လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ

Original Posted Date : ၂၆-၀၁-၂၀၁၇
Modified Posted Date : ၂၆-၀၁-၂၀၁၇
Posted By : DISI

 • ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
 • ဘွိုင်လာစစ်ဆေးခနှုန်းထားများ
 • ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့်သင်တန်းများ
 • ဘွိုင်လာဆိုင်ရာသိမှတ်ဖွယ်ရာများ 

ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်ရာတွင်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ    

ဘွိုင်လာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

         ဘွိုင်လာဆိုသည်မှာ ရေနွေးငွေ့စွမ်းအင်ကို ပြင်ပ၌အသုံးပြုရန် အပူရှိန်ဖြင့် ရေနွေးငွေ့ ထုတ်လုပ်ပေးသည့် အလုံပိတ်ဖိအားခံအိုးနှင့် ယင်းဖိအားခံအိုးတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဖိအားခံ အစိတ်အပိုင်းများကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ၂၅ လီတာ သို့မဟုတ် ၅.၅ ဂါလန်အောက် လျော့နည်း၍ ဝင်ဆံ့သော ဖိအားခံအိုး၊ တစ်စတုရန်းစင်တီမီတာပေါ်တွင် တစ်ကီလိုဂရမ်ဖိအား သို့မဟုတ် တစ်စတုရန်းလက်မပေါ်တွင် ၁၄.၂ ပေါင်ဖိအားအောက် လျော့နည်းသော ဖိအားခံအိုး နှင့် ယင်းဖိအားခံအိုးတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းများ မပါဝင်။

ဘွိုင်လာအသစ်မှတ်ပုံတင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ

ပိုင်ရှင်သည် ဘွိုင်လာအသစ်အား မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားသည့်အခါ အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲ တင်ပြရမည်-

 •  ဘွိုင်လာထုတ်လုပ်ပြီးသည်အထိ အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ မှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် စစ်ဆေးခွင့်ရှိသူ အာဏာပိုင်က ထုတ်ပေးသော အာမခံ လက်မှတ်။
 • ဘွိုင်လာထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သော ထုတ်လုပ်မှုပုံစံနှင့် စမ်းသပ်မှုစံများ ဖော်ပြသည့် သက်သေခံလက်မှတ်။
 • ဘွိုင်လာထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သောသံပြား၏ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်နှင့် ရုပ်သတ္တိ၊ ဓာတ်သတ္တိများ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြသည့် သက်သေခံလက်မှတ်။
 • ဘွိုင်လာရေးဆွဲပုံစံ (ဘွိုင်လာကြီးများအတွက်  ၁:၂၀၊ ဘွိုင်လာငယ်များအတွက် ၁:၁၀၊ စကေးပြပုံစံ )၊ ဂဟေစပ်ကြောင်းများ ဓာတ်မှန်ရိုက်၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ချက်(radiographic examination) အပူပေးဒဏ်ကြောဖြေပြီးကြောင်း(stress relieved by heat treatment ) ဖော်ပြသည့် အပူပြဂရပ်များ၊ ဘွိုင်လာရေးဆွဲပုံစံ တွင် ကုမ္ပဏီ၏ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပြုလုပ်သော အမှတ်စဉ် ပါရှိရမည်။
 •  ဘွိုင်လာနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုမည့် ရေနွေးငွေ့ပိုက်များ တပ်ဆင်သွယ်တန်းမည့် အသေး စိတ်ပုံစံ။

    


ဘွိုင်လာစစ်ဆေးခနှုန်းထားများ

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးခ နှုန်း များကို ဘွိုင်လာအရွယ်အစား(မီးရှိန်ရိုက်ဧရိယာ)အပေါ် မူတည် ၍ အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားပါသည် -

ဉ်

မီးရှိန်ရိုက်မျက်နှာပြင်ဧရိယာ(စတုရန်းမီတာ)

မှတ်ပုံတင်ကြေး(ကျပ်)

နှစ်စဉ်ကြေး(ကျပ်)

(က)
၅ အထိ
၃၀၀၀၀
၂၀၀၀၀
(ခ)
၅ အထက်မှ ၁၀ အထိ
၄၀၀၀၀
၃၀၀၀၀
(ဂ)
၁၀ အထပ်မှ ၃၀ အထိ
၅၀၀၀၀
၄၀၀၀၀
(ဃ)
၃၀ အထက်မှ ၅၀ အထိ
၆၀၀၀၀
၅၀၀၀၀
(င)
၅၀ အထက်မှ ၇၀ အထိ
၇၀၀၀၀
၆၀၀၀၀
(စ)
၇၀ အထက်မှ ၉၀ အထိ
၈၀၀၀၀
၇၀၀၀၀
(ဆ)
၉၀ အထက်မှ ၁၁၀ အထိ
၁၀၀၀၀၀
၈၀၀၀၀
(ဇ)
၁၁၀ အထက်မှ ၂၀၀ အထိ
၁၂၀၀၀၀
၁၀၀၀၀၀
(စျ)
၂၀၀ အထက်
၁၅၀၀၀၀
၁၅၀၀၀၀

ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိသည့် သင်တန်းများ            

           စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ဘွိုင်လာ စစ်ဆေးရေး ဌာနမှ  ကြီးမှူး၍ ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျှက်ရှိသော သင်တန်းများမှာ-

          (က)    ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း

          (ခ )    ဘွိုင်လာကျွမ်းကျင်မှုအထူးသင်တန်း

သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်
 • ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော စက်မှုနိုင်ငံတော်အဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လူ့အရင်း အမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်အား ကူညီပံ့ပိုးမှု ဖြစ်စေရန်၊
 • ကျွမ်းကျင်သော ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်သူများ တိုးပွားလာစေရန်၊
 • ကျွမ်းကျင်သော ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်သူများ တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ ဘွိုင်လာ သုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့် ဘွိုင်လာများကို စွမ်းရည်ပြည့် သုံးစွဲနိုင်စေရန်။
သင်တန်းသားများ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ

(က)    ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်

          (၁)အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ

          (၂)အခြေခံပညာအလယ်တန်းအောင်မြင်သူ 

(ခ)     ဘွိုင်လာကျွမ်းကျင်မှု အထူးသင်တန်း အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်

         (၁)အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ 

        (၂)အနည်းဆုံး AGTI၊ သိပ္ပံဘွဲ့ (သို့မဟုတ်) ဘွိုင်လာကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်း သူများ သင်တန်းတွင် သာမန်အထက်အဆင့်ဖြင့် အောင်မြင်ပြီးသူ 

သင်တန်းဌာန

          အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။


ဘွိုင်လာဆိုင်ရာသိမှတ်ဖွယ်ရာများ

 

ဘွိုင်လာများကိုပျက်စီးယိုယွင်းစေသောအကြောင်းရင်းများ
 • သဘာဝအလျောက်ပျက်စီးခြင်း
 • အသုံးပြုသည့်ရေကြောင့်ပျက်စီးခြင်း၊ 
 • အမျိုးအစားမမှန်၊ အဆင့်မမီသော သံပြားများကြောင့် ပျက်စီးခြင်း၊
 • ဆောက်လုပ်ပုံနည်းစနစ် မမှန်ကန်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးခြင်း၊
 • ရေးဆွဲပုံစံထုတ်လုပ်စဉ်ကပင် လိုအပ်သောစီမံမှုများပါရှိခြင်း မရှိသည့်အတွက် ပျက်စီးခြင်း၊
 • စောင့်ထိန်းသူများ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ၍ ပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဘွိုင်လာတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ပျက်စီးယိုယွင်းမှုများ
 • ဘွိုင်လာသုံးရေညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် သံချေးစားခြင်း၊ ချိုင့်ခွက်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အချပ်လိုက် သံချေးစားခြင်း။ 
 • ရေခမ်းခြင်းနှင့် ရွံ့နွံအနယ်ထိုင်ခြင်းကြောင့် ဘွိုင်လာသံပြားများ စူဖောင်းခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်း။ 
 • ဘွိုင်လာရေဂျိုးများ ကပ်ညိခြင်းကြောင့် ကျွတ်များကွဲအက်ခြင်း၊ ပေါက်ခြင်း၊ သံပြားများ စူဖောင်းခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်း၊ ကျွတ်ပြားများကျွတ်ပေါက် တစ်ပေါက်မှ အခြားတစ်ပေါက်သို့ ကွဲအက်ခြင်း ( Ligament Crack ) ။ 
 • ဘွိုင်လာသုံးရေတွင် သံပြားအားစားစေသည့် ဓါတ်ဆားများပါသဖြင့် တပြေးညီ သံပြားများကို စားကာ သံပြားအထူများ လျော့ကျခြင်း။ 
 • အပူရှိန်ကြောင့် ဆန့်ကား၊ ကျုံ့ဝင်မှုကြိမ်ဖန်များစွာဖြစ်ပေါ်၍ ဒဏ်ဖြစ်ပြီး စတေး ခြေရင်း၊ ဖလန်းကွေးစပ်ကြောင်းထိပ်၊ ဖလန်းကွေး၊ ဟင်ဂလန်ခြေရင်းစသည့် နေရာတို့တွင် ချိုင့်မြောင့်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။
 • ရပစ်စပ်ကြောင်းများ၌ ဆန့်ကား၊ ကျုံ့ဝင်မှုကြိမ်ဖန်များစွာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရပစ်များ ပြတ်ခြင်း၊ ခေါင်းပြုတ်ခြင်း၊ အရစ်စတေးများသိမ်ခြင်း၊ ကျိုးပြတ်ခြင်း၊ ဂတ်ဆက်ပြားများ အက်ကွဲခြင်း။  
 • ရေကျွတ်ဘွိုင်လာများတွင် ရေခမ်းခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း ( Water Starvation )နှင့် ရေညံ့ဖျင်းခြင်းတို့ကြောင့် ကျွတ်များအတန်းလိုက်စီထားရာမှ ဘေးသို့ကွေးညွှတ် ခြင်း၊  ပုံပျက်ခြင်း၊ လိမ်ကောက်ခြင်း၊ ဖောင်ပွလာခြင်းနှင့် ကျွတ်ပေါက်ကွဲခြင်း။
 • မီးညွန့်၊ မီးစွယ်တိုက်ရိုက်ထိသော ဘွိုင်လာသံပြားအစိတ်အပိုင်းများသည် ပွန်းစား (Abrasive Action) တတ်သောသဘောရှိသည့် လောင်စာများ နှင့် ပြာများကြောင့် လေအဟုန်ဖြင့် လွင့်ပါလျက် ပွတ်တိုက်စားခြင်းဖြင့် သံပြား အထူ လျော့ကျခြင်း။
ဘွိုင်လာသုံးရေများအကြောင်း 
 • ဘွိုင်လာသည် ရေကိုကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြု၍ ရေနွေးငွေ့ထုတ်လုပ်ပေးသော ကိရိယာ ဖြစ်သည်။ 
 • ဘွိုင်လာအတွက်သင့်လျော်သော ရေမှာ ဘွိုင်လာအမျိုးအစားကိုလိုက်၍ pH တန်ဖိုး 9 မှ 11 အတွင်းဖြစ်သော အယ်ကာလိုင်းသတ္တိရှိသောရေ (alkaline water) ဖြစ်သည်။ 
 •  ဘွိုင်လာအတွက် သင့်လျော်သော ရေကောင်းရေသန့်ကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ဘွိုင်လာ သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေသည်။ ဘွိုင်လာစွမ်းရည်ကောင်းစေသည်။ ဘွိုင်လာ မတော်တဆထိခိုက်မှုကို လျော့ကျစေသည်။
လောင်စာဓါတ်ငွေ့ ပေါက်ကွဲခြင်း

          လောင်စာဓါတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲခြင်းဆိုသည်မှာ မီးဖိုအတွင်းလောင်စာအများအပြား အခိုး အငွေ့အဖြစ် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ခိုအောင်းနေစဉ် မီးစတင်ညှိလိုက်သောအခါ အဆိုပါ လောင်စာများ တမဟုတ်ခြင်း မီးစွဲလောင်လေရာ အပူရှိန်ကြောင့် ဖိအားပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပေါ်လျက် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။

လောင်စာဓါတ်ငွေ့ ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားစေရန် ကာကွယ်နည်းလမ်းများ
 • မီးမညှိမီ ဘွိုင်လာအတွင်းနှင့် မီးသွားလမ်းကြောင်းအတွင်း ခိုအောင်းနေသော လောင်စာဓာတ်ငွေ့များကို ကုန်စင်အောင် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ထုတ်ပြီးမှ မီးညှိရန် ဖြစ်သည်။ 
 • မီးစတင်ညှိသည့်အချိန်တွင် ဘွိုင်လာအတွင်း၌ လောင်စာဓာတ်ငွေ့များ ခိုအောင်း နိုင်ခြင်း မရှိရလေအောင် ဘွိုင်လာနှင့် ခေါင်းတိုင်အခိုးအငွေ့ လမ်းကြောင်း ပိတ် ဆို့မှု မရှိစေရန် ထားရှိရပါမည်။
 • မီးစတင်ညှိသည့်အခါ မီးမစွဲလျှင် ဘန်နာဗားကို ချက်ချင်း ပြန်ပိတ်ရမည့်အပြင် ဓာတ်ငွေ့ ကုန်စင်အောင် အချိန်မီ လေမှုတ်ပန်ကာများဖြင့် မှုတ်ထုတ်ပစ်ရမည်။
 • ဘန်နာ၏ နော်ဇယ်ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဆီစက်ကျခြင်း၊ ဓါတ်ငွေ့စိမ့်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ အထူးဂရုပြု စစ်ဆေးရမည်။
 •  မီးထိုးနေစဉ် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် မီးငြိမ်းသွားပါက လောင်စာဗားနှင့် ဘန်နာဗားတို့ကို ချက်ချင်း ပိတ်ရမည့်အပြင် ဓာတ်ငွေ့ကုန်စင်အောင် အချိန်မီ လေမှုတ်ပန်ကာများဖြင့် မှုတ်ထုတ်ပစ်ရမည်။ 
 • လောင်စာဓါတ်ငွေ့ ပေါက်ကွဲမှုတံခါးများ (Flue Gas Explosion  Doors) တပ်ဆင်ထားရမည်။
ဘွိုင်လာမတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများ
 • ဘွိုင်လာရေနည်းခြင်း (ရေခန်းခြင်း)၊ 
 • ခွင့်ပြုဖိအားထက်ပိုခြင်း၊
 • ရွှံ့၊ နွံ၊ ချိုးများနှင့်ဆီပါသော ရေများသုံးစွဲခြင်း၊
 • မီးညွန့်မီးစွယ် တိုက်ရိုက်မထိသင့်သဖြင့် ကာရံထားသော အုတ်ရိုး မီးကာ အတား အဆီးများ ပျက်ဆီးသည်ကို မပြုပြင်ပဲဆက်လက်သုံးခြင်းဖြင့် အပူရိုန် လွန်ကဲ ခြင်း၊ 
 • ဘွိုင်လာအစိတ်အပိုင်းများ ၏ အင်အားယုတ်လျော့ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ဘွိုင်လာမတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်လျှင်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

၁။   လောင်စာပိတ်ပါ။

၂။    မီးချပါ။

၃။    ရေနွေးငွေ့ထုတ်ပါ။

၄။    ရေသွင်းပါ။

၅။    ဘွိုင်လာရုံးသို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန် ။

ဘွိုင်လာစွမ်းရည်ပြည့်အသုံးချနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ

၁။      လောင်စာပြည့်ဝစွာလောင်ကျွမ်း (Complete Combustion)  စေရန်။

၂။       အကူလေ(သို့မဟုတ်)အပိုလေ ( Excess Air ) ပါဝင်မှုမှန်ကန်စေရန်။              

၃။      ဘွိုင်လာရေဘက်၊ ရေချိုးနှင့် မီးဘက်၊ ပြာချိုးတို့ ရှင်းလင်းထားရန်။                         

၄။      ဘွိုင်လာကိုအပူကာ ( Lagging ) ဖုံးအုပ်ပေးရန်။                               

၅။      လေဆွဲအားမှန်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးရန်။

၆။      ဘွိုင်လာသုံးရေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးရန်။

၇။      အီကောနောမိုက်ဇာ ( Economizer ) တပ်ဆင်သုံးစွဲရန်။

၈။      ဘွိုင်လာနှင့် ရေနွေးငွေ့ပိုက်တို့မှ ရေနွေးငွေ့ယိုစိမ့်မှု မရှိအောင် ဂရုပြုထိန်း သိမ်းရန်။

 ၉။      မီးထိုးခြင်းနှင့် ရေသွင်းခြင်းဆိုင်ရာကိရိယာများကောင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင် စေရန်။

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန

ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော်

၀၆၇-၃၄၀၉၅၆၁