ဆက်သွယ်ရန်

If you have business inquiries or other questions, please fill out the following form to contact us. Thank you.

contactus
အီးမေးလ်

disimyanmar@gmail.com

contactus
တယ်လီဖုန်း

၀၆၇-၄၀၈၄၄၅၊ ၀၆၇-၄၀၈၂၉၁၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၉၁(FAX)

contactus

စုံစမ်းရန်

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Office 41, Naypyidaw

၁။ကချင်ပြည်နယ်
(က) ကချင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ဧရာရပ်ကွက်၊မြစ်ကြီးနားမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၄-၂၅၂၂၄၁၅၊ ၀၇၄-၂၅၂၉၃၈၆
( ခ) မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ၁၃၉/ဃ-၁၈၊ မြို့မ(၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၄-၂၅၂၈၀၇၂
( ဂ) ဗန်းမော်ခရိုင်၊ အမှတ် (၂၇)၊ ဆင်ဖြူရှင်လမ်း၊ မင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ဗန်းမော်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၄-၂၅၅၀၉၅၅

၂။ကယားပြည်နယ်
(က) ကယားပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၉)၊ ၁၁ လမ်း နှင့် ခွန်လီလမ်းဒေါင့်၊ နောင်ယား(က)ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၃-၂၂၂၁၀၉၁၊ ၀၈၃-၂၂၂၁၀၂၅၊ ၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၈၁၊ ၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၈၂၊ ၀၈၃-၂၂၂၁၀၀၆
( ခ) လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ အမှတ်(၅၃)၊ ဦးသီရိလမ်း၊ ဒေါ်ဥခူရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပြား စက်ရုံဝင်း၊ လွိုင်ကော်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၁၂၊၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၁၃

၃။ကရင်ပြည်နယ်
(က)ကရင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၄၀)၊ ဇွဲကပင်လမ်း၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၈-၂၁၁၄၀၊၀၅၈-၂၃၄၃၉
( ခ) ဘားအံခရိုင်၊မြေကွက်အမှတ် (N/၉)၊ သီတာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၈-၂၁၆၉၂၊ ၀၅၈-၂၃၄၂၆၊ ၀၅၈-၂၂၆၉၇
( ဂ) မြဝတီခရိုင်၊အမှတ်(၅၃-c)၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဓိဌာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊မြဝတီမြို့။ တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၈-၅၁၃၉၀

၄။ချင်းပြည်နယ်
(က) ချင်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၉၁) ၊ မီးသတ်ရုံးလမ်း၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၀-၂၂၅၅၉၊ ၀၇၀-၂၁၀၇၄
( ခ) ဟားခါးခရိုင်၊အိုးအိမ်လမ်း၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၀-၂၂၅၆၆

၅။စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
(က) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ် (၆၆၇)၊ ကျန်စစ်သားနှင့်အနော်ရထာလမ်းကြား၊ ရတနာလမ်း သွယ်၊ နန္ဒာဝန်ရပ်ကွက် ၊ မုံရွာမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၁-၂၃၂၀၄၊၀၇၁-၂၆၅၀၆
( ခ) ရွှေဘိုခရိုင်၊အမှတ်(၅)ရပ်၊ စားသုံးသူရေးရာရုံးဝန်းအတွင်း၊ ရွှေဘိုမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၇၅-၂၂၇၅၈
( ဂ) မုံရွာခရိုင်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြသလ္လာဈေး၊ ဒုတိယထပ်၊ မုံရွာမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၁-၂၆၂၄၆
(ဃ) ကလေးခရိုင်၊ လေယာဉ်ကွင်းတိုးချဲ့ကွက်သစ်၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၃-၂၂၈၂၀
( င) စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံလမ်း၊ ပန်းပဲတမ်းရပ်၊ စစ်ကိုင်းမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၇၃-၂၂၂၀၃

၆။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
(က)တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီး ကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်၊ ကုဿိန္နာရုံကျောင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၉-၂၀၂၄၀၁၉၊ ၀၅၉-၂၀၂၁၁၄၆၊ ၀၉-၄၉၈၇၃၅၇၄
( ခ) ထားဝယ်ခရိုင်၊ ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်၊ ကုဿိန္နာရုံကျောင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။ တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၉-၂၀၂၁၈၆၈
( ဂ) မြိတ်ခရိုင်၊ MRE ရေခဲစက်ဝင်းအတွင်း၊ ပိတောက်ပင်လမ်းဆုံ၊ ကန်ဖျား ရပ်ကွက်၊ မြိတ်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၉-၂၀၄၂၁၁၆

၇။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
(က) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ် ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၉)၊သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၂-၂၂၃၀၃၂၅၊၀၅၂-၂၂၃၀၈၅၂၊၀၅၂-၂၂၃၀၂၄၈၊၀၅၂-၂၂၃၀၂၂၈၊ ၀၅၂-၂၂၃၀၀၀၉
( ခ) ပဲခူးခရိုင်၊ စက်ရုံလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၉)၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၂-၂၂၃၀၉၈၇
( ဂ) ပြည်ခရိုင်၊ပန်းတိမ်တန်းလမ်းနှင့်လက်သမားလမ်းထောင့်၊ ကျောင်းကြီးအိုးတန်း ရပ်ကွက်၊ ပြည်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၃-၂၄၃၀၇
(ဃ) တောင်ငူခရိုင်၊ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ထီးလှိုင်ရပ်၊ တောင်ငူမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၄-၂၆၁၇၆

၈။မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
(က) မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ပြည်တော်သာလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့် ၊ ရွာသစ်ပွဲကြို ရပ်ကွက်၊ ဝင်းသူဇာ အပေါ်ထပ်၊ မကွေးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၃-၂၀၂၇၄၃၃၊ ၀၆၃-၂၀၂၃၃၉၅၊ ၀၆၃-၂၀၂၅၁၄၃၊ ၀၆၃-၂၀၂၈၆၄၃၊ ၀၆၃-၂၀၂၈၆၄၂
( ခ) မကွေးခရိုင်၊ အမှတ်(၉) စီ ၊ တာပတ်ကွင်းလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံဝင်း၊ မကွေးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၃-၂၀၂၇၄၂၂
( ဂ) ပခုက္ကူခရိုင် ၊ အမှတ်(၁)၊ ဗုဒ္ဓကုန်းရပ်၊ ပခုက္ကူ-ရေစကြိုကားလမ်းမဘေး၊ ပခုက္ကူမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၂-၂၀၂၃၉၉၀
(ဃ) သရက်ခရိုင်၊ အမှတ်(၄)၊ တရော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ပြည်-တောင်တွင်းကားလမ်းမဘေး၊ အောင်လံမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၉-၂၀၀၀၅၂

၉။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
(က) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၂၉)၊ ကွင်းအမှတ်(၉၀၂)၊ သီတာအေးရပ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ချမ်းမြေ့သာစည်တောင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၂-၃၉၁၃၃ ၊ ၀၂-၆၃၁၁၉ ၊ ၀၂-၃၉၅၇၃၊ ၀၂-၆၀၈၂၁
( ခ) မန္တလေးခရိုင်၊အကွက်အမှတ် (၂၈၁) ၊ ၄၁ လမ်း ၊ ၈၆x၈၇ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၂-၆၈၂၁၀၊၀၂-၂၁၀၉၇
( ဂ) မိတ္ထီလာခရိုင်၊အရှေ့ပြင်ရပ်ကွက်၊ ဒုတိယလမ်းမတော်လမ်း၊ ယခင်ဝင်းသူဇာ အရောင်း ဆိုင် အပေါ်ထပ်၊ မိတ္ထီလာမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၄-၂၆၄၇၄
(ဃ) မြင်းခြံခရိုင်၊အကွက်အမှတ်(၂၂၅)၊ စက်မှုဇုန်၊ ၁၉ ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၆-၃၀၄၉၃
( င) ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းနှင့် မေတ္တာလမ်းထောင့်၊ အ.ထ.က(၁) မျက်နှာချင်း ဆိုင်၊ ရမည်းသင်းမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၄-၄၀၄၂၉
( စ) ညောင်ဦးခရိုင် ကုန်းတန်းကြီးကျေးရွာ၊ တောင်ရှည်ကွင်း၊ ကျောက်ပန်းတောင်း-ညောင်ဦးလမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၄/၆)။

၁၀။မွန်ပြည်နယ်
(က) မွန်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ် ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၅၀) အထက်လမ်းမကြီး၊ စစ်တဲကုန်းရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၅၇-၂၀၂၇၀၄၁၊၀၅၇-၂၀၂၁၂၀၂၊၀၅၇-၂၀၃၂၁၆၆
( ခ) မော်လမြိုင်ခရိုင်၊မင်းရွာရော်ဘာခြံ၊ စိုက်ကွက်အမှတ်(၁)၊ မော်လမြိုင်-ကျိုက်မရော ကား လမ်းမဘေး၊ မော်လမြိုင်မြို့။

၁၁။ရခိုင်ပြည်နယ်
(က) ရခိုင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ တက္ကသိုလ်ဆရာများလေးထပ်ဆောင် ရုံးရှေ့၊ စစ်တွေမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၄၃-၂၃၇၉၃၊ ၀၄၃-၂၃၇၄၂
( ခ) စစ်တွေခရိုင်၊အကွက်အမှတ် (၄၅၈/၄၅၉)၊ ဆက်ရိုးကျ စက်မှုရပ်ကွက် ၊ စစ်တွေမြို့။
( ဂ) ကျောက်ဖြူခရိုင် ၊ စေတီတောင်ရပ်ကွက်၊ ဘုရားကြီးကွင်း၊ ကျောက်ဖြူမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၄၃-၄၆၆၉၀
(ဃ) သံတွဲခရိုင် ၊ သံတွဲ-တောင်ကုတ်ကားလမ်းဘေး၊ ကျော်ဇံဆီဆိုင်အနီး၊ သာယာဝတီမြို့သစ်၊ သံတွဲမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၄၃-၆၅၆၂၁

၁၂။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(က) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၅၅၇၄၁၆၊၀၁-၅၅၅၁၀၀၊၀၁-၅၅၁၉၇၃၊၀၁-၅၅၄၄၆၆၊၀၁-၈၆၀၂၀၃၁
( ခ) အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၅၅၁၀၁၄
( ဂ) အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ အမှတ် ၃၂/၃၄ (၁၈)လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၂၁၇၀၀၈
( ဃ) တောင်ပိုင်းခရိုင်၊အမှတ် ၃၂/၃၄ (၁၈)လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၂၁၆၆၇၈
( င) မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၅၅၁၇၈၉

၁၃။ရှမ်းပြည်နယ်
(က) ရှမ်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၂၀/၂၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြို့မရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၁၊ ၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၀၊ ၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၀၊ ၀၈၁-၂၁၂၂၄၄၄
( ခ) တောင်ကြီးခရိုင်၊ သစ်ပင်ထောင်လမ်း၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ အေးသာယာ(ထုံးဖို) ။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၁-၂၀၈၅၅၇၊ ၀၈၁-၂၀၈၅၅၈
( ဂ) လားရှိုးခရိုင်၊ အကွက်အမှတ်(၆၄)၊ နားမခေါ်ရပ်၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ နယ်မြေ(၉)၊ လားရှိုးမြို့။ တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၂-၂၃၈၂၈၊ ၀၈၂-၂၃၆၉၂
(ဃ) ကျိုင်းတုံခရိုင် ၊ကျိုင်းငမ်း(၄)လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ကျိုင်းတုံမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၄-၂၃၂၁၅၊ ၀၈၄-၂၃၂၂၀
( င) လွိုင်လင်ခရိုင် ၊လွိုင်လင်-ပင်လုံကားလမ်းမဘေး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၂ မိုင် ၄ ဖာလုံ)၊ လွိုင်လင်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၁-၃၁၀၁၅၇၊ ၀၈၁-၃၁၀၂၆၇

၁၄။ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
(က) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်-ရန်ကုန် ကားလမ်း၊ ပုသိမ် လေဆိပ်ရှေ့၊ ခလရ(၂၇၁)အနီး၊ ပုသိမ်မြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၄၂-၂၉၀၉၁၊၀၄၂-၂၉၁၃၈၊၀၄၂-၂၉၀၉၀၊၀၄၂-၂၉၀၂၁
( ခ) ပုသိမ်ခရိုင်၊အမှတ်(၅၂)၊ မဉ္ဇူလမ်း၊ ရကအ(၁၃)၊ ပုသိမ်မြို့။ တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၄၂-၂၉၂၁၅
( ဂ) ဟင်္သာတခရိုင်၊အမှတ် (၄၃၊၄၄) ၊ သီရိအောင်မြေ (၆) လမ်း၊ လယ်တီကွင်း ရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၄၄-၂၂၇၅၇
(ဃ) ဖျာပုံခရိုင်၊အမှတ် (၄၅၂)(ခ)၊ ချောင်းကွင်းကျေးရွာ၊ ဖျာပုံမြို့။ တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၄၅-၄၀၄၉၇

၁၅။ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ(နေပြည်တော်)
(က) ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ် (၁၁) ၊ သပြေလမ်း ၊ ရွာသစ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ပုပ္ပသီရိ မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၅၅၀၁၇၈၊ ၀၆၇-၅၅၀၁၇၉၊ ၀၆၇-၅၅၀၃၆၂
( ခ) ဥတ္တရခရိုင် ၊ မြေကွက်အမှတ် (ပခ-၀၀၈)၊ ၁၂/ချင်းတွင်းအနောက်ရပ်၊ မင်္ဂလာဒီပ ရပ်ကွက်၊ ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်၊ ဥတ္တရခရိုင်၊ နေပြည်တော်။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၅၁၀၁၇၄၊ ၀၆၇-၅၁၀၁၇၅
( ဂ) ဒက္ခိဏခရိုင်၊ မြေကွက်အမှတ် (ပခ-၅၇)၊ နေပြည်တော်ကောင်စီလမ်း၊ အောင်သုခ ကျေးရွာ၊ ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏခရိုင်၊ နေပြည်တော်။တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၅၅၀၃၄၂၊၀၆၇-၅၅၀၃၄၃