နည်းပညာများ

ဆီအုန်းအခြေခံ၍ ဆပ်ပြာထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာ

ဆီအုန်းကို အခြေခံ၍ ဆပ်ပြာထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာDownloads

Soap Technology.pdf

Soap Technology.pdf