လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

နိုင်ငံတကာစျေးကွက်သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နိုင်မည့် SME လုပ်ငန်းများ၏ အချက်အလက်များ

Original Posted Date : ၁၅-၀၈-၂၀၁၇
Modified Posted Date : ၂၁-၀၉-၂၀၁၇
Posted By : DISI

  • နိုင်ငံတကာစျေးကွက်သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နိုင်မည့် SME လုပ်ငန်းများ၏ အချက်အလက်များ 

ရှမ်းပြည်အတွင်းရှိ Export တင်ပို့နေသည့် လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်စာရင်း

 

Export အလားအလာရှိ SME လုပ်ငန်းများစာရင်း

 

 

.

.

.

 

 

 

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.