လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

Original Posted Date : ၁၈-၀၈-၂၀၁၇
Modified Posted Date : ၂၀-၁၁-၂၀၁၇
Posted By : DISI

 စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်းအား ဖော်ပြထားပါသည်။


 

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ အလိုက် 
 တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ကြီး၊လတ်၊ငယ်စက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်း
            ၃၁.၈.၂၀၂၂
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
ကချင်ပြည်နယ် ၁၀၅ ၂၂၅ ၁၅၉၉ ၁၉၂၉ ၄.၂၄
ကယားပြည်နယ် ၃၇ ၁၄၃ ၄၄ ၂၂၄ ၀.၄၉
ကရင်ပြည်နယ် ၁၅၅ ၂၂၈ ၇၉၆ ၁၁၇၉ ၂.၅၉
ချင်းပြည်နယ် ၇၅ ၆၄၆ ၇၃၀ ၁.၆၀
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၅၂၅ ၁၃၁၁ ၂၉၃၅ ၄၇၇၁ ၁၀.၄၈
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၂၈၃ ၂၀၀ ၁၄၂၂ ၁၉၀၅ ၄.၁၉
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၇၂၄ ၁၀၀၈ ၁၉၁၄ ၃၆၄၆ ၈.၀၁
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၁၁ ၇၁၀ ၂၀၄၂ ၂၉၆၃ ၆.၅၁
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၅၄၃ ၂၅၃၅ ၂၄၈၅ ၆၅၆၃ ၁၄.၄၂
၁၀ မွန်ပြည်နယ် ၂၇၉ ၄၀၆ ၁၈၃၆ ၂၅၂၁ ၅.၅၄
၁၁ ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၁၀ ၁၆၃ ၉၃၆ ၁၂၀၉ ၂.၆၆
၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၃၆၉၆ ၂၃၄၅ ၁၁၈၇ ၇၂၂၈ ၁၅.၈၈
၁၃ ရှမ်းပြည်နယ် ၄၁၆ ၁၁၇၄ ၃၁၁၇ ၄၇၀၇ ၁၀.၃၄
၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၉၈၆ ၆၉၁ ၃၆၀၅ ၅၂၈၂ ၁၁.၆၁
၁၅ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၂၀၉ ၂၀၃ ၂၄၅ ၆၅၇ ၁.၄၄
  စုစုပေါင်း ၉၂၈၈ ၁၁၄၁၇ ၂၄၈၀၉ ၄၅၅၁၄ ၁၀၀.၀၀
 
  ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) ၂၀.၄၁ ၂၅.၀၈ ၅၄.၅၁ ၁၀၀.၀၀  
လုပ်ငန်းအုပ်စု (၂၄)စု အရ ကြီး၊လတ်၊ငယ်စက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်း
          ၃၁.၈.၂၀၂၂
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၃၅၈၁ ၅၂၃၂ ၁၄၀၇၂ ၂၂၈၈၅ ၅၀.၂၈၁
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၉၆၁ ၆၉၇ ၁၄ ၁၆၇၂ ၃.၆၇၄
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၇ ၅၃ ၄၁ ၁၄၁ ၀.၃၁၀
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ၁၉၂ ၄၁၇ ၇၃၆ ၁၃၄၅ ၂.၉၅၅
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၈၁၂ ၃၀၆ ၉၇ ၁၂၁၅ ၂.၆၇၀
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၅ ၄၃ ၅၄ ၂၂၂ ၀.၄၈၈
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ)ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၇၆ ၆၂၆ ၉၄၃ ၂၁၄၅ ၄.၇၁၃
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ ၁၄၆ ၇၄ ၇၆ ၂၉၆ ၀.၆၅၀
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၆၁ ၂၀၀ ၁၂၂ ၄၈၃ ၁.၀၆၁
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ
 ထုတ်လုပ်ခြင်း
၂၁ ၂၀၀ ၁၀ ၂၃၁ ၀.၅၀၈
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၃၄၇ ၁၇၀ ၁၂၃ ၆၄၀ ၁.၄၀၆
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၆ ၃၃ ၁၁ ၉၀ ၀.၁၉၈
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၆၀၂ ၅၆၄ ၂၀၆ ၁၃၇၂ ၃.၀၁၄
၁၄ အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၅၆၁ ၈၄၁ ၄၈၉ ၁၈၉၁ ၄.၁၅၅
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၂၈၀ ၅၀၆ ၉၈၈ ၁၇၇၄ ၃.၈၉၈
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်ဇင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု  ၃၀၈ ၄၃၁ ၂၃၉၄ ၃၁၃၃ ၆.၈၈၄
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၀.၀၁၅
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၈၄ ၁၅ ၂၈ ၁၂၇ ၀.၂၇၉
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၀ ၅၉ ၆၇ ၁၆၆ ၀.၃၆၅
၂၀ မော်တော်ယဉ်နှင့်နောက်တွဲယဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၆၀ ၂၁ ၂၆ ၁၀၇ ၀.၂၃၅
၂၁ ‌အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၂ ၁၂ ၁၁ ၄၅ ၀.၀၉၉
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၅၈ ၉၇ ၃၄၉ ၅၀၄ ၁.၁၀၇
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၀၈ ၁၆၆ ၁၂၈ ၄၀၂ ၀.၈၈၃
၂၄ စက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တတ်ဆင်ခြင်း ၁၄၄ ၆၅၃ ၃၈၂၄ ၄၆၂၁ ၁၀.၁၅၃
  စုစုပေါင်း ၉၂၈၈ ၁၁၄၁၇ ၂၄၈၀၉ ၄၅၅၁၄ ၁၀၀.၀၀
  ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) ၂၀.၄၁ ၂၅.၀၈ ၅၄.၅၁ ၁၀၀.၀၀  
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်း
                                  ၃၁.၈.၂၀၂၂
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု ကချင်
ပြည်
နယ်
ကယားပြည်
နယ်
ကရင်
ပြည်
နယ်
ချင်း
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း
တိုင်း
ဒေသကြီး
တနင်္သာရီ
တိုင်း
ဒေသကြီး
ပဲခူး
တိုင်းဒေသကြီး
မကွေး
တိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေး
တိုင်းဒေ
သကြီး
မွန်
ပြည်
နယ်
ရခိုင်
ပြည်
နယ်
ရန်ကုန်
တိုင်းဒေ
သကြီး
ရှမ်း
ပြည်
နယ်
ဧရာဝတီ
တိုင်းဒေ
သကြီး
ပြည်
ထောင်စု
နယ်မြေ
စုစုပေါင်း
၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၃၁၄ ၈၄ ၃၈၄ ၆၂၅ ၂၈၈၈ ၉၇၈ ၂၁၆၈ ၁၉၁၀ ၂၂၄၇ ၉၉၇ ၈၀၆ ၁၈၀၇ ၂၄၉၁ ၃၇၉၇ ၃၈၉ ၂၂၈၈၅
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၉ ၅၀ ၁၁၄ ၂၈ ၁၃၃ ၉၁ ၂၇၆ ၈၉ ၂၀ ၄၆၃ ၁၈၁ ၁၀၈ ၅၈ ၁၆၇၂
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ     ၁၈ ၁၀ ၅၅   ၃၃   ၁၄၁
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ၃၆     ၁၄၅ ၁၅ ၆၆ ၉၁၄   ၁၄၄ ၁၂ ၁၃၄၅
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၄၆   ၅၂ ၆၂ ၁၂ ၄၂ ၁၄ ၉၃၇ ၂၂ ၁၂၁၅
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ        ၁၀   ၁၃ ၂၄ ၇၄     ၉၄     ၂၂၂
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ) ၁၃၂ ၃၀ ၅၂ ၁၇၀ ၈၈ ၃၂၉ ၁၆၆ ၂၉၈ ၁၂၀ ၆၂ ၄၃၃ ၁၄၆ ၈၀ ၃၅ ၂၁၄၅
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ     ၁၀ ၄၂ ၁၆၉ ၅၅   ၂၉၆
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များ           ၅၆   ၃၈၁ ၁၉ ၄၈၃
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်ဇင်ပြီးရေနံစိမ်း        ၁၆၈       ၅၂       ၂၃၁
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်     ၆၃ ၁၁ ၂၈ ၅၅ ၁၄၄ ၂၇ ၂၀ ၁၇၇ ၃၄ ၅၆ ၆၄၀
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း         ၂၁     ၄၁   ၉၀
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၁၂ ၅၆   ၃၇ ၂၃ ၄၉ ၁၄ ၁၉၇ ၉၀ ၂၀ ၇၈၅ ၆၃ ၁၃ ၁၂ ၁၃၇၂
၁၄ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ၄၂ ၂၀ ၇၈ ၆၄ ၁၃၅ ၈၉ ၉၉ ၇၂ ၅၂၆ ၂၃၃ ၁၅၇ ၂၈၇ ၄၈ ၃၂ ၁၈၉၁
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု   ၁၅၃ ၂၅ ၂၃ ၁၂၆၂ ၄၆ ၂၉ ၁၃၇ ၆၅ ၁၂ ၁၇၇၄
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်စင် ပစ္စည်းများ ၇၁ ၁၃ ၂၀၃ ၂၄၇ ၂၅၆ ၁၁၃ ၄၃ ၄၂၅   ၅၂၆ ၂၇၉ ၉၁၃ ၄၁ ၃၁၃၄
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်                      
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း             ၂၃ ၁၃   ၇၉   ၁၂၇
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း   ၂၁ ၁၅ ၁၀ ၁၆   ၃၉ ၃၈ ၁၆၆
၂၀ မော်တော်ယဉ် နှင့်နောက်တွဲယဉ်         ၁၀   ၂၄   ၄၃ ၁၂   ၁၀၇
၂၁ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး         ၁၁     ၂၂ ၄၅
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၁၀ ၁၄ ၄၀ ၁၅ ၃၀ ၁၄ ၂၃ ၉၈ ၁၇ ၁၀၀ ၄၃ ၉၀ ၅၀၄
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၉   ၂၀ ၂၁ ၄၈ ၈၅ ၁၃၆ ၂၇ ၁၀   ၄၀၂
၂၄ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်/တပ်ဆင် ၂၁၈ ၃၅ ၂၃၉ ၁၇ ၇၃၂ ၃၈၉ ၃၆၁ ၃၃၆ ၁၃၁ ၃၄၄ ၂၁၄ ၅၃၈ ၉၃၅ ၆၈ ၆၃ ၄၆၂၀
  စုစုပေါင်း ၁၉၂၉ ၂၂၄ ၁၁၇၉ ၇၃၀ ၄၇၇၁ ၁၉၀၅ ၃၆၄၆ ၂၉၆၃ ၆၅၆၃ ၂၅၂၁ ၁၂၀၉ ၇၂၂၈ ၄၇၀၇ ၅၂၈၂ ၆၅၇ ၄၅၅၁၄

လုပ်ငန်းအုပ်စု (၂၄)စု အရ ကြီး၊လတ်၊ငယ်စက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်း

          ၃၁.၇.၂၀၂၂
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၃၅၅၀ ၅၁၈၅ ၁၄၀၃၄ ၂၂၇၆၉ ၅၀.၂၉၈
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၉၅၇ ၆၈၄ ၁၄ ၁၆၅၅ ၃.၆၅၆
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၇ ၅၃ ၄၁ ၁၄၁ ၀.၃၁၁
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ၁၉၃ ၄၁၄ ၇၃၃ ၁၃၄၀ ၂.၉၆၀
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၇၉၇ ၃၀၄ ၉၆ ၁၁၉၇ ၂.၆၄၄
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၄ ၄၃ ၅၄ ၂၂၁ ၀.၄၈၈
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ)ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၇၃ ၆၁၉ ၉၄၃ ၂၁၃၅ ၄.၇၁၆
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ ၁၄၄ ၇၄ ၇၄ ၂၉၂ ၀.၆၄၅
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၆၀ ၂၀၀ ၁၂၂ ၄၈၂ ၁.၀၆၅
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ
 ထုတ်လုပ်ခြင်း
၂၀ ၁၉၉ ၁၀ ၂၂၉ ၀.၅၀၆
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၃၄၅ ၁၆၈ ၁၂၁ ၆၃၄ ၁.၄၀၁
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၆ ၃၃ ၁၁ ၉၀ ၀.၁၉၉
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၅၉၀ ၅၆၃ ၂၀၄ ၁၃၅၇ ၂.၉၉၈
၁၄ အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၅၅၆ ၈၂၉ ၄၈၅ ၁၈၇၀ ၄.၁၃၁
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၂၇၆ ၄၉၉ ၉၈၉ ၁၇၆၄ ၃.၈၉၇
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်ဇင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု  ၃၀၅ ၄၂၉ ၂၃၈၀ ၃၁၁၄ ၆.၈၇၉
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၀.၀၁၅
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၈၄ ၁၅ ၂၈ ၁၂၇ ၀.၂၈၁
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၀ ၅၉ ၆၆ ၁၆၅ ၀.၃၆၄
၂၀ မော်တော်ယဉ်နှင့်နောက်တွဲယဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၆၀ ၂၁ ၂၅ ၁၀၆ ၀.၂၃၄
၂၁ ‌အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၂ ၁၂ ၁၁ ၄၅ ၀.၀၉၉
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၅၈ ၉၅ ၃၄၈ ၅၀၁ ၁.၁၀၇
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၀၂ ၁၆၆ ၁၂၆ ၃၉၄ ၀.၈၇၀
၂၄ စက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တတ်ဆင်ခြင်း ၁၄၂ ၆၆၃ ၃၈၂၈ ၄၆၃၃ ၁၀.၂၃၅
  စုစုပေါင်း ၉၁၉၇ ၁၁၃၂၈ ၂၄၇၄၃ ၄၅၂၆၈ ၁၀၀.၀၀
  ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) ၂၀.၃၂ ၂၅.၀၂ ၅၄.၆၆ ၁၀၀.၀၀  

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

            ၃၁.၇.၂၀၂၂
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
ကချင်ပြည်နယ် ၁၀၃ ၂၂၆ ၁၅၉၈ ၁၉၂၇ ၄.၂၆
ကယားပြည်နယ် ၃၇ ၁၄၃ ၄၄ ၂၂၄ ၀.၄၉
ကရင်ပြည်နယ် ၁၅၃ ၂၂၆ ၇၉၃ ၁၁၇၂ ၂.၅၉
ချင်းပြည်နယ် ၇၅ ၆၄၆ ၇၃၀ ၁.၆၁
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၅၂၁ ၁၃၀၄ ၂၉၃၄ ၄၇၅၉ ၁၀.၅၁
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၂၇၈ ၂၀၀ ၁၄၂၂ ၁၉၀၀ ၄.၂၀
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၇၁၅ ၉၉၉ ၁၈၉၉ ၃၆၁၃ ၇.၉၈
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၇ ၇၀၄ ၂၀၃၇ ၂၉၄၈ ၆.၅၁
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၅၂၅ ၂၅၁၀ ၂၄၇၉ ၆၅၁၄ ၁၄.၃၉
၁၀ မွန်ပြည်နယ် ၂၇၈ ၄၀၄ ၁၈၂၉ ၂၅၁၁ ၅.၅၅
၁၁ ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၀၉ ၁၆၂ ၉၂၃ ၁၁၉၄ ၂.၆၄
၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၃၆၆၆ ၂၃၄၅ ၁၂၀၄ ၇၂၁၅ ၁၅.၉၄
၁၃ ရှမ်းပြည်နယ် ၄၁၃ ၁၁၅၂ ၃၁၀၆ ၄၆၇၁ ၁၀.၃၂
၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၉၇၇ ၆၇၆ ၃၅၈၄ ၅၂၃၇ ၁၁.၅၇
၁၅ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၂၀၆ ၂၀၂ ၂၄၅ ၆၅၃ ၁.၄၄
  စုစုပေါင်း ၉၁၉၇ ၁၁၃၂၈ ၂၄၇၄၃ ၄၅၂၆၈ ၁၀၀.၀၀
 
  ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) ၂၀.၃၂ ၂၅.၀၂ ၅၄.၆၆ ၁၀၀.၀၀  

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

                                  ၃၁.၇.၂၀၂၂
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု ကချင်
ပြည်
နယ်
ကယားပြည်
နယ်
ကရင်
ပြည်
နယ်
ချင်း
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း
တိုင်း
ဒေသကြီး
တနင်္သာရီ
တိုင်း
ဒေသကြီး
ပဲခူး
တိုင်းဒေသကြီး
မကွေး
တိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေး
တိုင်းဒေ
သကြီး
မွန်
ပြည်
နယ်
ရခိုင်
ပြည်
နယ်
ရန်ကုန်
တိုင်းဒေ
သကြီး
ရှမ်း
ပြည်
နယ်
ဧရာဝတီ
တိုင်းဒေ
သကြီး
ပြည်
ထောင်စု
နယ်မြေ
စုစုပေါင်း
၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈
အစားအစာအစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၃၁၀ ၈၄ ၃၈၄ ၆၂၅ ၂၈၈၃ ၉၇၄ ၂၁၅၆ ၁၈၉၈ ၂၂၃၆ ၉၉၄ ၇၉၆ ၁၇၉၉ ၂၄၇၁ ၃၇၇၁ ၃၈၈ ၂၂၇၆၉
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၉ ၅၀ ၁၁၄ ၂၈ ၁၂၉ ၉၁ ၂၇၅ ၈၈ ၁၉ ၄၅၇ ၁၇၉ ၁၀၆ ၅၇ ၁၆၅၅
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ     ၁၈ ၁၀ ၅၅   ၃၃   ၁၄၁
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ၃၇     ၁၄၅ ၁၅ ၆၆ ၉၀၈   ၁၄၄ ၁၂ ၁၃၄၀
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း   ၄၅   ၅၁ ၆၁ ၁၂ ၄၂ ၁၄ ၉၂၆ ၁၉ ၁၁၉၇
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ        ၁၀   ၁၃ ၂၄ ၇၄     ၉၃     ၂၂၁
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ) ၁၃၄ ၃၀ ၅၂ ၁၆၉ ၈၈ ၃၂၄ ၁၆၆ ၂၉၄ ၁၂၀ ၆၂ ၄၃၂ ၁၄၆ ၇၉ ၃၅ ၂၁၃၅
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ     ၁၀ ၄၀ ၁၆၇ ၅၅   ၂၉၂
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များ           ၅၅   ၃၈၁ ၁၉ ၄၈၂
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်ဇင်ပြီးရေနံစိမ်း        ၁၆၈       ၅၀       ၂၂၉
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်     ၆၃ ၁၁ ၂၇ ၅၅ ၁၄၄ ၂၇ ၂၀ ၁၇၅ ၃၃ ၅၅ ၆၃၄
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း         ၂၁     ၄၁   ၉၀
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၁၂ ၅၆   ၃၇ ၂၃ ၄၈ ၁၄ ၁၉၄ ၉၀ ၁၉ ၇၇၅ ၆၃ ၁၃ ၁၂ ၁၃၅၇
၁၄ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ၄၂ ၁၉ ၇၆ ၆၄ ၁၃၁ ၈၉ ၉၇ ၇၂ ၅၁၉ ၂၃၂ ၁၅၇ ၂၈၃ ၄၈ ၃၂ ၁၈၇၀
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု   ၁၅၃ ၂၅ ၂၃ ၁၂၅၃ ၄၆ ၂၉ ၁၃၈ ၆၃ ၁၂ ၁၇၆၄
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်စင် ပစ္စည်းများ ၇၁ ၁၃ ၂၀၃ ၂၄၆ ၂၅၅ ၁၁၃ ၄၂ ၄၂၂   ၅၂၃ ၂၇၇ ၉၀၄ ၄၁ ၃၁၁၄
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်                      
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း             ၂၃ ၁၃   ၇၉   ၁၂၇
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း   ၂၁ ၁၄ ၁၀ ၁၆   ၄၀ ၃၇ ၁၆၅
၂၀ မော်တော်ယဉ် နှင့်နောက်တွဲယဉ်         ၁၀   ၂၄   ၄၃ ၁၂   ၁၀၆
၂၁ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး         ၁၁     ၂၂ ၄၅
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၁၀ ၁၄ ၄၀ ၁၅ ၃၀ ၁၄ ၂၂ ၉၈ ၁၇ ၉၉ ၄၂ ၉၀ ၅၀၁
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၉   ၂၀ ၂၁ ၄၆ ၈၄ ၁၃၃ ၂၆   ၃၉၄
၂၄ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်/တပ်ဆင် ၂၁၈ ၃၅ ၂၃၆ ၁၇ ၇၃၁ ၃၈၉ ၃၅၆ ၃၃၅ ၁၃၁ ၃၄၂ ၂၁၁ ၅၇၁ ၉၃၂ ၆၇ ၆၂ ၄၆၃၃
  စုစုပေါင်း ၁၉၂၇ ၂၂၄ ၁၁၇၂ ၇၃၀ ၄၇၅၉ ၁၉၀၀ ၃၆၁၃ ၂၉၄၈ ၆၅၁၄ ၂၅၁၁ ၁၁၉၄ ၇၂၁၅ ၄၆၇၁ ၅၂၃၇ ၆၅၃ ၄၅၂၆၈

လုပ်ငန်းအုပ်စု (၂၄)စု အရ ကြီး၊လတ်၊ငယ်စက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

 

လုပ်ငန်းအုပ်စု (၂၄)စု အရ ကြီး၊လတ်၊ငယ်စက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၃၄၉၉ ၅၁၀၃ ၁၃၉၅၉ ၂၂၅၆၁ ၅၀.၁၁၀
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၉၄၆ ၆၅၉ ၁၃ ၁၆၁၈ ၃.၅၉၄
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၇ ၅၂ ၄၁ ၁၄၀ ၀.၃၁၁
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ၁၈၉ ၃၉၇ ၇၀၇ ၁၂၉၃ ၂.၈၇၂
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၈၁၇ ၃၁၀ ၁၁၆ ၁၂၄၃ ၂.၇၆၁
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၀ ၃၉ ၅၂ ၂၁၁ ၀.၄၆၉
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ)ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၇၃ ၆၁၆ ၉၃၉ ၂၁၂၈ ၄.၇၂၆
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ ၁၃၈ ၆၈ ၃၃ ၂၃၉ ၀.၅၃၁
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၆၂ ၂၀၁ ၁၆၁ ၅၂၄ ၁.၁၆၄
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ
 ထုတ်လုပ်ခြင်း
၁၉ ၁၉၂ ၁၀ ၂၂၁ ၀.၄၉၁
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၃၃၆ ၁၆၇ ၁၁၉ ၆၂၂ ၁.၃၈၂
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၆ ၃၅ ၁၁ ၉၂ ၀.၂၀၄
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၆၀၀ ၅၇၅ ၂၁၇ ၁၃၉၂ ၃.၀၉၂
၁၄ အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၅၅၂ ၈၁၅ ၅၄၅ ၁၉၁၂ ၄.၂၄၇
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၂၇၅ ၄၉၇ ၁၀၈၄ ၁၈၅၆ ၄.၁၂၂
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်ဇင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု  ၃၂၃ ၄၄၇ ၂၂၃၃ ၃၀၀၃ ၆.၆၇၀
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၄ ၁၅ ၀.၀၃၃
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၇၆ ၁၄ ၃၀ ၁၂၀ ၀.၂၆၇
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၅ ၅၇ ၆၈ ၁၇၀ ၀.၃၇၈
၂၀ မော်တော်ယဉ်နှင့်နောက်တွဲယဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၆၀ ၂၀ ၂၅ ၁၀၅ ၀.၂၃၃
၂၁ ‌အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၃၄ ၁၈ ၁၁ ၆၃ ၀.၁၄၀
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၆၀ ၉၄ ၃၅၀ ၅၀၄ ၁.၁၁၉
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၉၃ ၁၅၃ ၁၁၉ ၃၆၅ ၀.၈၁၁
၂၄ စက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တတ်ဆင်ခြင်း ၁၄၁ ၆၆၇ ၃၈၁၈ ၄၆၂၆ ၁၀.၂၇၅
  စုစုပေါင်း ၉၁၆၅ ၁၁၁၉၇ ၂၄၆၆၁ ၄၅၀၂၃ ၁၀၀.၀၀
  ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) ၂၀.၃၆ ၂၄.၈၇ ၅၄.၇၇ ၁၀၀.၀၀  

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
ကချင်ပြည်နယ် ၉၅ ၂၂၅ ၁၅၈၈ ၁၉၀၈ ၄.၂၄
ကယားပြည်နယ် ၃၇ ၁၃၈ ၄၂ ၂၁၇ ၀.၄၈
ကရင်ပြည်နယ် ၁၅၁ ၂၂၀ ၇၇၉ ၁၁၅၀ ၂.၅၅
ချင်းပြည်နယ် ၇၅ ၆၄၆ ၇၃၀ ၁.၆၂
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၅၂၀ ၁၂၉၃ ၂၉၃၉ ၄၇၅၂ ၁၀.၅၅
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၂၇၂ ၁၉၈ ၁၄၂၀ ၁၈၉၀ ၄.၂၀
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၆၉၉ ၉၈၅ ၁၉၁၈ ၃၆၀၂ ၈.၀၀
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၃ ၇၀၁ ၂၀၁၈ ၂၉၂၂ ၆.၄၉
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၄၉၆ ၂၄၆၁ ၂၄၆၂ ၆၄၁၉ ၁၄.၂၆
၁၀ မွန်ပြည်နယ် ၂၇၇ ၃၉၈ ၁၈၁၁ ၂၄၈၆ ၅.၅၂
၁၁ ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၀၃ ၁၅၇ ၉၁၀ ၁၁၇၀ ၂.၆၀
၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၃၇၂၈ ၂၃၇၀ ၁၂၅၇ ၇၃၅၅ ၁၆.၃၄
၁၃ ရှမ်းပြည်နယ် ၄၀၈ ၁၁၂၃ ၃၀၇၉ ၄၆၁၀ ၁၀.၂၄
၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၉၆၈ ၆၅၂ ၃၅၄၆ ၅၁၆၆ ၁၁.၄၇
၁၅ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၁၉၉ ၂၀၁ ၂၄၆ ၆၄၆ ၁.၄၃
  စုစုပေါင်း ၉၁၆၅ ၁၁၁၉၇ ၂၄၆၆၁ ၄၅၀၂၃ ၁၀၀.၀၀
 
  ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) ၂၀.၃၆ ၂၄.၈၇ ၅၄.၇၇ ၁၀၀.၀၀  
 

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

                                  ၃၁.၅.၂၀၂၂
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု ကချင်
ပြည်
နယ်
ကယားပြည်
နယ်
ကရင်
ပြည်
နယ်
ချင်း
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း
တိုင်း
ဒေသကြီး
တနင်္သာရီ
တိုင်း
ဒေသကြီး
ပဲခူး
တိုင်းဒေသကြီး
မကွေး
တိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေး
တိုင်းဒေ
သကြီး
မွန်
ပြည်
နယ်
ရခိုင်
ပြည်
နယ်
ရန်ကုန်
တိုင်းဒေ
သကြီး
ရှမ်း
ပြည်
နယ်
ဧရာဝတီ
တိုင်းဒေ
သကြီး
ပြည်
ထောင်စု
နယ်မြေ
စုစုပေါင်း
၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈
အစားအစာအစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၃၀၀ ၈၁ ၃၈၀ ၆၂၅ ၂၈၇၇ ၉၇၁ ၂၁၄၄ ၁၈၈၅ ၂၂၀၅ ၉၈၇ ၇၈၀ ၁၇၇၉ ၂၄၄၁ ၃၇၂၀ ၃၈၆ ၂၂၅၆၁
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၇ ၅၀ ၁၁၁ ၂၇ ၁၂၅ ၈၆ ၂၇၁ ၈၆ ၁၉ ၄၄၄ ၁၇၉ ၁၀၄ ၅၆ ၁၆၁၈
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ     ၁၈ ၅၄   ၁၀ ၃၃   ၁၄၀
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း       ၁၄၅ ၁၅ ၆၆ ၈၉၇   ၁၄၅ ၁၂ ၁၂၉၃
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၃၅ ၄၅   ၅၂ ၅၇ ၁၂ ၃၈ ၁၄ ၉၄၅ ၁၉ ၁၂၄၃
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ        ၁၀   ၁၂ ၂၄ ၇၃     ၈၅     ၂၁၁
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ) ၁၃၄ ၃၀ ၅၁ ၁၆၉ ၈၆ ၃၂၂ ၁၆၅ ၂၉၃ ၁၂၀ ၆၂ ၄၃၂ ၁၄၆ ၇၉ ၃၅ ၂၁၂၈
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ     ၄၀ ၁၁၅ ၅၅   ၂၃၉
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များ           ၅၄   ၄၂၄ ၁၉ ၅၂၄
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်ဇင်ပြီးရေနံစိမ်း        ၁၆၈       ၄၂       ၂၂၁
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်     ၆၃ ၂၆ ၅၃ ၁၄၂ ၂၅ ၁၉ ၁၇၃ ၃၃ ၅၅ ၆၂၂
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း         ၂၁     ၄၃   ၉၂
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၁၀ ၅၄   ၃၇ ၂၁ ၄၈ ၁၃ ၁၉၁ ၉၀ ၁၈ ၈၂၆ ၆၁ ၁၂ ၁၀ ၁၃၉၂
၁၄ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ၁၀၇ ၁၈ ၇၆ ၆၄ ၁၃၂ ၈၉ ၉၆ ၇၃ ၅၀၇ ၂၃၀ ၁၆၄ ၂၇၁ ၄၅ ၃၁ ၁၉၁၂
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု   ၁၅၃ ၈၉ ၂၄ ၄၇ ၁၂၃၈ ၄၆ ၂၈ ၁၄၀ ၆၂ ၁၂ ၁၈၅၆
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်စင် ပစ္စည်းများ ၁၃ ၂၀၀ ၁၆၂ ၂၆၀ ၉၁ ၄၂ ၄၁၃   ၆၀၃ ၂၇၄ ၈၉၅ ၄၁ ၃၀၀၃
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်                   ၁၁     ၁၅
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း           ၂၃ ၁၃   ၆၉ ၁၂၀
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း     ၂၁ ၁၅ ၁၅   ၄၉ ၃၄ ၁၇၀
၂၀ မော်တော်ယဉ် နှင့်နောက်တွဲယဉ်         ၁၁   ၂၄   ၄၁ ၁၂   ၁၀၅
၂၁ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး         ၁၃ ၁၁     ၂၈ ၆၃
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၁၁ ၁၄ ၄၀ ၁၅ ၃၀ ၁၄ ၂၂ ၉၈ ၁၇ ၁၀၂ ၄၁ ၉၀ ၅၀၄
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၆   ၂၀ ၂၁ ၄၃ ၈၄ ၁၁၇ ၂၅   ၃၆၅
၂၄ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်/တပ်ဆင် ၂၂၀ ၃၂ ၂၂၉ ၁၇ ၇၃၂ ၃၇၄ ၃၆၄ ၃၃၂ ၁၃၁ ၃၃၉ ၂၀၇ ၆၀၂ ၉၂၁ ၆၄ ၆၂ ၄၆၂၆
  စုစုပေါင်း ၁၉၀၈ ၂၁၇ ၁၁၅၀ ၇၃၀ ၄၇၅၂ ၁၈၉၀ ၃၆၀၂ ၂၉၂၂ ၆၄၁၉ ၂၄၈၆ ၁၁၇၀ ၇၃၅၅ ၄၆၁၀ ၅၁၆၆ ၆၄၆ ၄၅၀၂၃

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ အလိုက် 
 တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ကြီး၊လတ်၊ငယ်စက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်း
            ၃၀.၄.၂၀၂၂
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
ကချင်ပြည်နယ် ၉၉ ၂၂၈ ၁၅၈၇ ၁၉၁၄ ၄.၂၂
ကယားပြည်နယ် ၃၆ ၁၃၆ ၄၂ ၂၁၄ ၀.၄၇
ကရင်ပြည်နယ် ၁၄၉ ၂၂၀ ၇၇၉ ၁၁၄၈ ၂.၅၃
ချင်းပြည်နယ် ၇၅ ၆၄၆ ၇၃၀ ၁.၆၁
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၅၂၀ ၁၃၁၅ ၂၉၉၈ ၄၈၃၃ ၁၀.၆၅
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၂၆၈ ၁၉၈ ၁၄၂၀ ၁၈၈၆ ၄.၁၅
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၆၉၇ ၉၇၄ ၁၉၃၉ ၃၆၁၀ ၇.၉၅
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၄ ၇၀၁ ၂၀၆၃ ၂၉၆၈ ၆.၅၄
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၄၈၇ ၂၄၄၅ ၂၄၅၃ ၆၃၈၅ ၁၄.၀၇
၁၀ မွန်ပြည်နယ် ၂၇၅ ၃၉၇ ၁၈၂၇ ၂၄၉၉ ၅.၅၁
၁၁ ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၀၂ ၁၅၉ ၉၂၂ ၁၁၈၃ ၂.၆၁
၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၃၇၆၉ ၂၄၆၅ ၁၃၁၀ ၇၅၄၄ ၁၆.၆၂
၁၃ ရှမ်းပြည်နယ် ၄၀၉ ၁၁၂၉ ၃၁၃၆ ၄၆၇၄ ၁၀.၃၀
၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၉၅၇ ၆၄၁ ၃၅၆၃ ၅၁၆၁ ၁၁.၃၇
၁၅ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၁၉၇ ၂၀၀ ၂၄၆ ၆၄၃ ၁.၄၂
  စုစုပေါင်း ၉၁၇၈ ၁၁၂၈၃ ၂၄၉၃၁ ၄၅၃၉၂ ၁၀၀.၀၀
 
  ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) ၂၀.၂၂ ၂၄.၈၆ ၅၄.၉၂ ၁၀၀.၀၀  
 
လုပ်ငန်းအုပ်စု (၂၄)စု အရ ကြီး၊လတ်၊ငယ်စက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်း
          ၃၀.၄.၂၀၂၂
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၃၄၇၉ ၅၁၀၃ ၁၄၁၁၉ ၂၂၇၀၁ ၅၀.၀၁၁
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၉၅၇ ၆၆၁ ၁၃ ၁၆၃၁ ၃.၅၉၃
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၆ ၅၂ ၄၁ ၁၃၉ ၀.၃၀၆
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ၁၆၃ ၃၉၆ ၇၁၅ ၁၂၇၄ ၂.၈၀၇
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၈၅၁ ၃၆၃ ၁၁၉ ၁၃၃၃ ၂.၉၃၇
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၆ ၄၀ ၆၃ ၂၂၉ ၀.၅၀၄
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ)ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၇၅ ၆၁၈ ၉၅၅ ၂၁၄၈ ၄.၇၃၂
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ ၁၄၅ ၇၇ ၄၁ ၂၆၃ ၀.၅၇၉
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၅၅ ၂၃၂ ၁၇၅ ၅၆၂ ၁.၂၃၈
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ
 ထုတ်လုပ်ခြင်း
၁၇ ၁၉၂ ၁၀ ၂၁၉ ၀.၄၈၂
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၃၂၉ ၁၆၅ ၁၂၃ ၆၁၇ ၁.၃၅၉
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၂ ၃၆ ၁၂ ၁၀၀ ၀.၂၂၀
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၆၁၃ ၅၇၅ ၂၁၄ ၁၄၀၂ ၃.၀၈၉
၁၄ အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၅၄၈ ၈၀၅ ၅၄၇ ၁၉၀၀ ၄.၁၈၆
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၃၄၅ ၅၁၀ ၁၁၅၁ ၂၀၀၆ ၄.၄၁၉
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်ဇင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု  ၂၆၇ ၄၃၈ ၂၁၄၀ ၂၈၄၅ ၆.၂၆၈
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၄ ၁၅ ၀.၀၃၃
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၇၇ ၁၃ ၃၀ ၁၂၀ ၀.၂၆၄
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၃ ၅၈ ၆၇ ၁၆၈ ၀.၃၇၀
၂၀ မော်တော်ယဉ်နှင့်နောက်တွဲယဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၆၉ ၄၈ ၁၂၁ ၂၃၈ ၀.၅၂၄
၂၁ ‌အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၃၄ ၁၉ ၁၁ ၆၄ ၀.၁၄၁
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၆၄ ၉၄ ၃၅၀ ၅၀၈ ၁.၁၁၉
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၈၄ ၁၆၂ ၁၉၀ ၄၃၆ ၀.၉၆၁
၂၄ စက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တတ်ဆင်ခြင်း ၁၂၅ ၆၂၅ ၃၇၂၄ ၄၄၇၄ ၉.၈၅၆
  စုစုပေါင်း ၉၁၇၈ ၁၁၂၈၃ ၂၄၉၃၁ ၄၅၃၉၂ ၁၀၀.၀၀
  ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) ၂၀.၂၂ ၂၄.၈၆ ၅၄.၉၂ ၁၀၀.၀၀  

 

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်း
                                       ၃၀.၄.၂၀၂၂
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု ကချင်
ပြည်
နယ်
ကယားပြည်
နယ်
ကရင်
ပြည်
နယ်
ချင်း
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း
တိုင်း
ဒေသကြီး
တနင်္သာရီ
တိုင်း
ဒေသကြီး
ပဲခူး
တိုင်းဒေသကြီး
မကွေး
တိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေး
တိုင်းဒေ
သကြီး
မွန်
ပြည်
နယ်
ရခိုင်
ပြည်
နယ်
ရန်ကုန်
တိုင်းဒေ
သကြီး
ရှမ်း
ပြည်
နယ်
ဧရာဝတီ
တိုင်းဒေ
သကြီး
ပြည်
ထောင်စု
နယ်မြေ
စုစုပေါင်း
၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈
အစားအစာအစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၉၈ ၈၁ ၃၇၉ ၆၂၅ ၂၉၂၆ ၉၇၁ ၂၁၆၁ ၁၉၁၅ ၂၁၉၀ ၉၈၇ ၇၉၀ ၁၇၇၁ ၂၄၉၇ ၃၇၂၅ ၃၈၅ ၂၂၇၀၁
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၁ ၄၉ ၁၁၁ ၂၆ ၁၂၄ ၈၃ ၂၇၁ ၈၅ ၁၉ ၄၅၉ ၁၈၂ ၁၀၂ ၅၆ ၁၆၃၁
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ     ၁၈ ၅၄   ၃၃   ၁၃၉
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း       ၁၅၅ ၁၅ ၆၅ ၈၉၅   ၁၁၉ ၁၂ ၁၂၇၄
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၃၅ ၄၇   ၅၂ ၅၇ ၁၂ ၃၇ ၁၅ ၁၀၃၇ ၁၇ ၁၃၃၃
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ        ၁၁   ၁၂ ၃၂ ၇၃     ၉၄     ၂၂၉
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ) ၁၃၅ ၂၈ ၅၁ ၁၆၈ ၈၆ ၃၂၀ ၁၆၆ ၂၉၂ ၁၂၁ ၆၂ ၄၅၇ ၁၄၅ ၇၉ ၃၄ ၂၁၄၈
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ     ၄၀ ၁၃၉ ၅၆   ၂၆၃
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များ           ၅၄   ၄၆၂ ၁၉ ၅၆၂
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်ဇင်ပြီးရေနံစိမ်း        ၁၆၈       ၄၂       ၂၁၉
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်     ၆၅ ၂၄ ၅၄ ၁၄၂ ၂၅ ၁၉ ၁၆၉ ၃၂ ၅၅ ၆၁၇
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း           ၂၁     ၅၂   ၁၀၀
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၁၀ ၅၄   ၃၈ ၁၉ ၄၆ ၁၃ ၁၈၉ ၈၈ ၁၈ ၈၄၄ ၆၀ ၁၂ ၁၀ ၁၄၀၂
၁၄ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ၁၀၇ ၁၈ ၇၆ ၆၄ ၁၃၄ ၈၉ ၉၄ ၇၃ ၅၀၃ ၂၃၂ ၁၀ ၁၆၂ ၂၆၉ ၃၈ ၃၁ ၁၉၀၀
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု - ၁၅၄ ၈၉ ၈၀ ၄၇ ၁၂၃၂ ၄၆ ၂၈ ၂၁၄ ၆၂ ၃၇ ၂၀၀၆
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်စင် ပစ္စည်းများ ၁၃ ၂၀၁ ၁၆၁ ၁၂၁ ၉၆ ၄၂ ၄၂၀   ၅၉၀ ၂၇၆ ၈၇၃ ၄၁ ၂၈၄၅
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်                   ၁၁     ၁၅
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း           ၂၃ ၁၃   ၆၉ ၁၂၀
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း - - ၂၀ ၁၅ ၁၄   ၄၉ ၃၄ ၁၆၈
၂၀ မော်တော်ယဉ် နှင့်နောက်တွဲယဉ်     - - ၁၁   ၁၅၂ - ၄၆ ၁၂ - ၂၃၈
၂၁ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး -     - ၁၃ ၁၁   ၂၈ ၆၄
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၁၁ ၁၅ ၄၀ ၁၅ ၃၀ ၁၄ ၂၂ ၉၉ ၁၇ ၁၀၄ ၄၁ ၉၀ ၅၀၈
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၆   ၂၀ ၁၀၂ ၄၃ ၈၄ ၁၀၈ ၂၄   ၄၃၆
၂၄ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်/တပ်ဆင် ၂၂၁ ၃၂ ၂၂၇ ၁၇ ၇၄၉ ၃၇၄ ၃၆၆ ၃၃၇ ၃၄၃ ၂၀၉ ၅၄၅ ၉၂၉ ၆၂ ၆၂ ၄၄၇၄
  စုစုပေါင်း ၁၉၁၄ ၂၁၄ ၁၁၄၈ ၇၃၀ ၄၈၃၃ ၁၈၈၆ ၃၆၁၀ ၂၉၆၈ ၆၃၈၅ ၂၄၉၉ ၁၁၈၃ ၇၅၄၄ ၄၆၇၄ ၅၁၆၁ ၆၄၃ ၄၅၃၉၂

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

            ၃၁.၃.၂၀၂၂
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
ကချင်ပြည်နယ် ၉၉ ၂၂၈ ၁၅၇၉ ၁၉၀၆ ၄.၁၆
ကယားပြည်နယ် ၃၆ ၁၃၆ ၄၂ ၂၁၄ ၀.၄၇
ကရင်ပြည်နယ် ၁၅၂ ၂၃၇ ၈၁၀ ၁၁၉၉ ၂.၆၂
ချင်းပြည်နယ် ၇၅ ၆၄၆ ၇၃၀ ၁.၅၉
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၅၂၈ ၁၃၃၃ ၃၀၁၈ ၄၈၇၉ ၁၀.၆၅
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၂၆၈ ၁၉၈ ၁၄၁၉ ၁၈၈၅ ၄.၁၁
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၇၀၀ ၉၇၇ ၁၉၆၉ ၃၆၄၆ ၇.၉၆
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၅ ၇၀၃ ၂၁၂၉ ၃၀၃၇ ၆.၆၃
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၄၈၃ ၂၄၂၈ ၂၄၄၇ ၆၃၅၈ ၁၃.၈၈
၁၀ မွန်ပြည်နယ် ၂၇၃ ၃၉၄ ၁၈၂၂ ၂၄၈၉ ၅.၄၃
၁၁ ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၀၀ ၁၅၈ ၉၄၂ ၁၂၀၀ ၂.၆၂
၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၃၈၂၅ ၂၅၄၁ ၁၄၆၇ ၇၈၃၃ ၁၇.၁၀
၁၃ ရှမ်းပြည်နယ် ၄၀၆ ၁၁၂၄ ၃၁၂၂ ၄၆၅၂ ၁၀.၁၅
၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၉၅၃ ၆၃၂ ၃၅၆၀ ၅၁၄၅ ၁၁.၂၃
၁၅ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၁၉၄ ၁၉၉ ၂၄၆ ၆၃၉ ၁.၃၉
  စုစုပေါင်း ၉၂၃၁ ၁၁၃၆၃ ၂၅၂၁၈ ၄၅၈၁၂ ၁၀၀.၀၀
 
  ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) ၂၀.၁၅ ၂၄.၈၀ ၅၅.၀၅ ၁၀၀.၀၀  
 

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၂၄)ခုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

          ၃၁.၃.၂၀၂၂
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၃၅၂၄ ၅၁၄၇ ၁၄၃၇၄ ၂၃၀၄၅ ၅၀.၃၀၃
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၉၅၇ ၆၆၃ ၁၃ ၁၆၃၃ ၃.၅၆၅
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၆ ၅၀ ၃၈ ၁၃၄ ၀.၂၉၂
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ၁၆၄ ၃၉၅ ၇၁၅ ၁၂၇၄ ၂.၇၈၁
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၈၅၉ ၃၇၅ ၁၂၀ ၁၃၅၄ ၂.၉၅၆
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၆ ၄၀ ၆၃ ၂၂၉ ၀.၅၀၀
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ)ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၈၁ ၆၁၉ ၉၅၅ ၂၁၅၅ ၄.၇၀၄
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ ၁၄၆ ၇၈ ၄၃ ၂၆၇ ၀.၅၈၃
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၅၇ ၂၃၇ ၁၇၅ ၅၆၉ ၁.၂၄၂
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ
 ထုတ်လုပ်ခြင်း
၁၈ ၁၉၁ ၁၀ ၂၁၉ ၀.၄၇၈
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၃၂၁ ၁၆၃ ၁၂၆ ၆၁၀ ၁.၃၃၂
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၂ ၃၆ ၁၂ ၁၀၀ ၀.၂၁၈
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၆၁၄ ၅၇၇ ၂၁၄ ၁၄၀၅ ၃.၀၆၇
၁၄ အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၅၄၅ ၈၁၄ ၅၄၅ ၁၉၀၄ ၄.၁၅၆
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၃၄၃ ၅၀၀ ၁၀၈၁ ၁၉၂၄ ၄.၂၀၀
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်ဇင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု  ၂၆၉ ၄၅၅ ၂၂၂၇ ၂၉၅၁ ၆.၄၄၂
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၄ ၁၅ ၀.၀၃၃
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၇၇ ၁၃ ၃၀ ၁၂၀ ၀.၂၆၂
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၆ ၁၀၁ ၃၂၇ ၄၇၄ ၁.၀၃၅
၂၀ မော်တော်ယဉ်နှင့်နောက်တွဲယဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၆၇ ၅၂ ၁၉၀ ၃၀၉ ၀.၆၇၄
၂၁ ‌အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၃၆ ၂၀ ၁၅ ၇၁ ၀.၁၅၅
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၆၄ ၉၅ ၃၅၀ ၅၀၉ ၁.၁၁၁
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၈၄ ၁၆၀ ၁၉၄ ၄၃၈ ၀.၉၅၆
၂၄ စက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တတ်ဆင်ခြင်း ၁၂၁ ၅၈၁ ၃၄၀၁ ၄၁၀၃ ၈.၉၅၆
  စုစုပေါင်း ၉၂၃၁ ၁၁၃၆၃ ၂၅၂၁၈ ၄၅၈၁၂ ၁၀၀.၀၀
  ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) ၂၀.၁၅ ၂၄.၈၀ ၅၅.၀၅ ၁၀၀.၀၀  

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

                                       ၃၁.၃.၂၀၂၂
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု ကချင်
ပြည်
နယ်
ကယားပြည်
နယ်
ကရင်
ပြည်
နယ်
ချင်း
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း
တိုင်း
ဒေသကြီး
တနင်္သာရီ
တိုင်း
ဒေသကြီး
ပဲခူး
တိုင်းဒေသကြီး
မကွေး
တိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေး
တိုင်းဒေ
သကြီး
မွန်
ပြည်
နယ်
ရခိုင်
ပြည်
နယ်
ရန်ကုန်
တိုင်းဒေ
သကြီး
ရှမ်း
ပြည်
နယ်
ဧရာဝတီ
တိုင်းဒေ
သကြီး
ပြည်
ထောင်စု
နယ်မြေ
စုစုပေါင်း
၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈
အစားအစာအစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၉၂ ၈၁ ၃၉၄ ၆၂၅ ၂၉၅၈ ၉၇၂ ၂၁၈၇ ၁၉၆၅ ၂၁၈၀ ၉၈၆ ၈၁၀ ၂၀၁၄ ၂၄၈၄ ၃၇၁၄ ၃၈၃ ၂၃၀၄၅
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၁ ၄၉ ၁၁၁ ၂၆ ၁၂၅ ၈၃ ၂၇၁ ၈၅ ၁၉ ၄၆၀ ၁၈၂ ၁၀၂ ၅၆ ၁၆၃၃
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ       ၁၈ ၅၄   ၃၃   ၁၃၄
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း       ၁၅၈ ၁၆ ၆၈ ၈၈၉   ၁၁၈ ၁၂ ၁၂၇၄
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၃၅ ၄၇   ၅၅ ၅၈ ၁၂ ၃၇ ၁၅ ၁၀၅၄ ၁၇ ၁၃၅၄
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ        ၁၁   ၁၂ ၃၂ ၇၃     ၉၄     ၂၂၉
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ) ၁၃၃ ၂၈ ၅၅ ၁၆၉ ၈၆ ၃၁၅ ၁၆၉ ၂၉၁ ၁၂၁ ၆၂ ၄၆၃ ၁၄၅ ၈၀ ၃၄ ၂၁၅၅
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ     ၁၀ ၄၀ ၁၄၂ ၅၆   ၂၆၇
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များ           ၅၄   ၄၆၉ ၁၉ ၅၆၉
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်ဇင်ပြီးရေနံစိမ်း        ၁၆၈     ၄၁       ၂၁၉
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်     ၆၆ ၂၄ ၅၆ ၁၄၂ ၂၄ ၁၇ ၁၆၈ ၃၁ ၄၉ ၆၁၀
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း           ၂၁     ၅၂   ၁၀၀
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၁၀ ၅၄   ၃၈ ၂၀ ၄၆ ၁၄ ၁၈၈ ၈၈ ၁၈ ၈၄၆ ၆၀ ၁၂ ၁၀ ၁၄၀၅
၁၄ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ၁၀၇ ၁၈ ၈၅ ၆၄ ၁၃၄ ၈၉ ၉၇ ၇၅ ၄၉၉ ၂၂၉ ၁၆၃ ၂၆၆ ၃၈ ၃၁ ၁၉၀၄
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု - ၁၅၅ ၈၀ ၄၇ ၁၂၂၉ ၄၆ ၂၈ ၂၁၈ ၆၁ ၃၇ ၁၉၂၅
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်စင် ပစ္စည်းများ ၁၃ ၂၁၂ ၂၄၉ ၁၂၀ ၁၀၁ ၄၂ ၄၁၇   ၅၉၃ ၂၇၆ ၈၇၆ ၄၀ ၂၉၅၀
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်                   ၁၁     ၁၅
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း           ၂၃ ၁၃   ၆၉ ၁၂၀
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း - - ၂၂ ၃၀၇ ၁၅ ၁၄   ၄၉ ၃၄ ၁၃ ၄၈၄
၂၀ မော်တော်ယဉ် နှင့်နောက်တွဲယဉ်     ၇၈ - ၁၀ - ၁၁   ၁၅၀ - ၄၅ ၁၂ - ၃၀၉
၂၁ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး -   - ၁၅ ၁၁   ၂၈ ၇၁
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၁၁ ၁၅ ၄၀ ၁၅ ၃၀ ၁၄ ၂၂ ၉၉ ၁၇ ၁၀၅ ၄၁ ၉၀ ၅၀၉
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၆   ၂၀ ၁၀၇ ၄၃ ၈၄ ၁၀၉ ၂၅   ၄၃၈
၂၄ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်/တပ်ဆင် ၂၂၁ ၃၂ ၁၆၁ ၁၇ ၇၅၁ ၆၅ ၃၇၁ ၃၄၀ ၃၄၂ ၂၀၉ ၅၄၈ ၉၂၅ ၅၉ ၅၀ ၄၀၉၃
  စုစုပေါင်း ၁၉၀၆ ၂၁၄ ၁၁၉၉ ၇၃၀ ၄၈၇၉ ၁၈၈၅ ၃၆၄၆ ၃၀၃၇ ၆၃၅၈ ၂၄၈၉ ၁၂၀၀ ၇၈၃၃ ၄၆၅၂ ၅၁၄၅ ၆၃၉ ၄၅၈၁၂

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

            ၂၈.၂.၂၀၂၂
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
ကချင်ပြည်နယ် ၉၉ ၂၂၈ ၁၅၇၅ ၁၉၀၂ ၄.၁၉
ကယားပြည်နယ် ၃၆ ၁၃၆ ၄၂ ၂၁၄ ၀.၄၇
ကရင်ပြည်နယ် ၁၅၀ ၂၂၆ ၇၉၈ ၁၁၇၄ ၂.၅၉
ချင်းပြည်နယ် ၇၅ ၆၄၆ ၇၃၀ ၁.၆၁
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၅၁၈ ၁၃၂၃ ၂၉၉၁ ၄၈၃၂ ၁၀.၆၄
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၂၅၇ ၁၉၈ ၁၄၁၇ ၁၈၇၂ ၄.၁၂
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၆၈၇ ၉၆၅ ၁၉၅၉ ၃၆၁၁ ၇.၉၅
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၃ ၆၉၆ ၂၁၂၀ ၃၀၁၉ ၆.၆၅
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၄၇၀ ၂၄၀၂ ၂၄၃၇ ၆၃၀၉ ၁၃.၉၀
၁၀ မွန်ပြည်နယ် ၂၇၃ ၃၉၀ ၁၈၀၆ ၂၄၆၉ ၅.၄၄
၁၁ ရခိုင်ပြည်နယ် ၉၂ ၁၅၀ ၉၂၈ ၁၁၇၀ ၂.၅၈
၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၃၇၇၇ ၂၅၁၀ ၁၄၅၄ ၇၇၄၁ ၁၇.၀၅
၁၃ ရှမ်းပြည်နယ် ၄၀၄ ၁၁၁၁ ၃၀၉၀ ၄၆၀၅ ၁၀.၁၄
၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၉၃၃ ၆၃၀ ၃၅၅၁ ၅၁၁၄ ၁၁.၂၆
၁၅ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၁၉၂ ၁၉၉ ၂၄၆ ၆၃၇ ၁.၄၀
  စုစုပေါင်း ၉၁၀၀ ၁၁၂၃၉ ၂၅၀၆၀ ၄၅၃၉၉ ၁၀၀.၀၀
 
  ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) ၂၀.၀၄ ၂၄.၇၆ ၅၅.၂၀ ၁၀၀.၀၀  
 

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

          ၂၈.၂.၂၀၂၂
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၃၄၇၅ ၅၁၀၁ ၁၄၂၈၇ ၂၂၈၆၃ ၅၀.၃၆၀
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၉၄၉ ၆၅၀ ၁၃ ၁၆၁၂ ၃.၅၅၁
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၆ ၅၀ ၃၈ ၁၃၄ ၀.၂၉၅
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ၁၅၂ ၃၈၀ ၇၁၀ ၁၂၄၂ ၂.၇၃၆
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၈၄၈ ၃၈၄ ၁၂၀ ၁၃၅၂ ၂.၉၇၈
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၃၆ ၄၀ ၆၃ ၂၃၉ ၀.၅၂၆
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ)ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၇၈ ၆၀၈ ၉၅၂ ၂၁၃၈ ၄.၇၀၉
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ ၁၅၇ ၈၄ ၄၆ ၂၈၇ ၀.၆၃၂
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၄၁ ၂၂၈ ၁၇၁ ၅၄၀ ၁.၁၈၉
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ
 ထုတ်လုပ်ခြင်း
၂၀ ၁၉၁ ၁၀ ၂၂၁ ၀.၄၈၇
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၈၈ ၁၆၃ ၁၂၀ ၅၇၁ ၁.၂၅၈
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၅ ၃၇ ၁၅ ၁၀၇ ၀.၂၃၆
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၆၀၃ ၅၅၇ ၂၀၄ ၁၃၆၄ ၃.၀၀၄
၁၄ အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၅၃၈ ၇၉၄ ၅၄၃ ၁၈၇၅ ၄.၁၃၀
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၄၀၉ ၆၃၃ ၁၄၆၅ ၂၅၀၇ ၅.၅၂၂
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်ဇင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု  ၂၀၂ ၃၂၀ ၁၈၅၄ ၂၃၇၆ ၅.၂၃၄
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၃ ၁၄ ၀.၀၃၁
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၈၀ ၁၅ ၃၀ ၁၂၅ ၀.၂၇၅
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၉ ၁၀၇ ၃၃၃ ၄၈၉ ၁.၀၇၇
၂၀ မော်တော်ယဉ်နှင့်နောက်တွဲယဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၆၄ ၅၃ ၁၈၉ ၃၀၆ ၀.၆၇၄
၂၁ ‌အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၀ ၂၆ ၁၅ ၈၁ ၀.၁၇၈
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၆၁ ၉၅ ၃၄၉ ၅၀၅ ၁.၁၁၂
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၈၂ ၁၅၈ ၁၉၁ ၄၃၁ ၀.၉၄၉
၂၄ စက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တတ်ဆင်ခြင်း ၁၁၄ ၅၆၄ ၃၃၄၂ ၄၀၂၀ ၈.၈၅၅
  စုစုပေါင်း ၉၁၀၀ ၁၁၂၃၉ ၂၅၀၆၀ ၄၅၃၉၉ ၁၀၀.၀၀
  ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%) ၂၀.၀၄ ၂၄.၇၆ ၅၅.၂၀ ၁၀၀.၀၀  

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

                                  ၂၈.၂.၂၀၂၂
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု ကချင်
ပြည်
နယ်
ကယားပြည်
နယ်
ကရင်
ပြည်
နယ်
ချင်း
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း
တိုင်း
ဒေသကြီး
တနင်္သာရီ
တိုင်း
ဒေသကြီး
ပဲခူး
တိုင်းဒေသကြီး
မကွေး
တိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေး
တိုင်းဒေ
သကြီး
မွန်
ပြည်
နယ်
ရခိုင်
ပြည်
နယ်
ရန်ကုန်
တိုင်းဒေ
သကြီး
ရှမ်း
ပြည်
နယ်
ဧရာဝတီ
တိုင်းဒေ
သကြီး
ပြည်
ထောင်စု
နယ်မြေ
စုစုပေါင်း
၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈
အစားအစာအစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၈၉ ၈၁ ၃၈၈ ၆၂၅ ၂၉၃၃ ၉၆၇ ၂၁၆၉ ၁၉၅၇ ၂၁၆၆ ၉၈၂ ၇၉၅ ၁၉၇၈ ၂၄၅၀ ၃၇၀၀ ၃၈၃ ၂၂၈၆၃
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၁ ၄၈ ၁၀၆ ၂၆ ၁၂၂ ၈၂ ၂၆၉ ၈၂ ၁၉ ၄၅၆ ၁၈၂ ၁၀၀ ၅၆ ၁၆၁၂
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ       ၁၈ ၅၄   ၃၃   ၁၃၄
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း       ၁၅၇ ၁၆ ၆၈ ၈၈၃   ၉၃ ၁၂ ၁၂၄၂
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၃၅ ၄၇   ၅၅ ၅၆ ၁၂ ၃၇ ၁၅ ၁၀၅၄ ၁၇ ၁၃၅၂
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ        ၁၁   ၁၂ ၃၂ ၇၃     ၁၀၄     ၂၃၉
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ) ၁၃၃ ၂၈ ၅၄ ၁၆၉ ၈၅ ၃၁၂ ၁၆၉ ၂၈၉ ၁၂၁ ၆၁ ၄၅၅ ၁၄၄ ၈၀ ၃၄ ၂၁၃၈
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ     ၁၀ ၄၀ ၁၆၂ ၅၆   ၂၈၇
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များ           ၅၄   ၄၄၁ ၁၉ ၅၄၀
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်ဇင်ပြီးရေနံစိမ်း        ၁၆၇     ၄၁     ၂၂၁
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်     ၆၂ ၂၀ ၅၀ ၁၃၉ ၂၄ ၁၇၅ ၂၈ ၃၇ ၅၇၁
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း           ၂၁     ၅၉   ၁၀၇
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၁၀ ၅၀   ၃၅ ၂၀ ၄၆ ၁၄ ၁၈၆ ၈၇ ၁၇ ၈၁၇ ၅၉ ၁၂ ၁၀ ၁၃၆၄
၁၄ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ၁၀၆ ၁၈ ၈၁ ၆၄ ၁၃၂ ၈၉ ၉၇ ၇၅ ၄၈၄ ၂၂၉ ၁၆၃ ၂၆၃ ၃၅ ၃၀ ၁၈၇၅
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု - ၁၆၀ ၈၀ ၄၇ ၁၂၂၅ ၃၈၄ ၂၇ ၄၆၂ ၆၁ ၃၇ ၂၅၀၇
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်စင် ပစ္စည်းများ ၁၃ ၂၁၀ ၂၄၉ ၁၁၇ ၁၀၁ ၄၂ ၇၀   ၃၇၂ ၂၇၅ ၈၇၆ ၄၀ ၂၃၇၆
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်                   ၁၀     ၁၄
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း           ၂၃ ၁၃   ၇၄ ၁၂၅
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း - - ၂၁ ၃၀၇ ၁၅ ၁၄   ၅၅ ၃၄ ၁၃ ၄၈၉
၂၀ မော်တော်ယဉ် နှင့်နောက်တွဲယဉ်     ၇၈ - ၁၀ - ၁၁   ၁၅၀ - ၄၂ ၁၂ - ၃၀၆
၂၁ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး -   - ၁၅ ၁၁   ၃၈ ၈၁
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၁၁ ၁၅ ၄၀ ၁၄ ၂၉ ၁၄ ၂၂ ၉၉ ၁၇ ၁၀၃ ၄၁ ၉၀ ၅၀၅
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၆   ၂၀ ၁၀၆ ၄၂ ၈၄ ၁၀၇ ၂၄   ၄၃၁
၂၄ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်/တပ်ဆင် ၂၂၁ ၃၂ ၁၅၅ ၁၇ ၇၄၂ ၆၄ ၃၇၀ ၃၃၈ ၃၄၀ ၂၀၆ ၅၀၄ ၉၂၁ ၅၉ ၅၀ ၄၀၂၀
  စုစုပေါင်း ၁၉၀၂ ၂၁၄ ၁၁၇၄ ၇၃၀ ၄၈၃၂ ၁၈၇၂ ၃၆၁၁ ၃၀၁၉ ၆၃၀၉ ၂၄၆၉ ၁၁၇၀ ၇၇၄၁ ၄၆၀၅ ၅၁၁၄ ၆၃၇ ၄၅၃၉၉

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

            ၃၁.၁.၂၀၂၂
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
ကချင်ပြည်နယ် ၉၇ ၂၂၈ ၁၅၇၂ ၁၈၉၇ ၃.၉၀
ကယားပြည်နယ် ၅၃ ၄၀၁ ၁၅၆ ၆၁၀ ၁.၂၅
ကရင်ပြည်နယ် ၁၄၈ ၂၃၁ ၈၃၁ ၁၂၁၀ ၂.၄၈
ချင်းပြည်နယ် ၇၅ ၆၄၆ ၇၃၀ ၁.၅၀
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၅၃၁ ၁၃၉၈ ၃၂၉၄ ၅၂၂၃ ၁၀.၇၃
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၂၅၃ ၁၉၈ ၁၄၁၆ ၁၈၆၇ ၃.၈၃
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၇၀၈ ၁၀၉၅ ၂၂၈၈ ၄၀၉၁ ၈.၄၀
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၂ ၆၉၈ ၂၁၉၇ ၃၀၉၇ ၆.၃၆
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၇၁၁ ၂၉၈၉ ၃၄၇၇ ၈၁၇၇ ၁၆.၇၉
၁၀ မွန်ပြည်နယ် ၂၆၉ ၃၈၆ ၁၈၃၆ ၂၄၉၁ ၅.၁၂
၁၁ ရခိုင်ပြည်နယ် ၈၅ ၁၅၀ ၉၃၆ ၁၁၇၁ ၂.၄၀
၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၃၇၅၄ ၂၄၈၉ ၁၄၄၉ ၇၆၉၂ ၁၅.၈၀
၁၃ ရှမ်းပြည်နယ် ၄၀၇ ၁၁၃၁ ၃၁၁၆ ၄၆၅၄ ၉.၅၆
၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၉၂၃ ၆၃၃ ၃၅၉၂ ၅၁၄၈ ၁၀.၅၇
၁၅ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၁၉၁ ၁၉၈ ၂၄၇ ၆၃၆ ၁.၃၁
  စုစုပေါင်း ၉၃၄၁ ၁၂၃၀၀ ၂၇၀၅၃ ၄၈၆၉၄ ၁၀၀.၀၀
 

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

          ၃၁.၁.၂၀၂၂
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၃၅၇၀ ၅၅၇၂ ၁၅၀၆၄ ၂၄၂၀၆ ၄၉.၇၁၀
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၉၆၇ ၆၆၁ ၁၄ ၁၆၄၂ ၃.၃၇၂
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၈ ၅၃ ၄၀ ၁၄၁ ၀.၂၉၀
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ၁၆၄ ၄၇၄ ၁၀၄၅ ၁၆၈၃ ၃.၄၅၆
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၈၅၀ ၄၁၆ ၁၂၆ ၁၃၉၂ ၂.၈၅၉
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၃၇ ၄၁ ၆၉ ၂၄၇ ၀.၅၀၇
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ)ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၉၈ ၆၅၀ ၁၀၀၄ ၂၂၅၂ ၄.၆၂၅
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ ၁၆၁ ၉၀ ၄၉ ၃၀၀ ၀.၆၁၆
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၄၇ ၂၄၀ ၁၇၉ ၅၆၆ ၁.၁၆၂
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ
 ထုတ်လုပ်ခြင်း
၂၁ ၁၉၃ ၁၃ ၂၂၇ ၀.၄၆၆
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၆၇ ၁၆၂ ၁၃၁ ၅၆၀ ၁.၁၅၀
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၆ ၃၉ ၁၅ ၁၁၀ ၀.၂၂၆
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၆၁၅ ၅၇၀ ၂၂၀ ၁၄၀၅ ၂.၈၈၅
၁၄ အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၅၈၆ ၉၁၄ ၅၇၆ ၂၀၇၆ ၄.၂၆၃
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၄၃၇ ၇၂၁ ၁၈၂၁ ၂၉၇၉ ၆.၁၁၈
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်ဇင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု  ၂၀၉ ၃၇၆ ၂၁၁၇ ၂၇၀၂ ၅.၅၄၉
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၃ ၁၄ ၀.၀၂၉
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၈၀ ၂၀ ၃၃ ၁၃၃ ၀.၂၇၃
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၀ ၁၁၆ ၃၆၃ ၅၂၉ ၁.၀၈၆
၂၀ မော်တော်ယဉ်နှင့်နောက်တွဲယဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၆၅ ၆၆ ၂၃၈ ၃၆၉ ၀.၇၅၈
၂၁ ‌အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၀ ၂၇ ၁၈ ၈၅ ၀.၁၇၅
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၆၄ ၁၁၅ ၃၇၆ ၅၅၅ ၁.၁၄၀
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၈၂ ၁၆၇ ၂၁၁ ၄၆၀ ၀.၉၄၅
၂၄ စက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တတ်ဆင်ခြင်း ၁၁၄ ၆၁၆ ၃၃၃၁ ၄၀၆၁ ၈.၃၄၀
  စုစုပေါင်း ၉၃၄၁ ၁၂၃၀၀ ၂၇၀၅၃ ၄၈၆၉၄ ၁၀၀.၀၀

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

                                  ၃၁.၁.၂၀၂၂
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု ကချင်
ပြည်
နယ်
ကယားပြည်
နယ်
ကရင်
ပြည်
နယ်
ချင်း
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း
တိုင်း
ဒေသကြီး
တနင်္သာရီ
တိုင်း
ဒေသကြီး
ပဲခူး
တိုင်းဒေသကြီး
မကွေး
တိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေး
တိုင်းဒေ
သကြီး
မွန်
ပြည်
နယ်
ရခိုင်
ပြည်
နယ်
ရန်ကုန်
တိုင်းဒေ
သကြီး
ရှမ်း
ပြည်
နယ်
ဧရာဝတီ
တိုင်းဒေ
သကြီး
ပြည်
ထောင်စု
နယ်မြေ
စုစုပေါင်း
၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈
အစားအစာအစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၈၆ ၂၄၈ ၄၀၁ ၆၂၅ ၃၂၁၉ ၉၆၃ ၂၄၄၅ ၂၀၂၁ ၂၆၅၅ ၉၉၁ ၈၀၁ ၁၉၆၄ ၂၄၆၉ ၃၇၃၆ ၃၈၂ ၂၄၂၀၆
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၁ ၁၆ ၄၆ ၁၀၈ ၂၆ ၁၂၉ ၈၂ ၂၈၆ ၈၂ ၁၉ ၄၅၃ ၁၈၅ ၉၉ ၅၆ ၁၆၄၂
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ       ၁၉ ၆၀   ၃၃   ၁၄၁
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း       ၁၇၃ ၁၆ ၆၉ ၁၃၀၆   ၉၃ ၁၀ ၁၁ ၁၆၈၃
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၃၅ ၂၉ ၄၇   ၅၉ ၆၁ ၁၂ ၅၁ ၁၅ ၁၀၅၁ ၁၅ ၁၃၉၂
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ        ၁၁   ၁၂ ၃၄ ၈၁     ၁၀၂     ၂၄၇
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ) ၁၃၃ ၄၈ ၅၅ ၁၇၂ ၈၅ ၃၃၄ ၁၇၂ ၃၆၀ ၁၁၇ ၆၁ ၄၅၃ ၁၄၄ ၈၀ ၃၄ ၂၂၅၂
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ     ၁၀ ၄၉ ၁၆၁ ၅၇   ၃၀၀
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များ       ၁၀   ၇၇   ၄၄၀ ၁၈ ၅၆၆
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်ဇင်ပြီးရေနံစိမ်း        ၁၇၁     ၄၃     ၂၂၇
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်   ၆၃ ၁၆ ၄၅ ၁၅၅ ၂၄ ၁၆၉ ၂၇ ၃၃ ၅၆၀
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း         ၂၄     ၅၈   ၁၁၀
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၁၀ ၅၀   ၃၅ ၂၀ ၅၃ ၁၄ ၂၂၆ ၈၇ ၁၇ ၈၁၀ ၅၉ ၁၂ ၁၀ ၁၄၀၅
၁၄ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ၁၀၆ ၄၃ ၈၆ ၆၄ ၁၃၇ ၈၈ ၁၃၂ ၇၇ ၆၁၅ ၂၃၀ ၁၆၁ ၂၆၃ ၃၅ ၃၀ ၂၀၇၆
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု - ၁၆၂ ၁၀၀ ၄၆ ၁၆၇၅ ၃၈၂ ၂၈ ၄၆၁ ၆၀ ၃၈ ၂၉၇၉
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်စင် ပစ္စည်းများ ၆၂ ၂၁၉ ၂၄၈ ၁၂၃ ၁၀၃ ၇၅ ၈၁   ၃၆၉ ၄၉၃ ၈၇၈ ၄၀ ၂၇၀၂
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်                   ၁၀     ၁၄
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း           ၃၂ ၁၃   ၇၃ ၁၃၃
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း - - ၂၃ ၃၁၁ ၁၇ ၄၅   ၅၅ ၃၃ ၁၃ ၅၂၉
၂၀ မော်တော်ယဉ် နှင့်နောက်တွဲယဉ်     ၇၉ - ၁၀ - ၁၁   ၂၁၂ - ၄၂ ၁၂ - ၃၆၉
၂၁ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး -   - ၁၅ ၁၂   ၃၈ ၈၅
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၁၁ ၃၄ ၄၄ ၁၄ ၂၉ ၁၇ ၃၅ ၁၀၇ ၁၇ ၁၀၃ ၄၁ ၉၃ ၅၅၅
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၆   ၂၃ ၁၂၆ ၄၂ ၉၂ ၁၀၆ ၂၄   ၄၆၀
၂၄ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်/တပ်ဆင် ၂၂၁ ၁၀၈ ၁၆၀ ၁၇ ၈၀၃ ၆၁ ၄၄၃ ၃၄၈ ၁၀ ၃၄၁ ၂၀၇ ၅၀၃ ၇၂၉ ၆၀ ၅၀ ၄၀၆၁
  စုစုပေါင်း ၁၈၉၇ ၆၁၀ ၁၂၁၀ ၇၃၀ ၅၂၂၃ ၁၈၆၇ ၄၀၉၁ ၃၀၉၇ ၈၁၇၇ ၂၄၉၁ ၁၁၇၁ ၇၆၉၂ ၄၆၅၄ ၅၁၄၈ ၆၃၆ ၄၈၆၉၄

 

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

          ၃၁.၁၂.၂၀၂၁
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၃၅၇၃ ၅၆၁၀ ၁၅၅၆၅ ၂၄၇၄၈ ၅၀.၀၉၈
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၉၆၁ ၆၅၇ ၁၄ ၁၆၃၂ ၃.၃၀၄
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၇ ၅၄ ၄၁ ၁၄၂ ၀.၂၈၇
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ၃၂၄ ၅၁၇ ၁၀၄၀ ၁၈၈၁ ၃.၈၀၈
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၆၉၃ ၃၇၂ ၁၂၂ ၁၁၈၇ ၂.၄၀၃
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၄၀ ၄၈ ၇၄ ၂၆၂ ၀.၅၃၀
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ)ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၉၃ ၆၅၁ ၁၀၂၇ ၂၂၇၁ ၄.၅၉၇
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ ၁၆၈ ၉၀ ၄၉ ၃၀၇ ၀.၆၂၁
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၂ ၂၃၇ ၁၇၉ ၅၃၈ ၁.၀၈၉
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ
 ထုတ်လုပ်ခြင်း
၂၃ ၁၉၄ ၁၃ ၂၃၀ ၀.၄၆၆
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၆၂ ၁၅၃ ၁၁၁ ၅၂၆ ၁.၀၆၅
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၇ ၄၂ ၁၉ ၁၁၈ ၀.၂၃၉
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၆၀၅ ၅၅၉ ၂၂၆ ၁၃၉၀ ၂.၈၁၄
၁၄ အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၅၈၈ ၈၈၆ ၅၈၄ ၂၀၅၈ ၄.၁၆၆
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၄၇၄ ၇၈၂ ၁၉၁၇ ၃၁၇၃ ၆.၄၂၃
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်ဇင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု  ၁၄၃ ၂၃၉ ၁၀၀၂ ၁၃၈၄ ၂.၈၀၂
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၅ b v၀ ၁၆ ၀.၀၃၂
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၇၅ ၂၀ ၃၃ ၁၂၈ ၀.၂၅၉
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၈ ၁၂၈ ၃၈၅ ၅၇၁ ၁.၁၅၆
၂၀ မော်တော်ယဉ်နှင့်နောက်တွဲယဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၆၅ ၅၇ ၂၃၇ ၃၅၉ ၀.၇၂၇
၂၁ ‌အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၅ ၃၉ ၁၈ ၁၀၂ ၀.၂၀၆
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၅၉ ၁၁၄ ၃၈၂ ၅၅၅ ၁.၁၂၄
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၇၉ ၁၆၄ ၂၆၉ ၅၁၂ ၁.၀၃၆
၂၄ စက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တတ်ဆင်ခြင်း ၁၃၇ ၇၀၃ ၄၄၆၉ ၅၃၀၉ ၁၀.၇၄၇
  စုစုပေါင်း ၉၃၀၆ ၁၂၃၁၇ ၂၇၇၇၆ ၄၉၃၉၉ ၁၀၀.၀၀

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

                                  ၃၁.၁၂.၂၀၂၁
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု ကချင်
ပြည်
နယ်
ကယားပြည်
နယ်
ကရင်
ပြည်
နယ်
ချင်း
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း
တိုင်း
ဒေသကြီး
တနင်္သာရီ
တိုင်း
ဒေသကြီး
ပဲခူး
တိုင်းဒေသကြီး
မကွေး
တိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေး
တိုင်းဒေ
သကြီး
မွန်
ပြည်
နယ်
ရခိုင်
ပြည်
နယ်
ရန်ကုန်
တိုင်းဒေ
သကြီး
ရှမ်း
ပြည်
နယ်
ဧရာဝတီ
တိုင်းဒေ
သကြီး
ပြည်
ထောင်စု
နယ်မြေ
စုစုပေါင်း
၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈
အစားအစာအစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၈၂ ၂၄၈ ၄၀၃ ၆၂၅ ၃၂၂၅ ၉၆၁ ၂၅၆၃ ၂၀၈၅ ၂၆၄၈ ၁၀၀၀ ၈၀၅ ၁၉၅၀ ၂၄၇၈ ၄၀၈၆ ၃၈၉ ၂၄၇၄၈
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၁ ၁၆ ၄၇ ၁၀၇ ၂၅ ၁၂၇ ၈၆ ၂၈၆ ၈၁ ၁၉ ၄၄၅ ၁၈၄ ၉၈ ၅၆ ၁၆၃၂
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ       ၁၉ ၁၀ ၆၀   ၃၄   ၁၄၂
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း       ၁၇၄ ၁၆ ၆၉ ၁၃၀၅   ၂၉၈ ၁၀ ၁၈၈၁
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၃၅ ၂၉ ၄၈   ၅၉ ၆၁ ၁၂ ၅၁ ၁၆ ၈၄၈ ၁၁ ၁၁၈၇
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ        ၁၁   ၁၂ ၃၆ ၈၁     ၁၁၅     ၂၆၂
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ) ၁၃၃ ၄၈ ၅၅ ၁၇၁ ၈၅ ၃၅၀ ၁၇၅ ၃၆၀ ၁၂၁ ၆၁ ၄၄၇ ၁၄၃ ၈၂ ၃၆ ၂၂၇၁
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ     ၁၀ ၄၉ ၁၆၇ ၅၇   ၃၀၇
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များ       ၁၀   ၇၇   ၄၁၂ ၁၈ ၅၃၈
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်ဇင်ပြီးရေနံစိမ်း        ၁၇၁     ၄၃     ၂၃၀
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်   ၆၂ ၁၆ ၄၆ ၁၅၃ ၂၄ ၁၆၆ ၂၈ ၅၂၆
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း       ၂၄     ၆၂ ၁၀   ၁၁၈
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၁၀ ၅၂   ၃၆ ၂၀ ၅၃ ၁၄ ၂၂၅ ၈၈ ၁၇ ၇၉၂ ၅၈ ၁၃ ၁၀ ၁၃၉၀
၁၄ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ၁၀၆ ၄၃ ၉၁ ၆၄ ၁၃၇ ၈၉ ၁၃၂ ၈၀ ၅၉၁ ၂၃၄ ၁၇၄ ၂၄၃ ၃၆ ၂၉ ၂၀၅၈
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု - ၁၆၃ ၁၀၆ ၄၉ ၁၆၇၁ ၄၀၀ ၂၉ ၆၀၉ ၅၉ ၆၀ ၃၁၇၃
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်စင် ပစ္စည်းများ ၆၂ ၂၁၈ ၂၅၂ ၁၂၄ ၁၀၉ ၇၅ ၇၃   ၉၅ ၃၀၆ ၁၇ ၄၂ ၁၃၈၄
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်                   ၁၂     ၁၆
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း           ၃၂ ၁၃   ၆၇ ၁၂၈
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း - - ၂၃ ၃၁၁ ၁၉ ၄၅ ၉၇ ၃၀ ၁၃ ၅၇၁
၂၀ မော်တော်ယဉ် နှင့်နောက်တွဲယဉ်     ၇၉ - ၁၀ - ၁၁   ၂၁၂ - ၄၂ - ၃၅၉
၂၁ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး -   - ၁၅ ၁၂   ၄၉   ၁၀၂
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၁၁ ၃၄ ၄၄ ၁၄ ၃၀ ၁၆ ၃၅ ၁၀၆ ၁၇ ၉၈ ၄၁ ၉၉ ၅၅၅
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၆   ၂၃ ၁၃၂ ၄၁ ၉၂   ၁၀၄ ၁၇ ၆၈   ၅၁၂
၂၄ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်/တပ်ဆင် ၂၂၁ ၁၀၈ ၁၆၆ ၁၇ ၈၀၄ ၆၂ ၄၆၁ ၃၇၇ ၁၀ ၃၅၀ ၂၀၅ ၅၈၂ ၉၄၀ ၉၅၆ ၅၀ ၅၃၀၉
  စုစုပေါင်း ၁၈၉၂ ၆၁၀ ၁၂၂၆ ၇၃၀ ၅၂၃၀ ၁၈၇၁ ၄၂၅၆ ၃၂၁၃ ၈၁၃၈ ၂၅၂၇ ၁၁၇၅ ၇၆၄၃ ၄၆၅၉ ၅၅၈၃ ၆၄၆ ၄၉၃၉၉

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

            ၃၀.၁၁.၂၀၂၁ 
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
ကချင်ပြည်နယ် ၉၃ ၂၂၈ ၁၅၆၈ ၁၈၈၉ ၃.၈၀
ကယားပြည်နယ် ၅၃ ၄၀၁ ၁၅၆ ၆၁၀ ၁.၂၃
ကရင်ပြည်နယ် ၁၄၈ ၂၃၈ ၈၅၅ ၁၂၄၁ ၂.၄၉
ချင်းပြည်နယ် ၇၅ ၆၄၆ ၇၃၀ ၁.၄၇
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၅၂၅ ၁၃၉၄ ၃၃၀၁ ၅၂၂၀ ၁၀.၄၉
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၂၄၈ ၂၀၂ ၁၄၂၇ ၁၈၇၇ ၃.၇၇
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၇၀၃ ၁၁၁၇ ၂၄၅၂ ၄၂၇၂ ၈.၅၈
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၄ ၇၂၁ ၂၆၀၉ ၃၅၃၄ ၇.၁၀
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၆၇၅ ၂၉၅၈ ၃၄၇၃ ၈၁၀၆ ၁၆.၂၉
၁၀ မွန်ပြည်နယ် ၂၆၅ ၃၉၂ ၁၉၃၃ ၂၅၉၀ ၅.၂၀
၁၁ ရခိုင်ပြည်နယ် ၈၄ ၁၄၈ ၁၀၂၆ ၁၂၅၈ ၂.၅၃
၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၃၇၁၅ ၂၄၅၇ ၁၄၄၆ ၇၆၁၈ ၁၅.၃၁
၁၃ ရှမ်းပြည်နယ် ၄၀၅ ၁၁၀၈ ၃၁၀၇ ၄၆၂၀ ၉.၂၈
၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၉၂၄ ၆၆၃ ၃၉၆၂ ၅၅၄၉ ၁၁.၁၅
၁၅ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၁၉၂ ၂၀၆ ၂၅၉ ၆၅၇ ၁.၃၂
  စုစုပေါင်း ၉၂၄၃ ၁၂၃၀၈ ၂၈၂၂၀ ၄၉၇၇၁ ၁၀၀.၀၀
 

လုပ်ငန်းအုပ်စု(၁၃)စုအလိုက် ကြီး/လတ်/ငယ် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်:

          ၃၀.၁၁.၂၀၂၁
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု လုပ်ငန်းအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း
ကြီး လတ် ငယ် စုစုပေါင်း
အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၃၅၅၈ ၅၆၁၆ ၁၅၉၁၇ ၂၅၀၉၁ ၅၀.၄၁၃
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၉၅၆ ၆၄၉ ၁၆ ၁၆၂၁ ၃.၂၅၇
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၇ ၅၄ ၄၁ ၁၄၂ ၀.၂၈၅
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ၃၂၃ ၅၁၆ ၁၀၄၈ ၁၈၈၇ ၃.၇၉၁
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၆၉၈ ၃၇၂ ၁၂၅ ၁၁၉၅ ၂.၄၀၁
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၃၃ ၄၇ ၇၅ ၂၅၅ ၀.၅၁၂
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ)ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၈၈ ၆၅၂ ၁၀၄၃ ၂၂၈၃ ၄.၅၈၇
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ ၁၆၈ ၉၁ ၅၀ ၃၀၉ ၀.၆၂၁
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၂ ၂၃၇ ၁၇၈ ၅၃၇ ၁.၀၇၉
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်စင်ပြီးရေနံစိမ်း ထုတ်ကုန်များ
 ထုတ်လုပ်ခြင်း
၂၄ ၁၉၄ ၁၃ ၂၃၁ ၀.၄၆၄
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၂၃၉ ၁၄၅ ၁၀၄ ၄၈၈ ၀.၉၈၀
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များနှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၄ ၄၂ ၁၉ ၁၁၅ ၀.၂၃၁
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၆၀၂ ၅၅၇ ၂၂၉ ၁၃၈၈ ၂.၇၈၉
၁၄ အခြားသတ္တုမဟုတ်သော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၅၉၂ ၉၀၀ ၅၈၉ ၂၀၈၁ ၄.၁၈၁
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၄၆၇ ၇၇၁ ၁၈၆၈ ၃၁၀၆ ၆.၂၄၁
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်ဇင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု  ၁၄၃ ၂၃၉ ၁၀၇၄ ၁၄၅၆ ၂.၉၂၅
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်နှင့် အလင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၄ ၁၉ ၀.၀၃၈
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၇၅ ၁၉ ၃၀ ၁၂၄ ၀.၂၄၉
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၇၂ ၁၉၉ ၁၀၈၂ ၁၃၅၃ ၂.၇၁၈
၂၀ မော်တော်ယဉ်နှင့်နောက်တွဲယဉ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၆၅ ၅၇ ၂၃၇ ၃၅၉ ၀.၇၂၁
၂၁ ‌အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၄၄ ၃၉ ၁၈ ၁၀၁ ၀.၂၀၃
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၅၉ ၁၁၅ ၃၈၆ ၅၆၀ ၁.၁၂၅
၂၃ အခြားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၇၈ ၁၆၂ ၂၇၆ ၅၁၆ ၁.၀၃၇
၂၄ စက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တတ်ဆင်ခြင်း ၁၂၂ ၆၃၃ ၃၇၉၉ ၄၅၅၄ ၉.၁၅၀
  စုစုပေါင်း ၉၂၄၃ ၁၂၃၀၈ ၂၈၂၂၀ ၄၉၇၇၁ ၁၀၀.၀၀

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ

                                  ၃၀.၁၁.၂၀၂၁
စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စု ကချင်
ပြည်
နယ်
ကယားပြည်
နယ်
ကရင်
ပြည်
နယ်
ချင်း
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း
တိုင်း
ဒေသကြီး
တနင်္သာရီ
တိုင်း
ဒေသကြီး
ပဲခူး
တိုင်းဒေသကြီး
မကွေး
တိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေး
တိုင်းဒေ
သကြီး
မွန်
ပြည်
နယ်
ရခိုင်
ပြည်
နယ်
ရန်ကုန်
တိုင်းဒေ
သကြီး
ရှမ်း
ပြည်
နယ်
ဧရာဝတီ
တိုင်းဒေ
သကြီး
ပြည်
ထောင်စု
နယ်မြေ
စုစုပေါင်း
၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈
အစားအစာအစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း ၁၂၈၀ ၂၄၈ ၄၀၆ ၆၂၅ ၃၂၂၂ ၉၆၇ ၂၅၇၇ ၂၃၄၈ ၂၆၃၇ ၁၀၁၈ ၈၈၅ ၁၉၄၆ ၂၄၆၃ ၄၀၇၀ ၃၉၉ ၂၅၀၉၁
အဖျော်ယမကာများထုတ်လုပ်ခြင်း ၅၁ ၁၆ ၄၅ ၁၀၇ ၂၅ ၁၂၇ ၈၉ ၂၈၂ ၇၉ ၁၉ ၄၄၂ ၁၈၃ ၉၇ ၅၅ ၁၆၂၁
ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းများ       ၁၉ ၁၀ ၆၀   ၃၄   ၁၄၂
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း       ၁၇၄ ၁၆ ၇၈ ၁၃၀၃   ၂၉၈ ၁၀ ၁၈၈၇
ဝတ်ဆင်ရန်အထည်များထုတ်လုပ်ငန်း ၃၅ ၂၉ ၄၉   ၅၉ ၆၉ ၁၃ ၅၁ ၁၇ ၈၄၅ ၁၁ ၁၁၉၅
သားရေနှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများ        ၁၁   ၃၇ ၈၁     ၁၁၅     ၂၅၅
သစ်နှင်သစ်အချောထည်(ပရိဘောဂမပါ) ၁၃၃ ၄၈ ၅၆ ၁၇၁ ၈၄ ၃၅၁ ၁၉၁ ၃၆၀ ၁၂၁ ၆၂ ၄၄၃ ၁၄၂ ၈၂ ၃၅ ၂၂၈၃
စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များ     ၁၀ ၄၉ ၁၆၇ ၅၈   ၃၀၉
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အချက်အလက်များ         ၇၇   ၄၁၂ ၁၈ ၅၃၇
၁၀ ရေနံမီးသွေးနှင့်သန့်ဇင်ပြီးရေနံစိမ်း        ၁၇၁     ၄၃     ၂၃၁
၁၁ ‌ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ‌ဓာတုဗေဒထုတ်ကုန်   ၅၃ ၄၇ ၁၄၃ ၂၄ ၁၆၄ ၂၄ ၄၈၈
၁၂ ဆေးဝါးများဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း       ၂၄     ၆၂   ၁၁၅
၁၃ ရော်ဘာနှင့်ပလက်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၁၀ ၅၂   ၃၇ ၂၀ ၅၃ ၁၄ ၂၂၄ ၉၀ ၁၇ ၇၉၀ ၅၆ ၁၃ ၁၀ ၁၃၈၈
၁၄ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ၁၁၂ ၄၃ ၉၄ ၆၄ ၁၃၆ ၉၀ ၁၄၄ ၇၉ ၅၉၀ ၂၄၃ ၁၇၄ ၂၄၀ ၃၄ ၂၉ ၂၀၈၁
၁၅ အခြေခံသတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု - ၁၆၀ ၃၀ ၄၉ ၁၆၆၉ ၄၂၂ ၂၉ ၆၀၇ ၅၄ ၅၉ ၃၁၀၆
၁၆ စက်နှင့််စက်ကိရိယာမှအပ သတ္တုသန့်စင် ပစ္စည်းများ ၆၂ ၂၂၂ ၂၅၃ ၁၉၈ ၁၁၃ ၇၅ ၇၁   ၉၄ ၃၀၃ ၁၇ ၄၃ ၁၄၅၆
၁၇ ကွန်ပျူတာအီလက်ထရောနစ်                   ၁၂     ၁၉
၁၈ လျှပ်စစ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း           ၃၂ ၁၃   ၆၇ ၁၂၄
၁၉ သီးခြားမဖော်ပြထားသော စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း - - ၈၀၆ ၃၁၁ ၁၉ ၄၅ ၉၇ ၂၉ ၁၄ ၁၃၅၃
၂၀ မော်တော်ယဉ် နှင့်နောက်တွဲယဉ်     ၇၉ - ၁၀ - ၁၁   ၂၁၂ - ၄၂ - ၃၅၉
၂၁ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး -   - ၁၄ ၁၂   ၄၉   ၁၀၁
၂၂ ပရိဘောဂပြုလုပ်ခြင်း ၁၁ ၃၄ ၄၆ ၁၄ ၃၁ ၁၆ ၃၅ ၁၀၈ ၁၇ ၉၈ ၄၁ ၉၉