လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

Original Posted Date : ၁၈-၀၈-၂၀၁၇
Modified Posted Date : ၂၀-၁၁-၂၀၁၇
Posted By : DISI

 စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်းအား ဖော်ပြထားပါသည်။


 

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

          ၃၁.၁၂.၂၀၂၁
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၃၅၇၃ ၅၆၁၀ ၁၅၅၆၅ ၂၄၇၄၈ ၅၀.၀၉၈
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၉၆၁ ၆၅၇ ၁၄ ၁၆၃၂ ၃.၃၀၄
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၇ ၅၄ ၄၁ ၁၄၂ ၀.၂၈၇
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ၃၂၄ ၅၁၇ ၁၀၄၀ ၁၈၈၁ ၃.၈၀၈
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၆၉၃ ၃၇၂ ၁၂၂ ၁၁၈၇ ၂.၄၀၃
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၄၀ ၄၈ ၇၄ ၂၆၂ ၀.၅၃၀
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ)ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၉၃ ၆၅၁ ၁၀၂၇ ၂၂၇၁ ၄.၅၉၇
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ ၁၆၈ ၉၀ ၄၉ ၃၀၇ ၀.၆၂၁
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၂ ၂၃၇ ၁၇၉ ၅၃၈ ၁.၀၈၉
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ
 ထုတ်လုပ်ခြင်း
၂၃ ၁၉၄ ၁၃ ၂၃၀ ၀.၄၆၆
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၆၂ ၁၅၃ ၁၁၁ ၅၂၆ ၁.၀၆၅
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၇ ၄၂ ၁၉ ၁၁၈ ၀.၂၃၉
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၆၀၅ ၅၅၉ ၂၂၆ ၁၃၉၀ ၂.၈၁၄
၁၄ အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၅၈၈ ၈၈၆ ၅၈၄ ၂၀၅၈ ၄.၁၆၆
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၄၇၄ ၇၈၂ ၁၉၁၇ ၃၁၇၃ ၆.၄၂၃
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်ဇင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု  ၁၄၃ ၂၃၉ ၁၀၀၂ ၁၃၈၄ ၂.၈၀၂
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၅ b v၀ ၁၆ ၀.၀၃၂
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၇၅ ၂၀ ၃၃ ၁၂၈ ၀.၂၅၉
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၈ ၁၂၈ ၃၈၅ ၅၇၁ ၁.၁၅၆
၂၀ မော်တော်ယဉ်နှင့်နောက်တွဲယဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၆၅ ၅၇ ၂၃၇ ၃၅၉ ၀.၇၂၇
၂၁ ‌အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၅ ၃၉ ၁၈ ၁၀၂ ၀.၂၀၆
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၅၉ ၁၁၄ ၃၈၂ ၅၅၅ ၁.၁၂၄
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၇၉ ၁၆၄ ၂၆၉ ၅၁၂ ၁.၀၃၆
၂၄ စက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တတ်ဆင်ခြင်း ၁၃၇ ၇၀၃ ၄၄၆၉ ၅၃၀၉ ၁၀.၇၄၇
  စုစုပေါင်း ၉၃၀၆ ၁၂၃၁၇ ၂၇၇၇၆ ၄၉၃၉၉ ၁၀၀.၀၀

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

                                  ၃၁.၁၂.၂၀၂၁
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု ကချင်
ပြည်
နယ်
ကယားပြည်
နယ်
ကရင်
ပြည်
နယ်
ချင်း
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း
တိုင်း
ဒေသကြီး
တနင်္သာရီ
တိုင်း
ဒေသကြီး
ပဲခူး
တိုင်းဒေသကြီး
မကွေး
တိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေး
တိုင်းဒေ
သကြီး
မွန်
ပြည်
နယ်
ရခိုင်
ပြည်
နယ်
ရန်ကုန်
တိုင်းဒေ
သကြီး
ရှမ်း
ပြည်
နယ်
ဧရာဝတီ
တိုင်းဒေ
သကြီး
ပြည်
ထောင်စု
နယ်မြေ
စုစုပေါင်း
၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈
အစားအစာအစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၈၂ ၂၄၈ ၄၀၃ ၆၂၅ ၃၂၂၅ ၉၆၁ ၂၅၆၃ ၂၀၈၅ ၂၆၄၈ ၁၀၀၀ ၈၀၅ ၁၉၅၀ ၂၄၇၈ ၄၀၈၆ ၃၈၉ ၂၄၇၄၈
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၁ ၁၆ ၄၇ ၁၀၇ ၂၅ ၁၂၇ ၈၆ ၂၈၆ ၈၁ ၁၉ ၄၄၅ ၁၈၄ ၉၈ ၅၆ ၁၆၃၂
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ       ၁၉ ၁၀ ၆၀   ၃၄   ၁၄၂
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း       ၁၇၄ ၁၆ ၆၉ ၁၃၀၅   ၂၉၈ ၁၀ ၁၈၈၁
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၃၅ ၂၉ ၄၈   ၅၉ ၆၁ ၁၂ ၅၁ ၁၆ ၈၄၈ ၁၁ ၁၁၈၇
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ        ၁၁   ၁၂ ၃၆ ၈၁     ၁၁၅     ၂၆၂
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ) ၁၃၃ ၄၈ ၅၅ ၁၇၁ ၈၅ ၃၅၀ ၁၇၅ ၃၆၀ ၁၂၁ ၆၁ ၄၄၇ ၁၄၃ ၈၂ ၃၆ ၂၂၇၁
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ     ၁၀ ၄၉ ၁၆၇ ၅၇   ၃၀၇
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များ       ၁၀   ၇၇   ၄၁၂ ၁၈ ၅၃၈
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်ဇင်ပြီးရေနံစိမ်း        ၁၇၁     ၄၃     ၂၃၀
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်   ၆၂ ၁၆ ၄၆ ၁၅၃ ၂၄ ၁၆၆ ၂၈ ၅၂၆
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း       ၂၄     ၆၂ ၁၀   ၁၁၈
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၁၀ ၅၂   ၃၆ ၂၀ ၅၃ ၁၄ ၂၂၅ ၈၈ ၁၇ ၇၉၂ ၅၈ ၁၃ ၁၀ ၁၃၉၀
၁၄ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ၁၀၆ ၄၃ ၉၁ ၆၄ ၁၃၇ ၈၉ ၁၃၂ ၈၀ ၅၉၁ ၂၃၄ ၁၇၄ ၂၄၃ ၃၆ ၂၉ ၂၀၅၈
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု - ၁၆၃ ၁၀၆ ၄၉ ၁၆၇၁ ၄၀၀ ၂၉ ၆၀၉ ၅၉ ၆၀ ၃၁၇၃
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်စင် ပစ္စည်းများ ၆၂ ၂၁၈ ၂၅၂ ၁၂၄ ၁၀၉ ၇၅ ၇၃   ၉၅ ၃၀၆ ၁၇ ၄၂ ၁၃၈၄
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်                   ၁၂     ၁၆
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း           ၃၂ ၁၃   ၆၇ ၁၂၈
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း - - ၂၃ ၃၁၁ ၁၉ ၄၅ ၉၇ ၃၀ ၁၃ ၅၇၁
၂၀ မော်တော်ယဉ် နှင့်နောက်တွဲယဉ်     ၇၉ - ၁၀ - ၁၁   ၂၁၂ - ၄၂ - ၃၅၉
၂၁ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး -   - ၁၅ ၁၂   ၄၉   ၁၀၂
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၁၁ ၃၄ ၄၄ ၁၄ ၃၀ ၁၆ ၃၅ ၁၀၆ ၁၇ ၉၈ ၄၁ ၉၉ ၅၅၅
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၆   ၂၃ ၁၃၂ ၄၁ ၉၂   ၁၀၄ ၁၇ ၆၈   ၅၁၂
၂၄ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်/တပ်ဆင် ၂၂၁ ၁၀၈ ၁၆၆ ၁၇ ၈၀၄ ၆၂ ၄၆၁ ၃၇၇ ၁၀ ၃၅၀ ၂၀၅ ၅၈၂ ၉၄၀ ၉၅၆ ၅၀ ၅၃၀၉
  စုစုပေါင်း ၁၈၉၂ ၆၁၀ ၁၂၂၆ ၇၃၀ ၅၂၃၀ ၁၈၇၁ ၄၂၅၆ ၃၂၁၃ ၈၁၃၈ ၂၅၂၇ ၁၁၇၅ ၇၆၄၃ ၄၆၅၉ ၅၅၈၃ ၆၄၆ ၄၉၃၉၉

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

            ၃၀.၁၁.၂၀၂၁ 
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
ကချင်ပြည်နယ် ၉၃ ၂၂၈ ၁၅၆၈ ၁၈၈၉ ၃.၈၀
ကယားပြည်နယ် ၅၃ ၄၀၁ ၁၅၆ ၆၁၀ ၁.၂၃
ကရင်ပြည်နယ် ၁၄၈ ၂၃၈ ၈၅၅ ၁၂၄၁ ၂.၄၉
ချင်းပြည်နယ် ၇၅ ၆၄၆ ၇၃၀ ၁.၄၇
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၅၂၅ ၁၃၉၄ ၃၃၀၁ ၅၂၂၀ ၁၀.၄၉
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၂၄၈ ၂၀၂ ၁၄၂၇ ၁၈၇၇ ၃.၇၇
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၇၀၃ ၁၁၁၇ ၂၄၅၂ ၄၂၇၂ ၈.၅၈
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၄ ၇၂၁ ၂၆၀၉ ၃၅၃၄ ၇.၁၀
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၆၇၅ ၂၉၅၈ ၃၄၇၃ ၈၁၀၆ ၁၆.၂၉
၁၀ မွန်ပြည်နယ် ၂၆၅ ၃၉၂ ၁၉၃၃ ၂၅၉၀ ၅.၂၀
၁၁ ရခိုင်ပြည်နယ် ၈၄ ၁၄၈ ၁၀၂၆ ၁၂၅၈ ၂.၅၃
၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၃၇၁၅ ၂၄၅၇ ၁၄၄၆ ၇၆၁၈ ၁၅.၃၁
၁၃ ရှမ်းပြည်နယ် ၄၀၅ ၁၁၀၈ ၃၁၀၇ ၄၆၂၀ ၉.၂၈
၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၉၂၄ ၆၆၃ ၃၉၆၂ ၅၅၄၉ ၁၁.၁၅
၁၅ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၁၉၂ ၂၀၆ ၂၅၉ ၆၅၇ ၁.၃၂
  စုစုပေါင်း ၉၂၄၃ ၁၂၃၀၈ ၂၈၂၂၀ ၄၉၇၇၁ ၁၀၀.၀၀
 

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

          ၃၀.၁၁.၂၀၂၁
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၃၅၅၈ ၅၆၁၆ ၁၅၉၁၇ ၂၅၀၉၁ ၅၀.၄၁၃
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၉၅၆ ၆၄၉ ၁၆ ၁၆၂၁ ၃.၂၅၇
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၇ ၅၄ ၄၁ ၁၄၂ ၀.၂၈၅
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ၃၂၃ ၅၁၆ ၁၀၄၈ ၁၈၈၇ ၃.၇၉၁
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၆၉၈ ၃၇၂ ၁၂၅ ၁၁၉၅ ၂.၄၀၁
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၃၃ ၄၇ ၇၅ ၂၅၅ ၀.၅၁၂
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ)ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၈၈ ၆၅၂ ၁၀၄၃ ၂၂၈၃ ၄.၅၈၇
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ ၁၆၈ ၉၁ ၅၀ ၃၀၉ ၀.၆၂၁
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၂ ၂၃၇ ၁၇၈ ၅၃၇ ၁.၀၇၉
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ
 ထုတ်လုပ်ခြင်း
၂၄ ၁၉၄ ၁၃ ၂၃၁ ၀.၄၆၄
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၃၉ ၁၄၅ ၁၀၄ ၄၈၈ ၀.၉၈၀
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၄ ၄၂ ၁၉ ၁၁၅ ၀.၂၃၁
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၆၀၂ ၅၅၇ ၂၂၉ ၁၃၈၈ ၂.၇၈၉
၁၄ အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၅၉၂ ၉၀၀ ၅၈၉ ၂၀၈၁ ၄.၁၈၁
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၄၆၇ ၇၇၁ ၁၈၆၈ ၃၁၀၆ ၆.၂၄၁
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်ဇင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု  ၁၄၃ ၂၃၉ ၁၀၇၄ ၁၄၅၆ ၂.၉၂၅
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၄ ၁၉ ၀.၀၃၈
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၇၅ ၁၉ ၃၀ ၁၂၄ ၀.၂၄၉
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၇၂ ၁၉၉ ၁၀၈၂ ၁၃၅၃ ၂.၇၁၈
၂၀ မော်တော်ယဉ်နှင့်နောက်တွဲယဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၆၅ ၅၇ ၂၃၇ ၃၅၉ ၀.၇၂၁
၂၁ ‌အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၄ ၃၉ ၁၈ ၁၀၁ ၀.၂၀၃
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၅၉ ၁၁၅ ၃၈၆ ၅၆၀ ၁.၁၂၅
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၇၈ ၁၆၂ ၂၇၆ ၅၁၆ ၁.၀၃၇
၂၄ စက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တတ်ဆင်ခြင်း ၁၂၂ ၆၃၃ ၃၇၉၉ ၄၅၅၄ ၉.၁၅၀
  စုစုပေါင်း ၉၂၄၃ ၁၂၃၀၈ ၂၈၂၂၀ ၄၉၇၇၁ ၁၀၀.၀၀

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

                                  ၃၀.၁၁.၂၀၂၁
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု ကချင်
ပြည်
နယ်
ကယားပြည်
နယ်
ကရင်
ပြည်
နယ်
ချင်း
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း
တိုင်း
ဒေသကြီး
တနင်္သာရီ
တိုင်း
ဒေသကြီး
ပဲခူး
တိုင်းဒေသကြီး
မကွေး
တိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေး
တိုင်းဒေ
သကြီး
မွန်
ပြည်
နယ်
ရခိုင်
ပြည်
နယ်
ရန်ကုန်
တိုင်းဒေ
သကြီး
ရှမ်း
ပြည်
နယ်
ဧရာဝတီ
တိုင်းဒေ
သကြီး
ပြည်
ထောင်စု
နယ်မြေ
စုစုပေါင်း
၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈
အစားအစာအစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၈၀ ၂၄၈ ၄၀၆ ၆၂၅ ၃၂၂၂ ၉၆၇ ၂၅၇၇ ၂၃၄၈ ၂၆၃၇ ၁၀၁၈ ၈၈၅ ၁၉၄၆ ၂၄၆၃ ၄၀၇၀ ၃၉၉ ၂၅၀၉၁
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၁ ၁၆ ၄၅ ၁၀၇ ၂၅ ၁၂၇ ၈၉ ၂၈၂ ၇၉ ၁၉ ၄၄၂ ၁၈၃ ၉၇ ၅၅ ၁၆၂၁
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ       ၁၉ ၁၀ ၆၀   ၃၄   ၁၄၂
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း       ၁၇၄ ၁၆ ၇၈ ၁၃၀၃   ၂၉၈ ၁၀ ၁၈၈၇
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၃၅ ၂၉ ၄၉   ၅၉ ၆၉ ၁၃ ၅၁ ၁၇ ၈၄၅ ၁၁ ၁၁၉၅
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ        ၁၁   ၃၇ ၈၁     ၁၁၅     ၂၅၅
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ) ၁၃၃ ၄၈ ၅၆ ၁၇၁ ၈၄ ၃၅၁ ၁၉၁ ၃၆၀ ၁၂၁ ၆၂ ၄၄၃ ၁၄၂ ၈၂ ၃၅ ၂၂၈၃
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ     ၁၀ ၄၉ ၁၆၇ ၅၈   ၃၀၉
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များ         ၇၇   ၄၁၂ ၁၈ ၅၃၇
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်ဇင်ပြီးရေနံစိမ်း        ၁၇၁     ၄၃     ၂၃၁
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်   ၅၃ ၄၇ ၁၄၃ ၂၄ ၁၆၄ ၂၄ ၄၈၈
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း       ၂၄     ၆၂   ၁၁၅
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၁၀ ၅၂   ၃၇ ၂၀ ၅၃ ၁၄ ၂၂၄ ၉၀ ၁၇ ၇၉၀ ၅၆ ၁၃ ၁၀ ၁၃၈၈
၁၄ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ၁၁၂ ၄၃ ၉၄ ၆၄ ၁၃၆ ၉၀ ၁၄၄ ၇၉ ၅၉၀ ၂၄၃ ၁၇၄ ၂၄၀ ၃၄ ၂၉ ၂၀၈၁
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု - ၁၆၀ ၃၀ ၄၉ ၁၆၆၉ ၄၂၂ ၂၉ ၆၀၇ ၅၄ ၅၉ ၃၁၀၆
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်စင် ပစ္စည်းများ ၆၂ ၂၂၂ ၂၅၃ ၁၉၈ ၁၁၃ ၇၅ ၇၁   ၉၄ ၃၀၃ ၁၇ ၄၃ ၁၄၅၆
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်                   ၁၂     ၁၉
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း           ၃၂ ၁၃   ၆၇ ၁၂၄
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း - - ၈၀၆ ၃၁၁ ၁၉ ၄၅ ၉၇ ၂၉ ၁၄ ၁၃၅၃
၂၀ မော်တော်ယဉ် နှင့်နောက်တွဲယဉ်     ၇၉ - ၁၀ - ၁၁   ၂၁၂ - ၄၂ - ၃၅၉
၂၁ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး -   - ၁၄ ၁၂   ၄၉   ၁၀၁
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၁၁ ၃၄ ၄၆ ၁၄ ၃၁ ၁၆ ၃၅ ၁၀၈ ၁၇ ၉၈ ၄၁ ၉၉ ၅၆၀
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၆   ၃၀ ၁၃၃ ၃၈ ၉၂   ၁၀၃ ၁၇ ၆၇   ၅၁၆
၂၄ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်/တပ်ဆင် ၂၂၁ ၁၀၈ ၁၆၈ ၁၇ ၂၀ ၆၁ ၄၆၃ ၄၀၃ ၃၆၃ ၂၀၇ ၅၇၉ ၉၃၅ ၉၄၉ ၅၁ ၄၅၅၄
  စုစုပေါင်း ၁၈၈၉ ၆၁၀ ၁၂၄၁ ၇၃၀ ၅၂၂၀ ၁၈၇၇ ၄၂၇၂ ၃၅၃၄ ၈၁၀၆ ၂၅၉၀ ၁၂၅၈ ၇၆၁၈ ၄၆၂၀ ၅၅၄၉ ၆၅၇ ၄၉၇၇၁

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၃၅၁၀ ၅၆၁၁ ၁၆၁၀၃ ၂၅၂၂၄ ၅၀.၅၃၀
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၉၈၃ ၆၄၆ ၁၆ ၁၆၄၅ ၃.၂၉၅
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၉ ၅၄ ၄၁ ၁၄၄ ၀.၂၈၈
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ၇၂၁ ၅၅၉ ၁၀၅၀ ၂၃၃၀ ၄.၆၆၈
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၃၀၁ ၃၂၆ ၁၂၇ ၇၅၄ ၁.၅၁၀
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၁ ၄၇ ၇၆ ၂၄၄ ၀.၄၈၉
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ)ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၃၈ ၅၉၃ ၁၀၄၀ ၂၁၇၁ ၄.၃၄၉
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ ၁၆၄ ၅၅ ၅၀ ၂၆၉ ၀.၅၃၉
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၆ ၁၇၅ ၁၇၂ ၄၇၃ ၀.၉၄၈
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ
 ထုတ်လုပ်ခြင်း
၂၁ ၁၉၈ ၁၃ ၂၃၂ ၀.၄၆၅
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၀၃ ၂၁၁ ၁၀၅ ၅၁၉ ၁.၀၄၀
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၅ ၈၅ ၁၉ ၁၄၉ ၀.၂၉၈
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၅၉၂ ၃၆၇ ၂၃၂ ၁၁၉၁ ၂.၃၈၆
၁၄ အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၆၆၆ ၁၀၉၀ ၅၉၃ ၂၃၄၉ ၄.၇၀၆
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၅၁၁ ၅၈၈ ၁၄၇၈ ၂၅၇၇ ၅.၁၆၂
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်ဇင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု  ၁၁၀ ၄၀၃ ၁၄၈၂ ၁၉၉၅ ၃.၉၉၆
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၅ ၃၄ ၀.၀၆၈
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၈၁ ၁၈ ၃၁ ၁၃၀ ၀.၂၆၀
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၈၁ ၁၈၁ ၁၀၆၁ ၁၃၂၃ ၂.၆၅၀
၂၀ မော်တော်ယဉ်နှင့်နောက်တွဲယဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၉ ၆၁ ၂၃၇ ၃၄၇ ၀.၆၉၅
၂၁ ‌အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၃ ၇၅ ၅၄ ၁၈၂ ၀.၃၆၅
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၅၀ ၂၇၅ ၂၈၈ ၆၁၃ ၁.၂၂၈
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၇၇ ၁၅၀ ၂၇၃ ၅၀၀ ၁.၀၀၂
၂၄ စက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တတ်ဆင်ခြင်း ၁၁၇ ၆၂၁ ၃၇၈၆ ၄၅၂၄ ၉.၀၆၃
  စုစုပေါင်း ၉၁၉၄ ၁၂၃၉၆ ၂၈၃၂၉ ၄၉၉၁၉ ၁၀၀.၀၀
  ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) ၁၈.၄၂ ၂၄.၈၃ ၅၆.၇၅ ၁၀၀.၀၀  

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု ကချင်
ပြည်
နယ်
ကယား
ပြည်
နယ်
ကရင်
ပြည်
နယ်
ချင်း
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း
တိုင်း
ဒေသကြီး
တနင်္သာရီ
တိုင်း
ဒေသကြီး
ပဲခူး
တိုင်း
ဒေသကြီး
မကွေး
တိုင်း
ဒေသကြီး
မန္တလေး
တိုင်း
ဒေသကြီး
မွန်
ပြည်
နယ်
ရခိုင်
ပြည်
နယ်
ရန်ကုန်
တိုင်း
ဒေသကြီး
ရှမ်း
ပြည်
နယ်
ဧရာဝတီတိုင်း
ဒေသကြီး
ပြည်
ထောင်စု
နယ်မြေ
စုစု
ပေါင်း
၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈
အစားအစာအစားအစာ
ထုတ်လုပ်ခြင်း
၁၂၈၀ ၂၄၈ ၄၀၈ ၆၂၅ ၃၂၂၃ ၉၆၃ ၂၅၈၈ ၂၄၂၂ ၂၆၂၈ ၁၀၂၄ ၉၇၂ ၁၉၁၂ ၂၄၆၉ ၄၀၅၇ ၄၀၅ ၂၅၂၂၄
အဖျော်ယမကာများ
ထုတ်လုပ်ခြင်း
၅၁ ၁၆ ၄၅ ၁၀၇ ၂၅ ၁၂၇ ၉၁ ၂၈၂ ၇၈ ၁၉ ၄၆၈ ၁၈၂ ၉၆ ၅၄ ၁၆၄၅
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သော
ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း
      ၁၉ ၁၀ ၆၀   ၃၄   ၁၄၄
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း       ၁၇၄ ၁၇ ၈၁ ၁၃၀၃   ၇၃၇ ၁၀ ၂၃၃၀
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များ
ထုတ်လုပ်ငန်း
၃၅ ၂၉ ၄၈   ၅၉ ၆၈ ၁၄ ၅၁ ၁၇ ၄၀၅ ၁၁ ၇၅၄
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော
 ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
      ၁၁   ၃၉ ၈၁     ၁၀၂     ၂၄၄
သစ်နှင်သစ်အချောထည်
(ပရိဘောဂမပါ)
၁၃၃ ၄၈ ၅၆ ၁၆၀ ၈၄ ၃၅၁ ၁၉၅ ၃၆၀ ၁၂၆ ၆၂ ၃၃၂ ၁၄၃ ၈၁ ၃၆ ၂၁၇၁
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ     ၁၀ ၄၉ ၁၂၈ ၅၇   ၂၆၉
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်
အချက်အလက်များလုပ်ငန်း
        ၇၇   ၃၄၉ ၁၇ ၄၇၃
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်ဇင်ပြီးရေနံစိမ်း        ၁၇၁     ၄၃     ၂၃၂
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့်
 ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်
  ၅၃ ၃၂ ၁၃၆ ၂၃ ၂၂၂ ၂၃ ၅၁၉
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ
ဓာတုဗေဒပစ္စည်း
      ၂၄     ၁၀၂   ၁၄၉
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်
ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု
၁၀ ၅၂   ၃၆ ၂၀ ၅၃ ၁၄ ၂၂၃ ၉၀ ၁၇ ၅၉၅ ၅၆ ၁၃ ၁၀ ၁၁၉၁
၁၄ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ၁၁၂ ၄၃ ၉၄ ၆၄ ၁၃၆ ၉၁ ၁၄၄ ၈၄ ၅၈၂ ၂၄၉ ၄၃၈ ၂၄၁ ၃၃ ၂၉ ၂၃၄၉
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု - ၁၆၀ ၃၀ ၅၃ ၁၆၆၉ ၂၁ ၃၀ ၄၇၀ ၅၇ ၆၀ ၂၅၇၇
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ
သတ္တုသန့်စင် ပစ္စည်းများ
၆၂ ၂၂၅ ၂၅၁ ၁၉၈ ၁၁၆ ၇၅ ၄၈၂   ၂၁၈ ၃၀၂ ၁၆ ၄၅ ၁၉၉၅
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်                   ၂၈     ၃၄
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း             ၃၂ ၁၄   ၇၄ ၁၃၀
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော
 စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း
- - ၈၂၃ ၃၁၀ ၁၉ ၄၅   ၅၂ ၂၉ ၁၄ ၁၃၂၃
၂၀ မော်တော်ယဉ် နှင့်နောက်တွဲယဉ်     ၇၉ - ၁၀ - ၁၁   ၂၁၂ - ၃၀ - ၃၄၇
၂၁ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး -   - ၁၄ ၁၂   ၁၃၀   ၁၈၂
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၁၁ ၃၄ ၄၆ ၂၁ ၃၀ ၁၆ ၃၅ ၁၁၀ ၁၉ ၁၄၁ ၄၁ ၉၉ ၆၁၃
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၆   ၃၀ ၁၃၃ ၄၁ ၉၂ ၈၄ ၁၇ ၆၅   ၅၀၀
၂၄ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ
ပြင်ဆင်/တပ်ဆင်
၂၂၁ ၁၀၈ ၁၆၅ ၁၇ ၆၂ ၄၆၆ ၄၁၄ ၃၆၄ ၂၀၉ ၅၅၆ ၉၂၇ ၉၄၇ ၅၄ ၄၅၂၄
  စုစုပေါင်း ၁၈၈၉ ၆၁၀ ၁၂၄၁ ၇၃၀ ၅၂၀၉ ၁၈၇၁ ၄၂၈၅ ၃၆၃၁ ၈၀၈၁ ၂၆၁၉ ၁၃၄၉ ၇၅၈၉ ၄၆၁၈ ၅၅၂၉ ၆၆၈ ၄၉၉၁၉

 

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

 

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

 

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

 

 

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

 

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

 

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

 

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

 

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

 

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

 

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

 

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

 

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်

 

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

 

 


 

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်းစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

 

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်း