လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ

Original Posted Date : ၀၇-၀၈-၂၀၁၇
Modified Posted Date : ၂၂-၀၉-၂၀၁၇
Posted By : DISI

 • မှတ်ပုံတင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
 • မှတ်ပုံတင်ရမည့် ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊
 • စက်မှု လုပ်ငန်းသစ်များ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများ၊
 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများ အားအရွယ်အစား သတ်မှတ်ခြင်း၊
 • မှတ်ပုံတင်ကြေး သတ်မှတ်ချက်များ၊
 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊
 • ကြာမြင့်ချိန်
 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများသတ်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း၊
 • သက်တမ်း တိုးကြေး သတ်မှတ်ချက်များ၊
 • ပြောင်းလဲမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • လုပ်ငန်းခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်အမြဲပိတ်သိမ်းခြင်း၊
 • စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊
 • နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ အားခန့်ထားခြင်း၊
 • နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား ဆက်လက် နေထိုင်ခွင့် (Stay Permit) ရရှိရန် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း၊
 • စက်မှုမှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာပုံစံများ၊ ပုံစံ(က)၊ ပုံစံ(ခ)၊ ပုံစံ(ဂ)၊ ပုံစံ(င)၊

စက်မှုမှတ်ပုံတင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် 
 • စက်မှုကဏ္ဍ၏ အသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးမြင့်မားတိုးတက်စေရန်၊ စက်မှု လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသီးသီးတွင် ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန်၊
 • ခေတ်မီနည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ စက်မှုထုတ်ကုန်များအား ပြည်တွင်း စျေးကွက်တွင်သာမက ပြည်ပစျေးကွက်တွင်လည်း အခြေချစေရန်၊
 • အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတိုးတက်လာစေရန်၊
 • ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းစေသော နည်းပညာအသုံးပြုမှုကို ရှောင်ရှားစေရန် သို့မဟုတ် လျှော့ချစေရန်၊
 •  သယံဇာတနှင့် စွမ်းအင်ကို အကျိုးရှိ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုစေရန်၊
မှတ်ပုံတင်ရမည့်ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

မြင်းကောင်ရေ (၃)ကောင်အားနှင့်အထက်ရှိသော အားတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ၊ လုပ်ခစားအလုပ်သမား(၁၀)ဦးနှင့် အထက်ဖြစ်စေ-

(က) ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုသူ၊

(ခ )  ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်နေသူသည်

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ရမည်။


ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အစု စပ်ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်၍ ဖြစ်စေ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အစိုးရနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ မပါဝင်ပါ။ 
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ အားတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ အဆောက် အအုံတစ်ခုခုတွင် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းမှ ကုန်ချောပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း (အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ မပါဝင်)ကို ဆိုလိုသည်။

 

စက်မှုလုပ်ငန်းသစ်များ မှတ်ပုံတင်ရာတွင်လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများ

(၁)    မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်လုပ်ကိုင်ပါက ခွင့်ပြု မိန့် မိတ္တူ၊

(၂)    စက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ၊                             

(၃)    လုပ်ငန်းရှင်၏ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့် အိမ်ထောင်စုဇယား မိတ္တူ(နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက Passport နှင့် CV မိတ္တူ)၊

(၄)    ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကို  ထိခိုက်စေနိုင်မှုမရှိခြင်း၊

(၅)    မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းခြင်း၊

(၆)    သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်မှုမရှိခြင်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်း၊

(၇)    အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုမရှိစေရေးနှင့် အန္တရာယ်ကျရောက် မှုမရှိစေရေး၊

(၈)    တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိမရှိ၊

(၉) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလိုင်စင်/ထောက်ခံချက်များ

 ဥပမာ-  

 •  ရေသန့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးစီမံ ခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၏ FDA ထောက်ခံချက်
 • ဆားလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၏ ဆားထုတ် လုပ်ခွင့်လိုင်စင်
 • သစ်နှင့်သစ်အခြေခံလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက သစ်တောဦးစီးဌာန ၏ Saw Mill လိုင်စင်
 • ငါး/ပုစွန်အအေးခန်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး ဌာန လိုင်စင်
 • စည်ပင်လိုင်စင်
မှတ်ပုံတင် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း အရွယ်အစား(၃)မျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ် ၍ မှတ်ပုံတင်ပါသည်-

 • အငယ်စား ၊ မတည်ရင်းနှီးငွေကျပ် (၁)သန်းအထိ သို့မဟုတ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တန်ဘိုး တစ်နှစ်လျှင် ကျပ်(၂.၅)သန်း အထိ၊ သို့မဟုတ် မြင်းကောင်ရေ (၂၅) ကောင်အား အထိ သို့မဟုတ် အလုပ်သမား(၅၀)ဦးအထိ ရှိခြင်း။
 • အလတ်စား ၊ မတည်ရင်းနှီးငွေကျပ် (၅)သန်းအထိ သို့မဟုတ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တန်ဘိုး တစ်နှစ်လျှင် ကျပ်(၁၀)သန်း အထိ၊ သို့မဟုတ် မြင်းကောင်ရေ (၅၀) ကောင်အား အထိ သို့မဟုတ် အလုပ်သမား (၁၀၀)ဦးအထိ ရှိခြင်း။
 • အကြီးစား၊ မတည်ရင်းနှီးငွေ ကျပ်(၅)သန်းအထက် သို့မဟုတ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တန်ဘိုး တစ်နှစ်လျှင် ကျပ်(၁၀)သန်း အထက်၊ သို့မဟုတ် မြင်းကောင်ရေ (၅၀) ကောင်အား အထက် သို့မဟုတ် အလုပ်သမား (၁၀၀)ဦး အထက် ရှိခြင်း။
မှတ်ပုံတင်ကြေးသတ်မှတ်ချက်များ

မှတ်ပုံတင်ကြေးသတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- 

 

 အရွယ်အစား 

 မှတ်ပုံတင်ကြေး 

 သက်တမ်းတိုး 

မြှင့်ကြေး

ဒဏ်ကြေး

 အငယ်စား

ကျပ် ၁၂၀၀၀/- 

၁၀၀၀ဝ/- 

ကျပ် ၆၀၀၀/- 

 အလတ်စား

 ကျပ် ၂၅၀၀၀/- 

၂၀၀၀ဝ/- 

 ကျပ် ၁၂၅၀၀/- 

 အကြီးစား

ကျပ် ၅၀၀၀၀/- 

၄၀၀၀ဝ/- 

ကျပ် ၂၅၀၀၀/

 

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ
 • လုပ်ငန်းရှင်သည်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ ဦးစီးဌာနရုံး၊ ခရိုင်ရုံးများသို့ ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် disi.gov.mm/index. php/site/login.html link တွင်ဝင်ရောက်၍ onlineမှ လျှောက်ထား နိုင် ပါသည်။(ပုံစံ(က))
 • လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြချက်များ မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ၊ တည်ဆဲဥပဒေအရ ညီညွတ် မှု ရှိ/မရှိကို သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပါ သည်။(ပုံစံ(ခ))
 • ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသည့် အစီရင်ခံစာရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/ တိုင်း ဒေသကြီး ဦးစီးဌာနမှူးသည် မိမိ၏သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ အပတ်စဉ် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း အဝေး သို့ တင်ပြပါသည်။
 • ကြီးကြပ်အဖွဲ့၏ သဘောထား မှတ်ချက်ကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည် ထောင်စုနယ်မြေဦးစီးဌာနရုံးမှတဆင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံတင်ပြပါသည်။
 • ကြီးကြပ်အဖွဲ့၏ထောက်ခံတင်ပြချက်များအပေါ်စိစစ်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် သည် အရွယ်အစားခွဲခြား၍  မှတ်ပုံတင်ပေးပါသည်။
 • အငယ်စားနှင့်အလတ်စား ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တိုင်း ဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ ဦးစီးဌာနမှူးများမှ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါသည်။ အကြီးစားပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ် ပေး ပါသည်။
 • စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှ မှတ်ပုံတင်ကြေးပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထားတင်ပြ သည့်အခါ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေဦးစီးဌာနရုံးက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးပါသည်။
 • စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်သည် မှတ်ပုံတင်ကြေးကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေဦးစီးဌာနရုံးထံမှ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားစာ ရရှိပြီးပါက၊ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း ပေးသွင်းရပါသည်။ နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း ပေးဆောင်ပါက မှတ်ပုံတင်ကြေးအပြင် မှတ်ပုံတင်ကြေး၏ ၅၀% အား ဒဏ်ကြေး ပေးဆောင်ရပါသည်။ ဆက်လက်၍ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုခြင်း ပယ်ဖျက်ပါသည်။
ကြာမြင့်ချိန်
 • အချက်အလက်အထောက်အထားများပြည့်စုံလျှင် အငယ်စားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများအား တစ်ပတ် အတွင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ချက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများမှ အပ အကြီးစားလုပ်ငန်းများကို နှစ်ပတ်အတွင်း ဆောင်ရွက် ပေး လျက်ရှိပါသည်။
စက်မှုမှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း
 • လုပ်ငန်းရှင်သည် မှတ်ပုံတင်စက်မှုလုပ်ငန်းအား သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် နှစ်စဉ်  မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း ကြိုတင်၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ဦးစီးဌာနမှုးထံ ပုံစံ(င) ဖြင့် လျှောက်ထားပါသည်။
 • ဖော်ပြပါ စက်မှုလုပ်ငန်းသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်ပြီး၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့် ကြေးပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားတင်ပြလျှင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ ဦးစီးဌာနမှုးသည် မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရပါသည်။
 • အောက်ပါစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်ကို ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်မှ စိစစ်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရပါသည်-  

                    (က)     အရက်ချက်/ဘီယာလုပ်ငန်း

                    (ခ )     စီးကရက်လုပ်ငန်း

                    (ဂ)     အနောက်တိုင်း/တိုင်းရင်းဆေးဝါးလုပ်ငန်း

                    (ဃ)    ဘိလပ်မြေလုပ်ငန်း

                    (င)      မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း

 

အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်ပုံမှန်သက်တမ်းတိုးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြင် အောက်ပါအထောက်အထားများထပ်မံလိုအပ်ပါသည် -

(က) အရက်ချက်လုပ်ငန်းသက်တမ်းတိုးရန်လိုအပ်သည့် အထောက်အထား

(၁)   စည်ပင်လိုင်စင်/ငွေသွင်းချလံ

(၂)   ယစ်မျိုးလိုင်စင် (D1)

(၃)   ဓာတုဗေဒဝန်ရုံး၏ စစ်ဆေးချက်

(၄)   ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ

(၅) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရေးစီမံဆောင်ရွက်ချက်

(၆)   အခွန်ကြွေးကျန်မရှိကြောင်းအခွန်ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

(ခ)  ဝိုင်လုပ်ငန်း

(၁)   စည်ပင်လိုင်စင်/ငွေသွင်းချလံ

(၂)   ယစ်မျိုးပုံစံ (W-1)/ယစ်မျိုးခွန်ပေးသွင်းချလံ

(၃)   မြို့နယ်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

(၄)   ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စာချုပ်စာတမ်း

(၅)   ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းရှင်၏ ဝန်ခံကတိ

(၆)   ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

(၇)   အခွန်ကြွေးကျန်မရှိကြောင်းအခွန်ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

(ဂ)  စီးကရက်လုပ်ငန်း

(၁)   စည်ပင်လိုင်စင်/ငွေသွင်းချလံ

(၂)   ကုန်အမှတ်တံဆိပ် စာချုပ်စာတမ်း

(၃)   ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းရှင်၏ ဝန်ခံကတိ

(၄)   ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

(၅)   အခွန်ကြွေးကျန်မရှိကြောင်းအခွန်ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

(ဃ) တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ငန်း

(၁)   စည်ပင်လိုင်စင်/ငွေသွင်းချလံ

(၂)   တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်/ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (သက်တမ်းကုန်ပါကသက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားကြောင်းတင်ပြစာ)

(၃)   ကုန်အမှတ်တံဆိပ် စာချုပ်စာတမ်း

(၄)   အခွန်ကြွေးကျန်မရှိကြောင်းဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

(၅)   ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

 

 • နှစ်စဉ် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း သက်တမ်း တိုး လျှောက်ထားပါက သက်တမ်းတိုးကြေးအပြင် သက်တမ်းတိုးကြေး၏ ၅၀ % ကို ဒဏ်ကြေး ပေးဆောင်ရပါသည်။
 • နှစ်စဉ် ခွင့်ပြုကာလကုန်ဆုံးသည့်အထိ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း မရှိပါက စက်မှုမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပါသည်
ပြောင်းလဲခြင်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
 • မှတ်ပုံတင်ပြီးပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အချက်အလက်များအနက် ပြောင်းလဲခြင်းများရှိပါက သီးခြားလျှောက်လွှာများရေးသား၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရုံး၊ ခရိုင်ရုံးများသို့ ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရပါမည်-

ဉ်

ပြောင်းလဲမှု အမျိုးအစား

တင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ

ဆောင်ရွက်မှု အခကြေးငွေနှုန်း

 

လုပ်ငန်းတည်နေရာ        ပြောင်းရွှေ့ခြင်း
 

အောက်ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားမှတ်ချက်များ-

 • စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
 • ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
 • မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်း
 • လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့

မှတ်ပုံတင်ကြေး၏၅၀%

 

လုပ်ငန်း အမျိုးအမည်

ပြောင်းလဲခြင်း

 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • လုပ်ငန်းရှင်၏ ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် ရယူထားသည့် လိုင်စင် အထောက်အထားများ
 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • လုပ်ငန်းရှင်၏ ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းရှင်ကတင်ပြလိုသည့် အထောက်အထားများ(ရှိလျှင်)
 • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် ရယူထားသည့် လိုင်စင် အထောက်အထားများ

မှတ်ပုံတင်ကြေး၏၅၀%

လုပ်ငန်းအချင်းချင်း ပေါင်းစပ်ခြင်း/ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း/လုပ်ငန်းအရွယ်အစားပြောင်းလဲခြင်း/စက်ပစ္စည်းတိုးချဲ့ခြင်း

 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းရှင်၏ ပတ်စပို့ ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • ငွေသွင်းချလံမူရင်း
 • ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းရန်ပေါ်ပေါက်သည့် အကြောင်းအရင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သောအထောက် အထားများ
 • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် ရယူထားသည့် လိုင်စင် အထောက်အထားများ

မှတ်ပုံတင်ကြေး အတိုင်း

 

ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်း (လုပ်ငန်းရှင်သေဆုံး/ အမွေဆက်ခံ/လွှဲပြောင်း/ ရောင်း ချ/ ပိုင်ဆိုင်မှု ပုံသဏ္ဍန်)

 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • လုပ်ငန်းရှင်၏ ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် ရယူထားသည့် လိုင်စင် အထောက်  အထား များ

မှတ်ပုံတင် ကြေးအတိုင်း

 

လုပ်ငန်းအမည်ပြောင်းလဲခြင်း

 

 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • လုပ်ငန်းရှင်၏ ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် ရယူထားသည့် လိုင်စင်အထောက် အထားများ 

မှတ်ပုံတင်ကြေး၏ ၅၀%

 

 • ပြောင်းလဲခြင်း လျှောက်ထားလာသော စက်မှုလုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးပါက ဒေသစက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး သဘောထားမှတ်ချက် ဖြင့် ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက်တင်ပြပါသည်။
 • ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်က ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင်‌့အညီစိစစ်၍ ခွင့်ပြုပါသည်။

လုပ်ငန်းခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် အမြဲပိတ်သိမ်းခြင်း 
 • လုပ်ငန်းခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်းခြင်းတို့အတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် သီးခြား လျှောက်လွှာတွင် အောက်ပါထောက်ခံချက်များပူးတွဲ၍ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ကောင်စီနယ်မြေ ဦးစီးဌာနရုံးသို့ လျှောက်ထားရပါသည်-

          (က)    စည်ပင်သာယာထောက်ခံချက်

          (ခ )    အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ထောက်ခံချက်

          (ဂ )    လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ထောက်ခံချက်

          (ဃ)    ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနထောက်ခံချက်

          (င )    မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန်ဖြူးရေးထောက်ခံချက်

 • ယင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအား ပုံစံ(ခ)ဖြင့် ကွင်းဆင်းစိစစ်ပြီးပါက ဒေသစက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်သို့ ဆက်လက်တင်ပြပါသည်။
 • ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်က ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ  စိစစ်၍ ခွင့်ပြုပါသည်။
စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း
 • စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးလျှင် မိတ္တူရရှိရန် လုပ်ငန်းရှင်သည် အောက်ပါအချက် အလက်များဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ကောင်စီဦးစီးဌာနမှူးများထံသို့ လျှောက် ထားရပါသည်-

          (က)    ပျောက်ဆုံးခြင်း အကြောင်းအရာပါရှိသော လျှောက်လွှာ၊

          (ခ)     ပျောက်ဆုံးကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံချက်၊

          (ဂ)     လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၁) ပုံ၊

          (ဃ)    ဒဏ်ကြေးအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ကြေးနှုန်းထားအတိုင်း ပေးဆောင်သည့် ငွေသွင်းချလံ

 • သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ကောင်စီဦးစီးဌာနရုံးက လျှောက်ထားချက်အား စိစစ် ၍ မှန်ကန်ပါက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူကို ထုတ်ပေးပါသည်။
 • အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ လက်မှတ် ရေးထိုး၍ ထုတ်ပေးပါသည်။
နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားခန့်ထားခြင်း
 • မှတ်ပုံတင်ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံခြားမှ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အတတ်ပညာရှင် များကို ခန့်ထားလိုပါက အောက်ပါအချက်အလက်များ ပူးတွဲ၍ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ ကောင်စီ နယ်မြေဦးစီးဌာနရုံးသို့ လျှောက်ထားရပါသည်-

          (က) စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊

          (ခ )  ကုမ္ပဏီပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ 

          (ဂ )  ခန့်ထားလိုသည့် နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အသေးစိတ်၊

          (ဃ) နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ခန့်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖေါ်ပြချက်၊

          (င )  ခန့်ထားမည့်လစာနှုန်းနှင့် အလုပ်ခန့်ထားရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်၊

          (စ )  စက်မှုလုပ်ငန်းတည်ရှိရာ စက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ/ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်၊

          (ဆ) ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းဝန်ခံကတိပြုချက်။

 • ယင်းလျှောက်ထားချက်အပေါ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေဦးစီးဌာန၏ စိစစ် တင်ပြချက်အား ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်က စိစစ်သုံးသပ်၍ ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဝန်ကြီးဌာနမှ ခန့်ထားရန်နှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်းပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်(Stay Permit )ရရှိရန် ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်း
 • မှတ်ပုံတင်ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် ခန့်ထားသော နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား ပြည်တွင်း၌ ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးနိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ကောင်စီနယ်မြေဦးစီးဌာနသို့ အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်အလက်များ ပူးတွဲ၍ လျှောက်ထားရပါမည်-

          (က) စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊

          (ခ )  ကုမ္ပဏီပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ Form VI, Form XXVI၊

          (ဂ )  ခန့်ထားလိုသည့် နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်၊

          (ဃ) နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ခန့်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖေါ်ပြချက်၊

          (င )  ခန့်ထားမည့်လစာနှုန်းနှင့် အလုပ်ခန့်ထားခြင်းစာချုပ်၊

          (စ )  စက်မှုလုပ်ငန်းတည်ရှိရာ စက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ/ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်၊

          (ဆ) ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းဝန်ခံကတိပြုချက်၊

          (ဇ )  မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သည့် အချိန်ကာလ/ နေထိုင်ခွင့်ကာလ/ သက်တမ်းတိုးအကြိမ် ပေါင်း။

 • ယင်းလျှောက်ထားချက်အပေါ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ နယ်မြေဦးစီးဌာန၏ စိစစ်တင်ပြချက်ကို ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်က စိစစ်သုံးသပ်၍ ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဝန်ကြီး ဌာနမှ ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပြုရန်ထောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ခံရန်ငြင်းပယ်ခြင်းပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။

စက်မှုမှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာပုံစံများ ပုံစံ(က)၊ ပုံစံ(ခ)၊ ပုံစံ(ဂ)၊ ပုံစံ(င)

 

form(A).jpg
from(A)Back.png
form b_Page_1.jpg
form b_Page_2.jpg
form b_Page_3.jpg
form b_Page_4.jpg
form b_Page_5.jpg
form b_Page_6.jpg
form c_Page_1.jpg
form c_Page_2.jpg
form e.jpg

Downloads