လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

SME လုပ်ငန်းများအား ထောက်ပံ့ကူညီပေးမှုများ

Original Posted Date : ၂၆-၀၁-၂၀၁၇
Modified Posted Date : ၂၆-၀၁-၂၀၁၇
Posted By : DISI

 

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံစီးပွား‌ရေး၏ အဓိကအသက်သွေးကြောဖြစ်သောကြောင့် SMEs များအားအားပေးကူညီခြင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားစေရန် အထောက်အပံ့များပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ်ရေရှည် စီးပွားရေးခိုင်မာစေရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ SMEs ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဝါဒများချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနအနေဖြင်‌့ SMEs များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။