalar Thiri Hotel

Yarzar Thingaha Street, Hotel Zone (1), Datkhina Thiri Township, Nay Pyi Taw

 

Amazing Academy (Chaung Thar)

Chaung Thar Village, Pathein, Ayeyarwady Division, Myanmar

 

၁၀

Cherry Hills Hotel

No.520, 4A, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon

 

၁၁

SWEN Hotel

Mahar Bandula Street, Pathein,Ayeyarwaddy division

 

၁၂

MHTi M Hospitality & Tourism Institute

No.(647), MyaKan Thar 1st st, 5.5 miles, Pyay Road, Kamaryut Township

 

၁၃

Amazing Academy (Bagan)

Bagan, Mandalay Division, Myanmar

 

၁၄

Hospitality and Catering Training Academy (HCTA)

No.(61), Ma Gyee Kan Village, Kawhmu Township, Yangon.

 

၁၅

Vintage Luxury Yacht Hotel

No.6, Botahtaung Jetty (near Botahtaung Pagoda), Seik Kan Tsp; Yangon

 

၁၆

SMVTI Vocational Training Institute

(123), Nat Mauk Road, Bahan Township, Yangon.

 

MMAW

 

Kabar Training Center

No.41, 6th Street, Yangon Industrial Zone, Mingalardon Township, Yangon

 

Arbourfield Training Center

No.2964, (J+K)Satmu Street, 63 Block, Industrial Zone (2), South Dagon Township, Yangon

 

Uniteam Training Limited

No.84, Pan Hlaing Street, Sanchaung Township, Yangon

 

Thu Kha Su San Training Center

Kyan Sit Thar Street, No.6 Ward, Hlaingtharyar Township, Yangon

 

ITC-2(Mandalay)

No.2, Industrial Training Center(Mdy), Dawnaphwaryat, Aungmyaytharzan Township, Mandalay

 

ITC-4(Pakokku)

No.4, Industrial Training Center(Pkk), Chauk Kan Village, Pakokku, Magway

 

ITC(Sinde)

No.1, Industrial Training Center(Sinde), Padaung Township, Pyay, Bago

 

SMVTI Vocational Training Institute

(123), Nat Mauk Road, Bahan Township, Yangon.

 

GMAW

 

Arbourfield Training Center

No.2964, (J+K)Satmu Street, 63 Block, Industrial Zone (2), South Dagon Township, Yangon

 

Uniteam Training Limited

No.84, Pan Hlaing Street, Sanchaung Township, Yangon

 

ITC-2(Mandalay)

No.2, Industrial Training Center(Mdy), Dawnaphwaryat, Aungmyaytharzan Township, Mandalay

 

ITC-4(Pakokku)

No.4, Industrial Training Center(Pkk), Chauk Kan Village, Pakokku, Magway

 

SMVTI Vocational Training Institute

(123), Nat Mauk Road, Bahan Township, Yangon.

၁၀

၁၀

Air Con

 

STC(Yankin)

No.298, Myanandar Street, (13) Ward, Yankin Township, Yangon

 

Thu Kha Su San Training Center

Kyan Sit Thar Street, No.6 Ward, Hlaingtharyar Township, Yangon

 

STC (Mandalay)

H-250, Industrial Zone -2, Kanaungminthargyi Street, Between 47x48, Pyigyi Takhon Township, Mandalay

၁၁

 

Automotive

 

Glory

No.6A, Let Yar 4th Street, North Ward, ThaKeta Township, Yangon

 

ITC(Sinde)

No.1, Industrial Training Center(Sinde), Padaung Township, Pyay, Bago

 

ITC-5(Magway)

No.5, Industrial Training Center(Magway),Magway

 

Automotive Technology Research Institute (Pyin Oo Lwin)

Corner of MaharBandula Street & Circular Road, Pyin Oo Lwin

၁၂

 

Machinist

 

ITC-3(Thargaya)

No.3, Industrial Training Center (Thargaya), Yay Tar Shay Township, Bago

 

ITC(Sinde)

No.1, Industrial Training Center(Sinde), Padaung Township, Pyay, Bago

၁၃

 

Foundry Worker

 

Mechanical  Circle(1) TrainingCenter & Foundry Shop(Mhiwbi) MOALI

Mechanical Circle (1), Training Center and Foundry Shop

Department of Irrigation and Water Utilization Management, Yangon

၁၄

 

Pneumatic

 

Sea Lion - Festo Industrial Automation

No.113, Botahtaung Pagoda Road, Botahtaung Township, Yangon

 

ITC-3(Thargaya)

No.3, Industrial Training Center (Thargaya), Yay Tar Shay Township, Bago

 

SMVTI Vocational Training Institute

(123), Nat Mauk Road, Bahan Township, Yangon.

 

School of Industrial Training and Education (SITE)

No.123, Nat Mauk Lane (1), Bo Cho (2) Ward, Bahan Township Yangon

၁၅

 

Small Engine  Mechanic

 

ITC-2(Mandalay)

No.2, Industrial Training Center(Mdy), Dawnaphwaryat, Aungmyaytharzan Township, Mandalay

၁၆

 

Motorized Farm

 

MTC(Meikhtila)

Meiktila Agricultural Mechanization Department, Mechanization Training Center, Meikhtila, Mandalay

၁၇

 

Garment

 

Aung Myin Hmu Garment Skills Training Center (North Dahon)

Pin Lone Hall, North Dagon Township Yangon,

 

Orange Garment

No.182, Makhayar Minthargyi Maung Pyo Street, Industrial Zone (2), Hlaingtharyar Township, Yangon

 

Myanmar Garment Human Resource Development Center

No.400B, Lower Mingalardon Road, Sintgu Ward, Insein Township, Yangon

 

Garment Factory(Taung Thar)

No.10, Garment Factory, Taung Thar, Myin Chan Township, Mandalay

 

Lat War (Yae Ni)

Yae Ni, Yay Tar Shay Township, Bago

 

Garment Factory(Sagaing)

No.3, Branch of Garment Factory, Sagaing

 

Garment Factory(Sarlingyi)

No.6,Garment Factory, Sarlingyi, Moneywar Township, Sagaing

 

Central Training School

No(51) Ward, Myawaddy Mingyi road, North Dagon Township, Yangon

 

Bogart Lingerie (Yanon) Ltds

NO.90, Ayawaddy Street, Shwe Than Lwin Industrial Zone, Hlaing Thayar Township, Yangon.

 

၁၀

Myport Limited

Plot No.20, Special Zone 2 Okkthar Ward 9, Bagon Township, Bagan Region.

 

၁၁

Maple TRADING Co., Ltd

No. (6A/B) , Ingyin Road, Nyarna Quarter, Pale Myothit, Mingalardon Township, Yangon

 

၁၂

Eurogate Sportswear Ltd

473 (A-3) , 23 BLk, Moegoke st, sorth Dagon, Industrial Zone -1 , Sorth Dagon

၁၈

 

Sale Person

 

CVT(Botataung)

No.42, Stand Road, Second Floor, Myanmar Red Cross Building, Botataung Township, Yangon

 

Today Top Star

No.3 , Chinwin Street, Thingunkyun Kyi Quarter Mingaladon Township , Yangon Division

၁၉

 

Cashier

 

STC(Yankin)

No.298, Myanandar Street, (13) Ward, Yankin Township, Yangon.

 

CVT(Botataung)

No.42, Stand Road, Second Floor, Myanmar Red Cross Building, Botataung Township, Yangon

၂၀

 

Hydraulic  Excavator

 

Mechanical  Circle(1) TrainingCenter & Foundry Shop(Mhiwbi) MOALI

Mechanical Circle (1), Training Center and Foundry Shop Department of Irrigation and Water Utilization Management, Yangon

 

Machinery Operators Training School

East  Kan Pyar Village, Magway Township, Magway

 

Myan Shwe Pyi Tractors Limited Learning Center, Yangon

No.101, Corner of No(3) Main Road & Baydar Street, Pale Myothit, Mingalardon Tsp, Yangon.

၂၁

 

Forklift  Operator

 

Machinery Operators Training School(Ygn),Myanmar Kaido Co.Ltd

No.242/243, Dipe Yinn Wun Htauk U Mye Street, Shwe Lin Pan Industrial Zone, Hlaing Thar Township, Yangon

၂၂

 

Ruber Latex Harvesting

 

Perennial Crops Research and Development Estate, Mudon Department of Agriculture

Perennial Crops Research and Development Estate (Mudon)

၂၃

 

Flux Cored Arc Welding (FCAW)

 

Arbourfield Training Center

No.(2964), (J+K), Setmu Road, (63)Block, Industrial Zone (2), South Dagon Township, Yangon.